Burza Mózgów na Stacji Poznań Główny – podsumowanie

Opublikowane przez IdP w dniu

SONY DSCW dniu 16.01.2016 na Stacji Pozna? G?ówny oraz w siedzibie WSUS odby?a si? prawdziwa Burza Mózgów dotycz?ca przysz?o?ci Dworca, peronów i terenów wokó? stacji organizowana przez Miasto Pozna?, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Akademickie Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za przybycie i udzia? w tym twórczym spotkaniu! Dyskusja miejscami by?a spokojna, miejscami burzliwa. W jednych tematch mieszka?cy byli zgodni, w innych niemal?e ca?kowicie podzieleni. Niew?tpliwie debata ta by?a dobrym krokiem dla zagospodarowania buy valtrex terenów stacji i mi?dzytorza.

Pe?ne podsumowanie oraz analiz? odpowiedzi mog? Pa?stwo pobra? w formacie pdf: Burza mózgów na Poznaniu G?ównym. Analiza odpowiedzi mieszka?ców.

Podsumowanie dzieli si? na 3 cz??ci: najpierw znajduje si? krótkie podsumowanie ca?ej dyskusji. W dalszej, najbardziej obszernej cz??ci, mo?emy zapozna? si? z odpowiedziami ka?dej z grup na poszczególne pytania oraz z podsumowaniem tych odpowiedzi na dane pytanie. Ostatnia cz??? to uwagi dodatkowe od grup dotycz?ce ró?nych elementów zwi?zanych ze stacj? Pozna? G?ówny.