fota bud?etKilka dni temu otrzymali?my odpowied? od Prezydenta Miasta, Pana Ryszarda Grobelnego na nasz apel z 14 wrze?nia br. o szybsz? publikacj? projektu bud?etu miasta na rok 2015. Apel wystosowali?my wspólnie ze stowarzyszeniem Ulepsz Pozna?.

W odpowiedzi Prezydent stwierdza, ?e publikacja projektu bud?etu w pa?dzierniku jest po prostu niemo?liwa. Z jej tre?ci? mo?na zapozna? si? klikaj?c w skan listu.

odpowied? Prezydenta w sprawie apelu o projekt bud?etu 2015

 Uwa?amy, ?e niefortunny zbieg dat nie mo?e przeszkodzi? w rzeczowej rozmowie nad stanem finansów miasta, stoj?c na stanowisku, ?e nale?y szuka? rozwi?za?, które j? w tak wa?nym okresie umo?liwi?.  St?d ci?g dalszy naszego apelu do Prezydenta.

Sz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania oraz Ulepsz Pozna? od pocz?tku swojego istnienia prowadz? dzia?ania na rzecz wzmocnienia spo?ecze?stwa obywatelskiego. Jednym z celów naszych stowarzysze? jest zach?canie poznaniaków do aktywnego w??czania si? w ?ycie publiczne naszego miasta niezale?nie od roku, sezonu czy kalendarza wyborczego. Wystosowany przez nas apel o szybsz? publikacj? projektu bud?etu nie jest elementem kampanii wyborczej, poniewa? jako organizacje spo?eczne nie prowadzimy dzia?alno?ci politycznej.  Uwa?amy, ?e ?wiadome podejmowanie decyzji musi opiera? si? na rzetelnych i kompletnych informacjach, które mo?na w spokojny sposób przeanalizowa?.

Bud?et miasta jest najwa?niejszym dokumentem, który co roku przyjmowany jest przez Rad? Miasta. Zbiegaj?cy si? w bardzo niekorzystny sposób kalendarz wyborczy i bud?etowy uniemo?liwia jak?kolwiek dyskusj? nad stanem finansów publicznych. Uwa?amy, ?e niefortunny zbieg dat nie mo?e przeszkodzi? w rzeczowej rozmowie na ten temat jeszcze przed dokonaniem wyboru rzutuj?cego na najbli?sze cztery lata.

Intencj? wystosowanego przez nas apelu o szybsz? publikacj? projektu bud?etu jest upublicznienie tego dokumentu jeszcze podczas trwaj?cej kampanii wyborczej, tak aby jego zawarto?? mog?a by? przeanalizowana przez opini? publiczn?. Postulowany w apelu pa?dziernikowy termin publikacji jest rozwi?zaniem najbardziej korzystnym ze wzgl?du na jako?? oraz charakter debaty publicznej podczas kampanii wyborczej. Uwa?amy, ?e dwutygodniowy okres na analiz? danych i uzyskanie wyja?nie? dotycz?cych zawartych w projekcie bud?etu za?o?e? umo?liwia ka?demu obywatelowi wyrobienie sobie w?asnej opinii na temat stanu finansów publicznych.

Tej informacji nie dostarcza naszym zdaniem http://nosubhealth.com/ opracowana w listopadzie 2013 roku aktualna wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej. Historia wieloletniego programowania finansowego Poznania pokazuje, ?e ka?dy kolejny WPI/WPF nie by? prost? kontynuacj? wcze?niejszych planów. Dynamicznie zmieniaj?ca si? sytuacja makroekonomiczna oraz uwarunkowania zewn?trzne nie sprzyja?y wype?nianiu wcze?niejszych zamierze?. Wielokrotnie dochodzi?o do przesuni?? zaplanowanych ?rodków w ramach zada? inwestycyjnych i pomi?dzy nimi. Co roku dochodzi?y nowe inwestycje, a inne planowane od wielu lat wypada?y. Dodatkowo w tym roku stoimy u progu nowej perspektywy bud?etowej UE. Uwa?amy, ?e ponowna lektura zesz?orocznej Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przybli?y nas do zrozumienia najnowszych planów na najbli?sze cztery lata i nie pomo?e nam w dokonaniu jakiegokolwiek wyboru.

Zdajemy sobie spraw? z d?ugotrwa?ej procedury przygotowywania bud?etu miasta. Wskazujemy jednak, ?e trwaj?ce przecie? od lata tego roku prace s? ju? w du?ym stopniu zaawansowane, a Urz?d Miasta posiada? b?dzie pod koniec pa?dziernika w miar? pe?en obraz przysz?ego bud?etu. Przyjmuj?c natomiast, ?e publikacja pe?nego projektu uchwa?y bud?etowej oraz materia?ów dodatkowych do 31 pa?dziernika br. mo?e by? niewykonalna ze wzgl?dów czasowych, pozwolimy sobie zasugerowa? inne rozwi?zania, które mog? wype?ni? istot? naszego apelu.

Odpowiadaj?c na nasz? propozycj? Pan Prezydent odniós? si? wy??cznie do wskazanego w nim dwutygodniowego terminu przyspieszonej publikacji projektu, nie bior?c pod uwag? innych sposobów wype?niaj?cych jej intencje. Mamy tu na my?li na przyk?ad publikacj? jeszcze w pa?dzierniku najwa?niejszych danych dotycz?cych bud?etu oraz WPF bez uszczegó?owienia ich w formie projektów uchwa?, a publikacj? pe?nego projektu do 7 listopada br., tak aby opinia publiczna mia?a ca?y tydzie? na zapoznanie si? z jego tre?ci? oraz dyskusj? nad nim. Uwa?amy, ?e odrobina dobrej woli ze strony Pana Prezydenta i podleg?ych urz?dników uczyni?aby zado?? zasadom demokracji.

Z racji na zbli?aj?cy si? termin wyborów prosimy o jak najszybsze ustosunkowanie si? do naszego apelu oraz liczymy na publikacj? projektu bud?etu miasta w terminie umo?liwiaj?cym przeprowadzenie dyskusji nad zawartymi w nim informacjami o stanie finansów publicznych.

Z powa?aniem
Pawe? Sowa, prezes stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”
Pawe? G?ogowski, prezes stowarzyszenia „Ulepsz Pozna?”

 

Kategorie: Aktualności