Archiwa kategorii: Komunikacja

Ulica Grunwaldzka – opinia

Ulica Grunwaldzka – jakie zmiany s? potrzebne?

Na wtorkowej sesji Rady Miasta poruszony zosta? temat zmian na ulicy Grunwaldzkiej. Radny Tomasz Wierzbicki odczyta? petycj? kilku organizacji: Prawo do Miasta, Ulepsz Pozna?, Inwestycje dla Poznania, Sekcji Rowerzystów Miejskich oraz partii Zieloni – ko?o pozna?skie (link: http://www.petycjeonline.com/grunwaldzka). Nast?pnie w do?? emocjonalny sposób (jak to wynika z relacji medialnych) wyst?pi? Radny Zawieja wyra?aj?c kategoryczny sprzeciw dla tych pomys?ów. Jak stwierdzi? „Zrobi? wszystko, by da? odpór tym fanaberiom” (cyt. G?os Wielkopolski). „Na takie pomys?y mog? wpa?? tylko ignoranci. Jak mo?na zw??a? ulic? w tym miejscu” (cyt. Gazeta Wyborcza). Radny Zawieja doda? równie?:   „Nie trzeba by? in?ynierem, by to wiedzie?.”

Nie traktuj?c jednak ostatniego twierdzenia Radnego powa?nie, pozwoli?em sobie zasi?gn?? opinii in?ynierów i ekspertów. Zerknijmy wi?c sk?d takie pomys?y mog?y si? wzi??.

Transportowe dokumenty miasta

Pozna? posiada trzy podstawowe dokumenty dotycz?ce transportu w mie?cie:
– Polityk? Transportow? z 1999 roku
– Zrównowa?ony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015 (Pozna?ski Obszar Metropolitalny) z roku 2006
– Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej (PLANTAP) z roku 2014

Poni?ej znajduj? si? wybrane cytaty ze wszystkich trzech dokumentów.

  1. Za??cznik do uchwa?y Rady Miasta nr XXIII/269/III/99 z dnia 18.11.1999 r. – Polityka Transportowa Miasta Poznania

Cele szczegó?owe (polityki transportowej) o charakterze transportowym:

– zwi?kszenie efektywno?ci systemu komunikacyjnego, w szczególno?ci transportu zbiorowego

– Kszta?towanie zachowa? komunikacyjnych mieszka?ców; oddzia?ywanie na wybór ?rodka lokomocji, w tym zmniejszanie udzia?u samochodu osobowego w podró?ach; zwi?kszenie nape?nienia samochodu, promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego i rowerowego.

Cele w ramach poszczególnych podsystemów ga??ziowych:

  1. a) cele rozbudowy i modernizacji sieci drogowo – ulicznej:

– stworzenie warunków dla uspokojenia ruchu w ?ródmie?ciu oraz w innych obszarach konfliktowych

– tworzenie zno?nych warunków dla ruchu samochodów osobowych.

  1. b) cele rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej:

– poprawa standardu us?ug tej komunikacji (w tym istotne przyspieszenie jej ruchu), aby uczyni? j? konkurencyjn? w stusunku do komunikacji indywidualnej i aby mog?a pe?ni? funkcje socjalne dla mieszka?ców oraz substytucyjne wobec samochodu w strfach z ograniczeniami ruchu

– zagwarantowanie transportowi publicznemu atrakcyjno?ci ekonomicznej i u?ytkowej

– przeciwstawienie si? masowemu u?ytkowaniu samochodu i wzrost udzia?u komunikacji zbiorowej w podró?ach

Czytaj dalej Ulica Grunwaldzka – opinia

Burza Mózgów na Stacji Poznań Główny – podsumowanie

SONY DSCW dniu 16.01.2016 na Stacji Pozna? G?ówny oraz w siedzibie WSUS odby?a si? prawdziwa Burza Mózgów dotycz?ca przysz?o?ci Dworca, peronów i terenów wokó? stacji organizowana przez Miasto Pozna?, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Akademickie Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za przybycie i udzia? w tym twórczym spotkaniu! Dyskusja miejscami by?a spokojna, miejscami burzliwa. W jednych tematch mieszka?cy byli zgodni, w innych niemal?e ca?kowicie podzieleni. Niew?tpliwie debata ta by?a dobrym krokiem dla zagospodarowania buy valtrex terenów stacji i mi?dzytorza.

Pe?ne podsumowanie oraz analiz? odpowiedzi mog? Pa?stwo pobra? w formacie pdf: Burza mózgów na Poznaniu G?ównym. Analiza odpowiedzi mieszka?ców.

Podsumowanie dzieli si? na 3 cz??ci: najpierw znajduje si? krótkie podsumowanie ca?ej dyskusji. W dalszej, najbardziej obszernej cz??ci, mo?emy zapozna? si? z odpowiedziami ka?dej z grup na poszczególne pytania oraz z podsumowaniem tych odpowiedzi na dane pytanie. Ostatnia cz??? to uwagi dodatkowe od grup dotycz?ce ró?nych elementów zwi?zanych ze stacj? Pozna? G?ówny.

Usprawnienia komunikacyjne – ciągle potrzebne

Pan
Maciej Wudarski
Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Szanowny Paniekorek tramwajowy Prezydencie!

Z zainteresowaniem obserwujemy działania powołanego kilka miesięcy temu nowego Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta. Bardzo nas cieszą pierwsze zmiany w polityce transportowej dotyczące inwestycji i organizacji ruchu samochodowego w śródmieściu. Jesteśmy pod wrażeniem tych nowych inicjatyw. Wprowadzenie priorytetów dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach w śródmieściu, wytyczanie buspasów, dróg i śluz dla rowerów, wyłączenie niektórych sygnalizacji świetlnych czy przygotowywanie stałych rozwiązań usprawniających ruch rowerowy i pieszy na głównych ulicach centrum miasta zasługują na uznanie.

Organizacje społeczne zaangażowane w promowanie zrównoważonego transportu kibicują kolejnym koncepcjom na usprawnienie ruchu komunikacji miejskiej, ruchu pieszego i rowerowego. Mamy również własne pomysły na polepszenie sytuacji wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z tego też względu zwracamy się do Pana Prezydenta o ustanowienie stałego formatu współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, specjalistami transportu oraz administracją miejską. Uważamy, że szeroka dyskusja oraz zewnętrzne spojrzenie na niektóre problemy może przyczynić się do wypracowania najlepszych propozycji dla Poznania. Będzie to kontynuacja dobrych praktyk zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Liczymy więc na owocną współpracę.

Z poważaniem
członkowie Stowarzyszenia

Poszerzmy zakres konsultacji na temat dworca PKP!

Widok na plac Dworcowy z peronu 4Nasi przedstawiciele – Adam Adamczyk oraz Paweł Sowa uczestniczyli dzisiaj (8 października 2015) w specjalnym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania poświęconym staremu dworcowi PKP. Obecni byli między innymi przedstawiciele PKP, którym wręczyliśmy list otwarty (jego treść zamieszczamy w dalszej części tego artykułu) adresowany do Prezesa PKP S.A. Pana Jakuba Karnowskiego, a także Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka i Radnych w sprawie poszerzenia tematyki konsultacji społecznych na temat „starego” Poznania Głównego.

Spotkanie Komisji należy uznać za merytoryczne. Padło wiele pytań szczegółowych, które zadawali zarówno radni (Grzegorz Ganowicz, Łukasz Mikuła, Adam Pawlik), urzędnicy (w tym Zastępca Prezydenta Pan Maciej Wudarski oraz Konserwator Zabytków Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska), jak i obecni na sali architekci z SARP oraz przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych – w tym IdP. Naszym zdaniem ta prawie 2,5 godzinna dyskusja pokazuje na potrzebę szerokich konsultacji, po to by wypracować najlepsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązania dla pasażerów.

Poruszono między innymi kwestie:
– poszerzenia i ewentualnego wydłużenia tunelu między peronami (przebicia go w kierunku wschodnim, by ułatwić dojście na Wildę i do nowego dworca PKS); tutaj w obecnym projekcie nie ma planów wydłużenia tunelu, jest jedynie zostawione miejsce na jego ewentualne poszerzenie
– budowy „czwartego”, precyzując nowego peronu po stronie wschodniej (kiedyś rezerwowanego pod KDP); w tej chwili PKP nie widzi takiej potrzeby, ale nie wyklucza takiej inwestycji w przyszłości
– wyglądu kładki peronowej mającej połączyć ul. Głogowską przez stary dworzec z nowym dworcem (w tym jej wykonanie w gmachu obecnego parkingu centrum handlowego, znajdującym się nad „halą peronową” nad peronami 1-3; istotne pytanie w jaki sposób będzie wydzielona od parkingu)
– wyglądu peronu pierwszego, gdzie w wyjątkowo niefortunny sposób ustawiona konstrukcja hali parkingowej (peronowej) dosłownie „ściąga” kaskady deszczówki z dachu na pasażerów znajdujących się na peronie; w jaki sposób zostanie połączona hala z peronem i starym gmachem – to pytanie otwarte (podobny problem może wystąpić na peronie czwartym)
– urbanistyki (posadowienie budynku hotelu względem fasady starego gmachu – wątpliwości związane z jego gabarytami, a także osią kompozycyjną)
– zagospodarowania Placu Dworcowego (na jego sporej części ma być atrakcyjna przestrzeń publiczna)
– parkingów i zjazdu na parkingi na terenie biurowym (dojazd do nich będzie pod tunelem peronowym dla pieszych, czyli nie będzie kolizji); narazie nie przewiduje się ich obsługi od strony południowej, ale też nie wyklucza w przyszłości

Pytania były szczegółowe, tymczasem jak stwierdzili przedstawiciele PKP część zagadnień będzie dopiero konkretyzowana. Istotą umowy między Miastem a PKP jest bowiem decyzja o przywróceniu funkcji obsługi pasażerskiej w gmachu starego dworca (choć formalnie nie będzie on nazwany dworcem). Przedstawiono ciekawe slajdy koncepcji, na której to podstawie powstały wizualizacje między innymi fasady. Wynika z nich, że:
– poziom „-1” czyli poziom obecnego tunelu stanie się swego rodzaju holem pasażerskim, do którego ma być dostęp zarówno z tunelu, jak i poziomu „0” czyli poziomu Placu Dworcowego; na poziomie „-1” mają być kasy
– poziom „0” czyli Placu Dworcowego będzie łącznikiem z holem w tunelu (schody ruchome w obie strony, windy) oraz łącznikiem z poziomem „+1” czyli kładki peronowej (tak samo schody ruchome w obie strony i windy); na tym poziomie mają się znajdować biletomaty; będzie też on połączony z peronami 1 oraz 4
– poziom „+1” czyli kładki peronowej ma prowadzić pasażerów na perony, do nowego dworca i w kierunku PKS (przez parking centrum handlowego – tutaj zasygnalizowana przez nas potrzeba wydzielenia tego przejścia od szpetnej przestrzeni parkingu), z drugiej zaś w okolice Dworca Zachodniej i do ulicy Głogowskiej.

Zadaliśmy także pytania nt. remontu peronów 4-6, a także estetyzacji peronów 1-3 oraz istniejącej nad nimi hali peronowej. W tej sprawie kompetentnym podmiotem jest jednak PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaproponowaliśmy organizację spotkania w ramach Komisji uwzględniającej również obecność przedstawicieli tej spółki. Naszym zdaniem kwestia estetyzacji i uporządkowania peronów wschodnich (1-3) jest nadal bardzo ważna. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej, jak również Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski wykazali chęć kontynuowania takich spotkań.

Mamy nadzieję, że PKP przychyli się do naszej prośby o przedstawienie całościowych planów i poszerzenie tematyki konsultacji. Obecna sytuacja – planów powrotu funkcji pasażerskich do „starego” Poznania Głównego jest zarówno wyzwaniem, jak i wielką szansą na uporządkowanie chaosu jaki panuje dzisiaj na terenie całej stacji.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu.

Poznań, 8 października 2015 roku

Jakub Karnowski, Prezes PKP S.A.
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
Radni Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

we wrześniu br. została przedstawiona koncepcja budowy budynków biurowo-hotelowych z częścią dworcową w miejscu starego dworca PKP, wraz z przebudową Placu Dworcowego oraz budową kładki z nowego dworca do ulicy Głogowskiej. Poznańskiej opinii publicznej zaprezentowano wizualizacje przyszłych obiektów oraz fragmentu części dworcowej, a także stworzono notatkę prasową opisującą nowy kompleks i przewidziane zmiany. Zapowiedziano także konsultacje społeczne, które już się rozpoczęły i dotyczą tylko i wyłącznie fasady starego dworca PKP.

Przedstawione materiały budzą jednak sporo naszych wątpliwości. Począwszy od dokładnej organizacji komunikacji pomiędzy dworcami przez aranżację części dworcowej i informację pasażerską po proponowane materiały wykończeniowe. Wiele z tych rzeczy pozostaje niewiadomą gdyż wizualizacje tego nie ukazują. Do podstawowych informacji, które naszym zdaniem powinny się pojawić należą:

– rzuty poziomów -1, 0 oraz +1 w budynku starego dworca PKP
– rzut kładki, a także jej przekrój (ukazujący proponowane materiały, szerokość), a także materiały ukazujące połączenie kładki z peronami 5 – 6 oraz z ulicą Głogowską i Dworcem Zachodnim
– materiały dotyczące organizacji informacji pasażerskiej
– rzut ukazujący połączenie kładki z nowym budynkiem dworca, a także projekt aranżacji obecnego parkingu w nowym dworcu, pomiędzy kładką a częścią dworcową
– koncepcja zagospodarowania Placu Dworcowego, proponowane materiały wykończeniowe oraz przewidywany zakres prac (np. czy schody prowadzące na Most Dworcowy będą także remontowane?)

Ponadto nasze spore wątpliwości budzi fakt, że konsultacjom ma zostać poddany tylko wygląd fasady (choć doceniamy ten krok, który pozwala mieszkańcom zdecydować o wyglądzie elewacji projektowanego budynku). Zdecydowanie ważniejszym tematem jest jednak wyżej wspomniana komunikacja, funkcjonalność dworca PKP dla pasażerów oraz wykorzystane materiały wykończeniowe.

Pragniemy podkreślić, że to właśnie te elementy były najbardziej krytykowane po realizacji Poznań City Center, nowego dworca oraz peronów 1 -3. Część z nich została uwzględniona i prowadzone są działania „naprawcze” (np. montaż ruchomych schodów w dół na perony 1 -3, deklaracja lepszego wykończenia peronów 4 – 6 czy zmiany dotyczące informacji pasażerskiej).

Mieszkańcom Poznania i organizacjom społecznym zależy na tym, aby cały kompleks dworcowy służył jak najlepiej pasażerom – wierzymy, że jest to również cel inwestora. Aby sprostać temu wyzwaniu i jednocześnie szansie naprawy błędów z lat poprzednich, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji oraz rzutów/przekrojów dotyczących planowanych zmian w dworcowym kompleksie, a także otworzenie się na uwagi mieszkańców, architektów i organizacji społecznych, poprzez poszerzenie tematyki konsultacji.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów przebudowy peronów 4-6, które mają być przeprowadzone w najbliższych miesiącach.

Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym

projekt powi?kszenieTrzy tygodnie temu wystosowali?my list do w?adz miasta z pro?b? o informacje w sprawie budowy przej?cia dla pieszych przy Dworcu G?ównym. Zastanawia? nas ponad 100 dniowy okres milczenia w tej kwestii. Do 18 marca br. mo?na by?o sk?ada? uwagi do projektu w trwaj?cych wtedy konsultacjach spo?ecznych. A? do pocz?tku lipca Zarz?d Dróg Miejskich nie potrafi? poinformowa? opinii publicznej o wynikach tych konsultacji. Jednak ju? dzie? po opublikowaniu listu na stronach ZDMu pojawi?o si? podsumowanie zg?oszonych uwag.

Jako stowarzyszenie z?o?yli?my w?asne uwagi do projektu. Podnie?li?my w nich potrzeb? wyznaczenia przej?cia dla pieszych równie? przez pó?nocn? jezdni? Mostu Dworcowego oraz dostosowanie ?wiate? na przej?ciu przez torowisko do przejazdów tramwajów tak aby czerwone ?wiat?o dla pieszych zapala?o si? tylko gdy nadje?d?a sk?ad. Postulowali?my równie? obni?enie pr?dko?ci samochodów na jezdni po?udniowej do 40 km/h. Walnie przyczyni?oby si? ono do podniesienia bezpiecze?stwa pieszych na przej?ciu, poniewa? obni?y?oby pr?dko?? miarodajn? pojazdów z 60 km/h do 50 km/h. Jest to o tyle wa?ne, ?e w miejsca gdzie b?dzie znajdowa? si? przej?cie dla pieszych nie wida? z pocz?tku mostu, a kierowca rozp?dzaj?c si? do pe?nej buy generic fioricet dozwolonej pr?dko?ci w przypadku zapalenia si? czerwonego ?wiat?a na pasach b?dzie musia? do?? gwa?townie hamowa?. Samo ograniczenie nie wp?yn??oby znacz?co na obni?enie przepustowo?ci po?udniowej jezdni Mostu Dworcowego, bo ta zale?y od przepustowo?ci w?z?a z al. Króla Przemys?a II.

Niestety tre?? podsumowania konsultacji spo?ecznych nie pozostawia z?udze?. Czytaj dalej Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym

Odpowiedź na apel ws. przejść podziemnych na Królowej Jadwigi

W po?owie maja wystosowali?my apel do Prezydenta Ja?kowiaka w sprawie zamówienia przez Pozna?skie Inwestycje Miejskie projektów przej?? podziemnych pod ul. Królowej Jadwigi. W naszym pi?mie podnie?li?my kilka dodatkowych kwestii dotycz?cych systemowego uregulowania prowadzenia konsultacji spo?ecznych projektów inwestycji transportowych. Zwracali?my uwag?, ?e nad planowanymi rozwi?zaniami nale?y prowadzi? publiczn? dyskusj? jeszcze przed przyst?pieniem do opracowywania dokumentacji projektowej. Nasz wyst?pienie odbi?o si? szerokim echem w mediach, a nadzoruj?cy transport Wiceprezydent Wudarski szybko zapewni? opini? publiczn?, ?e ?adnych buy strattera przej?? podziemnych nie b?dzie.

Po dwóch miesi?cach od wys?ania apelu otrzymali?my z Wydzia?u Transportu i Zieleni UM pisemn? odpowied?. Niestety zawarto?? pisma z Urz?du Miasta nie koresponduje z zagadnieniami zawartymi w apelu. Nie otrzymali?my ?adnych odpowiedzi na wyt?uszczone pytania skierowane bezpo?rednio do Prezydenta Ja?kowiaka. Nie ustosunkowano si? równie? do kwestii zwi?zanych z systemowym uregulowaniem konsultacji spo?ecznych w tym obj?ciem publiczn? dyskusj? za?o?e? inwestycji jeszcze przed podj?ciem procesu projektowego.

Poni?ej zamieszczamy skany odpowiedzi.

odpowiedz1 odpowiedz2

Co ze skróceniem drogi na dworzec?

jj3Szanowni Panowie Prezydenci
Jacek Ja?kowiak
Maciej Wudarski

Szanowni Panowie,

W marcu br. odby?y si? konsultacje spo?eczne dotycz?ce koncepcji przej?cia przez ulic? Matyi, na wysoko?ci Dworca PKP i centrum handlowego, w celu skrócenia drogi na dworzec. Niestety, mimo ?e min??y ponad 3 miesi?ce od ich zako?czenia, nie doczekali?my si? opublikowania ich podsumowania. Ponad 100 dni wydaje si? by? jednak wystarczaj?cym czasem, aby podsumowa? uwagi zg?oszone przez mieszka?ców. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e zmiany w kierownictwie ZDM i PIM nie podnios?y jak na razie buy propecia ireland standardów prowadzenia konsultacji spo?ecznych.

W zwi?zku z powy?szym przedstawiamy poni?sze wnioski:
1) Prosimy o opublikowanie podsumowania konsultacji spo?ecznych w sprawie naziemnego przej?cia dla pieszych przez ulic? Matyi wraz z odniesieniem si? do uwag zg?oszonych przez mieszka?ców.
2) Prosimy o publikacj? i przes?anie projektu, który b?dzie realizowany.
3) Na pocz?tku roku deklarowali?cie Panowie, ?e droga do dworca zostanie skrócona do sierpnia w??cznie. Czy termin ten zostanie dotrzymany?

PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Czujemy się wpuszczeni w kanał. Po trzyletniej batalii o naziemne przejście przy Dworcu Głównym Poznańskie Inwestycje Miejskie zamawia projekty „bezkolizyjnych rozwiązań ruchu pieszego” na skrzyżowaniach ul. Królowej Jadwigi. Dlatego przygotowaliśmy apel do Pana Prezydenta Jaśkowiaka o zajęcie się tą sprawą oraz przyjrzeniu się całemu procesowi przygotowywania przetargów na dokumentację techniczną projektów unijnych. Stoimy na stanowisku, że o inwestycjach należy rozmawiać jeszcze przed zleceniem opracowania koncepcji, a nie tylko na etapie już gotowych dokumentów.

Szanowny Panie Prezydencie

W połowie marca bieżącego roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu naziemnego przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie zwieńczeniem trzyletniej batalii mieszkańców Poznania o najszybsze i najwygodniejsze połączenie nowego budynku Dworca Głównego z przystankiem tramwajowym. Przejście to ma zastąpić ponury, niewygodny i połączony stromymi schodami tunel dla pieszych. Inwestycja ta była jedną z głównych deklaracji wyborczych Pana Prezydenta. Dlatego spodziewaliśmy się, że kierowany przez Pana urząd oraz podległe mu agendy będą od teraz unikać planowania rozwiązań nieprzyjaznych pieszym i rowerzystom w centrum miasta.

Niestety treść ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie 29 marca br. przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Królowej Jadwigi wprawiła nas w osłupienie. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca koncepcji ma opracować i przedstawić spółce rozwiązania uwzględniające “bezkolizyjne” poruszanie się pieszych na wszystkich skrzyżowaniach objętych przetargiem.  Czytaj dalej PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Miesi?c temu opublikowali?my na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazuj?ce obecne preferencj? transportowe poznaniaków. Cho? to tylko projekcja powsta?a na bazie ankiet, to mimo wszystko do?? dobrze pokazuje które trasy i ci?gi komunikacyjne s? obecnie najpopularniejsze. Dzi? publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego ko?cz?cego obowi?zywanie Planu Transportowego Aglomeracji Pozna?skiej.

Materia? w za?o?eniach ma pokazywa? zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sie? komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakre?lone przez Plan. Co wi?cej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie s? nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów order tramadol online cash on delivery mo?na znale?? takie trasy jak do Toru Pozna? przez ?awic?, przed?u?enie PST do Lubonia, trasy wzd?u? III Ramy na odcinku raszy?skim, po??czenie przez ?eromskiego i Niestachowsk? z tras? Pi?tkowsk? czy nowy most tramwajowy na Warcie ??cz?cy ul. Winogrady z tras? do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obs?ugi komunikacyjnej Naramowic. Model zak?ada pod??czenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz po??czenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda ?ródka bez bezpo?redniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obs?ugiwane s? przez podsystem autobusów BRT. Czytaj dalej Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Okazuje si?, ?e nie tylko spo?ecznicy mieli w?tpliwo?ci co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwi?zania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rz?dów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które mia?o przebada? to, co pomini?to w dokumencie Biura In?ynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazuj?, ?e najkorzystniejsz? opcj? obs?ugi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szel?gowsk?.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorz?du dzia?y si? ró?ne dziwne rzeczy. Szczegó?owo wypunktowali?my to w Bia?ej Ksi?dze Tramwaju na Naramowice. Dok?adnie rok temu Rada Miasta przyj??a Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej. Jego pierwotny projekt zak?ada? budow? na Naramowice wy??cznie systemu BRT. Pomys? by? tak kontrowersyjny, ?e praktycznie zdominowa? konsultacje spo?eczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegaj?c jednak i? o wyborze konkretnego rozwi?zania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostyg?, gdy Zarz?d Transportu Miejskiego w tajemnicy zleci? bez przetargu wskazan? w planie analiz?. Jej wykonawc? zosta? g?ówny konsorcjant przygotowuj?cy tre?? Planu TAP – Biuro In?ynierii Transportu. Miasto ukrywa?o fakt zlecenia analizy a? do wakacji ubieg?ego roku, a sam? tre?? pokaza?o dopiero w akcie desperacji przed drug? tur? wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania.  Czytaj dalej Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską