SONY DSCW dniu 16.01.2016 na Stacji Pozna? G?ówny oraz w siedzibie WSUS odby?a si? prawdziwa Burza Mózgów dotycz?ca przysz?o?ci Dworca, peronów i terenów wokó? stacji organizowana przez Miasto Pozna?, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Akademickie Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za przybycie i udzia? w tym twórczym spotkaniu! Dyskusja miejscami by?a spokojna, miejscami burzliwa. W jednych tematch mieszka?cy byli zgodni, w innych niemal?e ca?kowicie podzieleni. Niew?tpliwie debata ta by?a dobrym krokiem dla zagospodarowania buy valtrex terenów stacji i mi?dzytorza.

Pe?ne podsumowanie oraz analiz? odpowiedzi mog? Pa?stwo pobra? w formacie pdf: Burza mózgów na Poznaniu G?ównym. Analiza odpowiedzi mieszka?ców.

Podsumowanie dzieli si? na 3 cz??ci: najpierw znajduje si? krótkie podsumowanie ca?ej dyskusji. W dalszej, najbardziej obszernej cz??ci, mo?emy zapozna? si? z odpowiedziami ka?dej z grup na poszczególne pytania oraz z podsumowaniem tych odpowiedzi na dane pytanie. Ostatnia cz??? to uwagi dodatkowe od grup dotycz?ce ró?nych elementów zwi?zanych ze stacj? Pozna? G?ówny.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

Przedłużmy tramwaj na Junikowie!

Wystąpiliśmy z apelem do władz Poznania o przedłużenie tramwaju na Junikowie do planowanego węzła przesiadkowego w ul. Grunwaldzkiej przy stacji kolejowej Poznań Junikowo.  Razem ze stowarzyszeniami Prawo do Miasta, Rowerowy Poznań, Ulepsz Poznań i Urbanator, Czytaj więcej…

Aktualności

List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po „wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy Czytaj więcej…

Aktualności

Kładka Berdychowska – apel o konkurs

Przedstawiamy treść apelu do Prezydenta Miasta Poznania, który wystosowaliśmy w dn. 16 lutego 2017 wspólnie ze stowarzyszeniami Ulepsz Poznań oraz SIW Poznaniacy w sprawie zorganizowania przez Miasto konkursu architektonicznego na projekt Kładki Berdychowskiej. To bardzo Czytaj więcej…