Archiwa kategorii: Ogólne

Nowe władze IdP

Szanowni Sympatycy,

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd i Prezesa na szóstą kadencję (2017-2019).

Nowym Prezesem został Arkadiusz Borkowski, a w skład nowego Zarządu weszli również: Bogumiła Socha, Paweł Sowa, Mateusz Woźniak i Kamil Żmijewski.

“Serdecznie dziękuję dotychczasowemu Prezesowi – Pawłowi Sowie za 9 lat szefowania. Mam pełne przekonanie, że takie akcje jak “Chcemy skrócenia drogi na Poznań Główny”, “Tramwaj na Naramowice” czy “Latamy z POZnania!” nie byłyby tak skuteczne bez jego zaangażowania. Cieszę się zarazem, że Paweł dalej zamierza aktywnie działać jako jeden z wiceprezesów IdP. Jednocześnie wiem, że chce również kontynuować pracę społeczną w radzie osiedla Naramowice oraz dalej wspierać realizację swojego marzenia – budowę tramwaju na Naramowice. Dziękuję również za wkład w działalność stowarzyszenia Tomaszowi Owczarczakowi i Dawidowi Nowakowi, którzy opuszczają skład Zarządu. Również oni zamierzają nadal wspierać realizację celów IdP.”
Arkadiusz Borkowski, Prezes IdP

“Nowy Prezes – Arkadiusz Borkowski wstąpił do stowarzyszenia w 2008 roku, w momencie ukończenia 18 roku życia. Dał się poznać jako bardzo aktywny, solidny, racjonalny i wszechstronny działacz. Szybko wstąpił do Zarządu stowarzyszenia (2010 rok), gdzie przez następne 7 lat pełnił funkcję wiceprezesa. Od paru dni jest nowym szefem IdP, co mnie bardzo cieszy. Przekazuję ster w dobre ręce, będę go wspierać w realizacji celów stowarzyszenia. Moje dotychczasowe doświadczenie (11 lat) chcę wykorzystać do intensyfikacji kontaktów stowarzyszenia ze światem nauki i gospodarki.”
Paweł Sowa, wiceprezes IdP

Jako Zarząd, chcemy aby IdP dalej realizowało swoje cele, do których należy przede wszystkim inicjowanie dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami dla miasta i mieszkańców w zakresie komunikacji, estetyki i urbanistyki. Cały czas będziemy zwracać uwagę na bieżące problemy Poznania, monitorować je, proponować rozwiązania prowadząc dialog z władzami. Zamierzamy też kontynuować współpracę z kołami naukowymi poznańskich uczelni oraz innymi organizacjami obywatelskimi o podobnym profilu.

IdP partnerem III Polsko-Ukraińskiej Konferencji Biznesowej

Z przyjemnością informujemy, iż „Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania” zostało Partnerem III Polsko-Ukraińskiej Konferencji Biznesowej, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 roku we Lwowie, na Ukrainie.

Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia – prezes Paweł Sowa, wygłosi przemówienie na temat perspektyw rozwoju rynku lotniczego między Polską a Ukrainą. Jakie możliwości i szanse stwarzają dla mieszkańców obu krajów nowe kierunki połączeń lotniczych? Jakie są plany na lata 2017-2018? Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Jak podaje organizator konferencji – firma Rodemna głównym celem spotkania „jest przekazanie przedsiębiorcom w sposób jasny i przejrzysty najważniejszych zmian w przepisach 2017-2018, dotyczących współpracy obu krajów oraz nawiązanie kontaktów między przedsiębiorcami z Ukrainy i Polski”.

Udział w Konferencji wpisuje się w działania Stowarzyszenia dążące do promocji Poznania i Wielkopolski, szczególnie w kontekście tematyki nowych połączeń lotniczych. 25 sierpnia 2017 wystartuje nowe połączenie Poznań – Kijów Żuliany (Wizz Air), a wszystko wskazuje na to, że jeszcze w czerwcu bieżącego roku Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie połączenie z Poznania właśnie do Lwowa (informowały o tym portale: polski pasażer.com, ukraiński avianews.com oraz rozkład lotów ze strony lotniska we Lwowie).

Szczegółowy program Konferencji można znaleźć na stronie:
http://rodemna.com/konferencja_biznesowa_2017_pl.php#plan

Oświadczenie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania ws. wypowiedzi Pana Kazimierza Skałeckiego dla Gazety Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2015 roku

LOGO IdP wektor-01Jako organizacja dzia?aj?ca aktywnie na rzecz promowania zrównowa?onych form transportu, bierzemy regularnie udzia? w wa?nych dla miasta procesach opiniowania projektów inwestycji komunikacyjnych. Uwagi sk?adamy w imieniu stowarzyszenia oraz indywidualnie. Stowarzyszenie o?wiadcza jednak, ?e nie mog?o zabra? udzia?u w ?adnych konsultacjach aktualnego projektu przebudowy Ronda Kaponiera, bo Zarz?d Dróg Miejskich nigdy takowych nie og?osi?. Nieprawd? jest wi?c stwierdzenie, które pad?o w artykule jakoby ZDM zwróci? si? do poznaniaków o zdanie na temat tego projektu, a organizacje spo?eczne nie wnios?y uwag.

Dzia?alno?? Zarz?du Dróg Miejskich pod rz?dami Pana Kazimierza Ska?eckiego cechowa?a wyj?tkowy sposób komunikowania si? z mieszka?cami na temat procesów inwestycyjnych. Mia? on charakter jednostronny. Konsultacje ogranicza?y si? do umieszczenia projektu na stronie internetowej, a zg?aszane uwagi bardzo cz?sto l?dowa?y w koszu. G?os mieszka?ców nie by? brany powa?nie pod uwag? podczas procesu przygotowywania inwestycji. Konsultacje spo?eczne organizowane by?y wy??cznie pro forma by wype?ni? nakaz kierownictwa. Podczas zbierania opinii mieszka?ców notorycznie dochodzi?o do narusze? wewn?trznych regulacji miasta przez co standard tego procesu zachowywa? bardzo niski poziom. Sugestia wi?c, ?e organizacje spo?eczne mog?y zaproponowa? inne rozwi?zanie ruchu rowerowego na rondzie jest wyj?tkowo nie na miejscu. Nie mog?y, bo nie mia?y bladego poj?cia, ?e takie zmiany s? wprowadzane, a gdyby jaki? przedstawiciel administracji drogowej jednak zapyta? mieszka?ców o zdanie, to i tak nie by?oby ono respektowane. Co wi?cej Zarz?d Dróg Miejskich robi? co móg?, aby nie udost?pnia? stronie spo?ecznej ?adnych dokumentów.

O ostateczny projekt przebudowy Ronda Kaponiera w zwi?zku z odbudow? buy qualitest phentermine Mostu Uniwersyteckiego po raz pierwszy poprosili?my na pi?mie 11 czerwca 2013 roku. Przez miesi?c nie udzielono nam ?adnej odpowiedzi. 11 lipca 2013 r. ponowili?my zapytanie. 22 lipca 2013 roku otrzymali?my odpowied? z Zarz?du Dróg Miejskich, ?e w zwi?zku z budow? mostu wcze?niejszy projekt si? nie zmieni, ale je?li chcemy zobaczy? dokumentacj?, to musimy przyjecha? do ich siedziby. Zakomunikowano nam równie?, ?e planowane s? zmiany dotycz?ce organizacji ruchu na rondzie, oraz ?e ostateczny projekt zostanie upubliczniony pod koniec 2013 r.. Tak czekali?my… rok. Zdenerwowani brakiem realizacji obietnicy przeprowadzenia konsultacji spo?ecznych, wyst?pili?my 30 lipca 2014 r. o aktualny projekt przebudowy Ronda Kaponiera. Niezw?ocznie po jego otrzymaniu udost?pnili?my go na naszych stronach. Prawd? jest wi?c, ?e projekt by? dost?pny w internecie, ale nie Pan Ska?ecki go tam umie?ci?.

Na koniec chcieliby?my o?wiadczy?, ?e projekt przebudowy Kaponiery nigdy nie zosta? skonsultowany. Co prawda w maju 2010 roku Zarz?d Dróg Miejskich umie?ci? koncepcj? przebudowy ronda na swoich stronach internetowych oraz umo?liwi? sk?adanie uwag, ale nigdy na nie nie odpowiedzia?. Przez 5 lat nie doczekali?my si? ?adnego sprawozdania z konsultacji, nie mówi?c ju? o zbiorczym odniesieniu si? do sugestii mieszka?ców. Nie mamy poj?cia czy nasze uwagi z?o?one podczas tych konsultacji zosta?y merytorycznie rozpatrzone. Zarz?d Dróg Miejskich nigdy nie prowadzili ?adnego dialogu z mieszka?cami na temat sposobu funkcjonowania Ronda Kaponiery po przebudowie, zw?aszcza nad sensowno?ci? jej odbudowy w kszta?cie z lat 70 tych.

Repozytorium dokumentów miejskich, czyli wyręczamy urzędników

Przez dekad? istnienia Stowarzyszenia intensywnienie pracuj?c nad zagadnieniami miejskimi zetkn?li?my si? z niezliczon? liczb? materia?ów b?d?cych wytworem w?adzy. Próbuj?c prowadzi? merytoryczn? dyskusj? na ka?dym kroku korzystamy z przys?uguj?cego nam konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, pytaj?c o wszystko, ??daj?c wyja?nie?, grzecznie prosz?c o dokumenty. W naszym archiwum uzbiera?a si? ich ca?a masa. Publikujemy wi?c dzi? 35 ciekawych plików b?d?cych zawarto?ci? naszego repozytorium dokumentów miejskich. Zawiera ono projekty, studia wykonalno?ci, analizy, audyty oraz umowy których autorem albo zamawiaj?cym s? organy w?adzy publicznej. Wyr?czamy w ten sposób urz?dników, którzy produkuj?c tego typu dokumenty powinni sami zadba?, ?eby by?y one publicznie dost?pne dla wszystkich.

document-pictogramDzia?alno?? organizacji pozarz?dowych na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w Polsce do najprostszych nie nale?y. Próbuj?c prowadzi? dyskusj? z przedstawicielami w?adzy na najwy?szym mo?liwym poziomie merytorycznym niejednokrotnie stajemy przed murem. T? ?cian? jest niejawno?? dzia?alno?ci urz?dniczej. W dobie internetu, który zapewnia b?yskawiczny dost?p do informacji z ca?ego globu, administracja publiczna dzia?a nadal na zasadach rodem z XIX wieku. Z w?asnej inicjatywy (cz?sto z nakazu prawa) urz?d wydaje tylko oficjalne komunikaty napisane w niezrozumia?ym j?zyku. Pe?na i dok?adana informacja jest dost?pna tylko dla tych, którzy potrafi? przedrze? si? przez strzeg?ce je procedury.

W teorii ka?dy mieszkaniec naszego kraju ma nieograniczony dost?p do informacji o dzia?alno?ci w?adzy. Czytaj dalej Repozytorium dokumentów miejskich, czyli wyręczamy urzędników

Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!


Miasto inteligentne – zmieni? Pozna? w 54 godziny

Pozna? Startup Weekend - logo_PSW logo full

Za 2 tygodnie w dniach 12-14 czerwca br., w Poznaniu w Starym Browarze po raz kolejny spotkaj? si? entuzja?ci nowych technologii i miejscy aktywi?ci, którzy podejm? niecodzienne wyzwanie podczas Pozna? Startup Weekend. Postanowili?my obj?? patronat nad tym wydarzeniem, którego uczestnicy w 54 godziny opracuj? inteligentne rozwi?zania wspieraj?ce funkcjonowanie miasta.

Kilka s?ów o idei

Smart cities to inaczej mówi?c inteligentne i dobrze zaplanowane miasta sprzyjaj?ce mieszka?com w ich codziennym funkcjonowaniu i realizacji ich potrzeb. Za?o?eniem spotkania Pozna? Startup Weekend Smart Cities jest wypracowanie rozwi?za?, które realnie mog? zmieni? nasze miasto. Powstan? one w trakcie dyskusji, swoistej „burzy mózgów” przeprowadzonej mi?dzy uczestnikami, którzy dobior? si? nast?pnie w tematyczne zespo?y robocze. Przy wsparciu mentorów, których zadaniem b?dzie dzielnie si? wiedz? i do?wiadczeniem, zespo?y robocze rozwin? autorskie projekty konkretnych rozwi?za?. Fina?em wydarzenie b?dzie niedzielna prezentacja efektów prac przed jury, w którym znajd? si? m.in.: Marc Wesselink ze Startupbootcamo czy Bart?omiej buy soma europe Gola ze SpeedUp Venture Capital Group. Tegoroczna edycja, dzi?ki uprzejmo?ci Gra?yny Kulczyk odb?dzie si? ponownie w pozna?skim Starym Browarze (S?odownia). Czytaj dalej Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!

Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Prezentujemy sylwetki i plany naszych kandydatów w wyborach do rad osiedli.

Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu
Nasi kandydaci do rad osiedli w Poznaniu

mapka-stronaidp

GórczynŁukasz Senger
JunikowoArkadiusz Borkowski
ŁawicaTomasz Małecki
NaramowicePaweł Sowa
PiątkowoRafał Jankowiak
Stare MiastoDawid Nowak
Stare MiastoWeronika Sińska
UmultowoKamil Żmijewski
WildaŁukasz Kozłowski


Czytaj dalej Kandydaci IdP w wyborach do rad osiedlowych 2015

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

herb PoznaniaSz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stojąc u progu kampanii wyborczej do samorządu miejskiego jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się o przyspieszenie procesu opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok, w celu jak najszerszego naświetlenia sytuacji finansowej Poznania.

Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że prace nad budżetem trwają aż do ostatniej chwili przed ustawowym terminem jego przesłania do Rady Miasta. W tym roku kalendarz wyborczy układa się w bardzo niekorzystny sposób dla jawności debaty o finansach publicznych. Ostatni dzień roboczy przed ustawowym dniem publikacji budżetu wypada w wigilię ciszy wyborczej. Tak późne ujawnienie planów finansowych miasta uniemożliwi dogłębne zapoznanie się z nimi oraz rzeczową dyskusję nad ich stanem.

Czytaj dalej Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

handel str tytu?owa„Zbyt du?a liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wp?yw na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniaj?c si? do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogó?em oraz zmian w strukturze zatrudnienia – trac? ma?e podmioty czyli osoby fizyczne prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z któr? mo?na si? zapozna? tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

Czytaj dalej Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

Obawy budżetowe 2013

Centrum_Poznania_widziane_z_samolotuProjekt budżetu – Poznań 2013: KOMENTARZ SPOŁECZNY

Wraz ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy oraz Sekcją Rowerzystów Miejskich chcieliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie budżetu miejskiego na rok 2013. Już w zeszłym roku, i w latach poprzednich, wskazywaliśmy, że czasu na odniesienie się do budżetu i zgłębienie jego nieprzejrzystej struktury było za mało. W tym roku tego czasu było jeszcze mniej. Dodając do tego fakt, że radni miasta Poznania łącznie z organizacjami społecznymi mieli wpływ istotnie na mniej niż 1% budżetu – w tym roku postanowiliśmy ograniczyć się do przedstawienia własnego komentarza.

Największymi mankamentami budżetu są mechaniczne cięcia oraz brak działań po stronie dochodowej.

Coraz mniejsza dynamika wzrostu dochodów z podatków PIT i CIT wbrew tezom prezentowanym przez Urząd Miasta, nie jest jedynie wynikiem niekorzystnych decyzji legislacyjnych, lecz również braku inicjatyw mających przeciwdziałać odpływowi mieszkańców (podatników) z miasta oraz pozyskaniu nowych (vide działania Krakowa). Z kolei mechaniczne „cięcia” wydatków zastępują długofalowe, systemowe działania oszczędnościowe, które zachowując zakres, poziom i dostępność usług publicznych obniżałyby ich koszty. Ewidentnym tego przykładem jest choćby polityka „fiskalna” wobec komunikacji publicznej, ale krótkowzroczną politykę można dostrzec w przypadku różnych źródeł dochodów miasta.

W przypadku dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej jedyne co zrobiono, to podwyższanie ich ceny.

Obecnym skutkiem jest istotny odpływ pasażerów, co oznacza niepewny wzrost przychodów (alarmujący przypadek września 2012 r., kiedy wpływy z biletów były mniejsze niż przed rokiem pomimo dużego wzrostu ich ceny). Nasze stowarzyszenia zaproponowały alternatywną wersję zwiększenia dochodów z komunikacji miejskiej – przyciąganie pasażerów poprzez szybszą komunikację (wydzielenie torowisk tramwajowych, wyznaczenie bus pasów, priorytet dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach regulowanych światłami) oraz oszczędności w wyniku przyspieszenia komunikacji (jeśli tabor jeździ szybciej, nie ma potrzeby wprowadzania do ruchu większej liczby składów). Z prawie 100 zaproponowanych przez nas rok temu niskonakładowych usprawnień, miasto wprowadziło kilka, kolejne są w trakcie dyskusji. Działając zbyt wolno w tej materii, nie zachęcimy mieszkańców do podróżowania komunikacją publiczną, a planowane podwyżki mogą cały plan przychodów budżetowych pociągnąć w dół.

Obawiamy się o przeszacowanie dochodów majątkowych miasta.

Mocno niepewna wydaje się sprzedaż składników majątku miejskiego jak MPGM czy spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS po cenach zapisanych w projekcie budżetu. Również założenia dotyczące dochodów z PIT i z CIT wydają się zbyt optymistyczne. Zaplanowany w ten sposób budżet z góry zakłada nowelizację i dalsze cięcia wydatków w połowie roku pod presją czasu. Boimy się, że efekty takich działań mogą dotknąć społecznie najwrażliwsze fragmenty budżetu: edukację, sferę pomocy społecznej, kulturę czy transport zbiorowy, decydujące tak naprawdę o jakości życia większości mieszkańców.

Projekt budżetu jest mało czytelny, bardzo ogólnikowy.

To dodatkowe utrudnienie, które może zniechęcić mieszkańców do poświęcenia mu czasu. To ważne, gdyż chodzi o ponad 99,5 % pieniędzy podatników. Pozostałe 0,5 % rozdysponowano w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. To był krok w dobrą stronę, choć wymaga modyfikacji (zasady kwalifikowania pomysłów). Nie można jednak utrudniać partycypacji obywatelskiej przy dyskusji o całości budżetu, dając tak radnym jak i mieszkańcom niecałe 2-3 tygodnie na zapoznanie się z dokumentem i złożenie poprawek…

Z wyżej wymienionych powodów trudno nam – organizacjom społecznym, przygotować dokładną listę poprawek. Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

1. Rok kryzysu budżetowego powinien być bodźcem do głębokiej reformy nieefektywnej struktury Urzędu Miasta oraz redukcji rozrośniętej biurokracji i ograniczenia kosztów z nią związanych.

2. Mamy wrażenie, że wiele zadań jest dublowanych poprzez różne wydziały, co utrudnia wykonywanie zadań samym urzędnikom, a ponadto oznacza marnotrawienie środków finansowych.

3. Potrzebna jest elastyczność, która może ułatwić pracę wielu jednostek miejskich.

Tytułem przykładu – w zeszłym roku wskazywaliśmy na „rozparcelowanie” zadań w dziedzinie turystyki między kilka wydziałów urzędu. Proponowaliśmy uporządkowanie tej sytuacji, niestety tego nie zrobiono. Turystyka ponownie jest zarządzana z kilku miejsc. Tymczasem większa liczba wydziałów to większa liczba stanowisk kierowniczych i obsługi administracyjnej. To mniejsze możliwości działania oraz mniejsze fundusze na zadania celowe. Szokująca jest tegoroczna pozycja nr 01CTK2013 Program „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu” – tylko 20 tysięcy złotych, podczas gdy 1 milion złotych przeznaczono na „zadanie pośrednie” związane z funkcjonowaniem całego biura Centrum Turystyki „Trakt”. Jak mamy to rozumieć? Czy jako przewagę wydatków administracyjnych nad promocyjnymi? Jeśli tak, to jaki sens takiego podziału środków?

Elastyczność jest potrzebna tak jak i działanie zespołowe. Nie ma sensu utrzymywanie dużej liczby stanowisk dyrektorskich, jeśli nie pomaga to realizować zadań celowych. Rozbicie zadań (jak np. tych z zakresu turystyki) powoduje zmniejszenie ich siły oddziaływania oraz utrudnia komunikację wewnętrzną. Za bardziej sensowny pomysł uważamy stworzenie jednego wydziału zajmującego się promocją, turystyką i rozwojem miasta, gdzie bez zbędnych stanowisk dyrektorskich, można by zbudować ciekawy zespół, dysponujący większymi środkami finansowymi na zadania celowe oraz możliwością elastycznego podejścia do istniejących wyzwań. Warto wykorzystać potencjał „szeregowych” urzędników, zamiast utrzymywać ich w sztywnych ramach skostniałej struktury.

Niezrozumiałe są wydatki na promocję samego Urzędu Miasta jak pozycja nr  02KRS2013 „Budowanie wizerunku Miasta Poznania i Urzędu Miasta Poznania” opiewająca na kwotę ponad 700 tysięcy złotych. Uważamy, że pozytywny wizerunek w tym zakresie może być zbudowany tylko i wyłącznie ciężką pracą, wysoką jakością obsługi obywateli czy stylem prowadzenia konsultacji społecznych (vide liczne zastrzeżenia do działań ZDM). Jedyna sensowna kwota z tej puli to 10 tys. zł przeznaczone na poszerzanie bazy zdjęć miasta do celów promocyjnych. Reszta – łącznie z zupełnie zbędnym miesięcznikiem samorządowym, nadaje się do wykorzystania w ważniejszych obszarach funkcjonowania miasta i działaniach miastotwórczych.

Smutnym porównaniem pozycji budżetowych jest podejście do przebogatej spuścizny historyczno-architektonicznej Poznania. Ponad 6 tysięcy obiektów zabytkowych i obniżenie budżetu MKZ na remonty konserwatorskie (pozycja nr 02MKZ2013) do kwoty 50 tysięcy złotych (zaledwie 10% kwoty sprzed roku). W tym samym czasie, gdy zabytki się w dosłownym znaczeniu tego słowa „sypią”, o 1 milion złotych więcej przeznacza się na budowę kontrowersyjnego zamku na Wzgórzu Przemysła (zwiększenie wydatków z 4 do 5 mln zł).

Mamy nadzieję, że obecny rok będzie ostatnim, w którym w kwestii budżetu mieszkańcy i sami radni są tak arogancko traktowani przez administrację miejską. Budżet to jeden z podstawowych dokumentów miejskich, dotyczący nas wszystkich. Musi być przedmiotem szerszej i dłuższej dyskusji. Nie może być „rzucony na taśmę” w połowie listopada. Należy się nam – podatnikom większy szacunek.

Za Stowarzyszenia:

Inwestycje dla Poznania – Dawid Nowak, Paweł Sowa

My-Poznaniacy – Edgar Drozdowski

Projekt Budżetu 2013

Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami dotycz?cymi projektu bud?etu Miasta Poznania na rok 2013. Niestety czasu na zg?aszanie poprawek jest bardzo ma?o – mog? to zrobi? do 3 grudnia br. w??cznie Radni. Zach?camy do kontaktu z Radnymi, których Pa?stwo jako wyborcy wybierali?cie, by przekaza? im swoje cheap generic lexapro online sugestie i przemy?lenia.

 

Za??czniki: