OBYWATELSKI PROTEST KOMUNIKACYJNY

Szanowni Pa?stwo!   Jeste?my zbulwersowani wprowadzeniem przez ZTM wakacyjnego rozk?adu jazdy, który skutecznie utrudnia ?ycie pasa?erom i zniech?ca do korzystania z komunikacji publicznej w Poznaniu.   Ze zgroz? przyj?li?my nieoficjalne plany dalszych zmian maj?cych na celu trwa?? degradacj? miejskiego systemu transportowego. Zmniejszenie cz?stotliwo?ci kursowania tramwajów, ograniczenie trwania godzin szczytu to Więcej…

Prawie pół tysiąca wypełnień – ankieta lotnicza trwa dalej!

Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie oraz bardzo ciekawe uwagi, jakie zamieszczaj? respondenci, mo?liwo?? wype?nienia ankiety dotycz?cej nowych po??cze? lotniczych z Poznania zostaje przed?u?ona na okres ca?ego lipca 2009! Link do ankiety: http://tnij.org/polaczenia Od miesi?ca trwa akcja „Latamy z Poznania”, której zadaniem jest wspieranie rozwoju Wielkopolski poprzez promocj? naszego regionalnego portu Więcej…

Ankieta – ocena promocji oferty poznańskiej Ławicy

Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu pozna?ska ?awica osi?gn??a w 2008 roku bardzo du?y wzrost liczby pasa?erów. By?o to mo?liwe dzi?ki lepszej ofercie, wyra?aj?cej si? przede wszystkim w nowych bezpo?rednich po??czeniach lotniczych. Nasze wcze?niejsze tezy, wyra?ane w czasie trwania akcji „Chcemy lata? z Poznania!” sta?y si? faktem: obecno?? nowych po??cze?, da?a nam Więcej…

Wizzair 18 June 2007

www.flytopoznan.com     Pozna?, 18 June 2007               Dear Sirs! We are very glad to see the development of Wizzair at the Pozna? Airport. We are sure that it will bring benefits for both – society of Pozna? and Wielkopolska region and Wizzair. Being Więcej…

Sandefjord 8 marca relacja o mieście i happeningu

Pozna?, 10 marca 2008 r.   Sandefjord to taki norweski odpowiednik Sopotu – zgodnie stwierdzili uczestnicy happeningu „?niadanie w Sandefjord”. Ponad 40-tysi?czne miasto posiada w swoich granicach administracyjnych trzy (!) fiordy oraz ponad sto ró?nej wielko?ci wysepek, co sprawia, ?e d?ugo?? linii brzegowej morza wynosi a? 146 km!   D?uga Więcej…

Raport jesienny 2007

Zapraszamy do zapoznania się z raportem jesiennym 2007 roku, który jest podsumowaniem akcji „Chcemy latać z Poznania” oraz  przedstawia dotychczasowe osiągnięcia lotniska Ławica.   Raport jesienny dostępny w postaci pliku pdf w linku poniżej:  Raport jesienny 2007