Aktualności

Usprawnienia komunikacyjne – ciągle potrzebne

Pan Maciej Wudarski Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Szanowny Panie Prezydencie! Z zainteresowaniem obserwujemy działania powołanego kilka miesięcy temu nowego Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta. Bardzo nas cieszą pierwsze zmiany w polityce transportowej dotyczące inwestycji i organizacji ruchu samochodowego w śródmieściu. Jesteśmy pod wrażeniem tych nowych inicjatyw. Wprowadzenie priorytetów dla Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Aktualności

Poszerzmy zakres konsultacji na temat dworca PKP!

Nasi przedstawiciele – Adam Adamczyk oraz Paweł Sowa uczestniczyli dzisiaj (8 października 2015) w specjalnym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania poświęconym staremu dworcowi PKP. Obecni byli między innymi przedstawiciele PKP, którym wręczyliśmy list otwarty (jego treść zamieszczamy w dalszej części tego artykułu) adresowany do Prezesa PKP S.A. Pana Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Aktualności

Projekt organizacji ruchu dla przejścia przy Dworcu Głównym

projekt powi?kszenieTrzy tygodnie temu wystosowali?my list do w?adz miasta z pro?b? o informacje w sprawie budowy przej?cia dla pieszych przy Dworcu G?ównym. Zastanawia? nas ponad 100 dniowy okres milczenia w tej kwestii. Do 18 marca br. mo?na by?o sk?ada? uwagi do projektu w trwaj?cych wtedy konsultacjach spo?ecznych. A? do pocz?tku lipca Zarz?d Dróg Miejskich nie potrafi? poinformowa? opinii publicznej o wynikach tych konsultacji. Jednak ju? dzie? po opublikowaniu listu na stronach ZDMu pojawi?o si? podsumowanie zg?oszonych uwag.

Jako stowarzyszenie z?o?yli?my w?asne uwagi do projektu. Podnie?li?my w nich potrzeb? wyznaczenia przej?cia dla pieszych równie? przez pó?nocn? jezdni? Mostu Dworcowego oraz dostosowanie ?wiate? na przej?ciu przez torowisko do przejazdów tramwajów tak aby czerwone ?wiat?o dla pieszych zapala?o si? tylko gdy nadje?d?a sk?ad. Postulowali?my równie? obni?enie pr?dko?ci samochodów na jezdni po?udniowej do 40 km/h. Walnie przyczyni?oby si? ono do podniesienia bezpiecze?stwa pieszych na przej?ciu, poniewa? obni?y?oby pr?dko?? miarodajn? pojazdów z 60 km/h do 50 km/h. Jest to o tyle wa?ne, ?e w miejsca gdzie b?dzie znajdowa? si? przej?cie dla pieszych nie wida? z pocz?tku mostu, a kierowca rozp?dzaj?c si? do pe?nej buy generic fioricet dozwolonej pr?dko?ci w przypadku zapalenia si? czerwonego ?wiat?a na pasach b?dzie musia? do?? gwa?townie hamowa?. Samo ograniczenie nie wp?yn??oby znacz?co na obni?enie przepustowo?ci po?udniowej jezdni Mostu Dworcowego, bo ta zale?y od przepustowo?ci w?z?a z al. Króla Przemys?a II.

Niestety tre?? podsumowania konsultacji spo?ecznych nie pozostawia z?udze?. (więcej…)

Z IdP, przed
Aktualności

Odpowiedź na apel ws. przejść podziemnych na Królowej Jadwigi

W po?owie maja wystosowali?my apel do Prezydenta Ja?kowiaka w sprawie zamówienia przez Pozna?skie Inwestycje Miejskie projektów przej?? podziemnych pod ul. Królowej Jadwigi. W naszym pi?mie podnie?li?my kilka dodatkowych kwestii dotycz?cych systemowego uregulowania prowadzenia konsultacji spo?ecznych projektów inwestycji transportowych. Zwracali?my uwag?, ?e nad planowanymi rozwi?zaniami nale?y prowadzi? publiczn? dyskusj? jeszcze przed Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Aktualności

Co ze skróceniem drogi na dworzec?

Szanowni Panowie Prezydenci Jacek Ja?kowiak Maciej Wudarski Szanowni Panowie, W marcu br. odby?y si? konsultacje spo?eczne dotycz?ce koncepcji przej?cia przez ulic? Matyi, na wysoko?ci Dworca PKP i centrum handlowego, w celu skrócenia drogi na dworzec. Niestety, mimo ?e min??y ponad 3 miesi?ce od ich zako?czenia, nie doczekali?my si? opublikowania ich Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Komunikacja

PIM zamawia koncepcje przejść podziemnych na Królowej Jadwigi. Apel do Prezydenta

Czujemy się wpuszczeni w kanał. Po trzyletniej batalii o naziemne przejście przy Dworcu Głównym Poznańskie Inwestycje Miejskie zamawia projekty "bezkolizyjnych rozwiązań ruchu pieszego" na skrzyżowaniach ul. Królowej Jadwigi. Dlatego przygotowaliśmy apel do Pana Prezydenta Jaśkowiaka o zajęcie się tą sprawą oraz przyjrzeniu się całemu procesowi przygotowywania przetargów na dokumentację techniczną projektów unijnych. Stoimy na stanowisku, że o inwestycjach należy rozmawiać jeszcze przed zleceniem opracowania koncepcji, a nie tylko na etapie już gotowych dokumentów.

Szanowny Panie Prezydencie

W połowie marca bieżącego roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu naziemnego przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie zwieńczeniem trzyletniej batalii mieszkańców Poznania o najszybsze i najwygodniejsze połączenie nowego budynku Dworca Głównego z przystankiem tramwajowym. Przejście to ma zastąpić ponury, niewygodny i połączony stromymi schodami tunel dla pieszych. Inwestycja ta była jedną z głównych deklaracji wyborczych Pana Prezydenta. Dlatego spodziewaliśmy się, że kierowany przez Pana urząd oraz podległe mu agendy będą od teraz unikać planowania rozwiązań nieprzyjaznych pieszym i rowerzystom w centrum miasta.

Niestety treść ogłoszonego przez Poznańskie Inwestycje Miejskie 29 marca br. przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Królowej Jadwigi wprawiła nas w osłupienie. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wykonawca koncepcji ma opracować i przedstawić spółce rozwiązania uwzględniające “bezkolizyjne” poruszanie się pieszych na wszystkich skrzyżowaniach objętych przetargiem.  (więcej…)

Z IdP, przed
Komunikacja

Model ruchu poznańskiej komunikacji miejskiej 2025

Miesi?c temu opublikowali?my na naszej stronie wykresy modelu ruchu komunikacji miejskiej obrazuj?ce obecne preferencj? transportowe poznaniaków. Cho? to tylko projekcja powsta?a na bazie ankiet, to mimo wszystko do?? dobrze pokazuje które trasy i ci?gi komunikacyjne s? obecnie najpopularniejsze. Dzi? publikujemy wykresy modelu ruchu dla 2025, czyli dla horyzontu czasowego ko?cz?cego obowi?zywanie Planu Transportowego Aglomeracji Pozna?skiej.

Materia? w za?o?eniach ma pokazywa? zapotrzebowanie na transport na poszczególnych trasach w 2025 roku. Zakres analizy, to znaczy badana sie? komunikacji miejskiej daleko wykracza poza ramy nakre?lone przez Plan. Co wi?cej zawarte w nim elementy sieci tramwajowej nie s? nawet zawarte w Studium. Na wykresie dla tramwajów order tramadol online cash on delivery mo?na znale?? takie trasy jak do Toru Pozna? przez ?awic?, przed?u?enie PST do Lubonia, trasy wzd?u? III Ramy na odcinku raszy?skim, po??czenie przez ?eromskiego i Niestachowsk? z tras? Pi?tkowsk? czy nowy most tramwajowy na Warcie ??cz?cy ul. Winogrady z tras? do Dworca Wschodniego. Najbardziej zaskakuje tutaj sposób obs?ugi komunikacyjnej Naramowic. Model zak?ada pod??czenie Tramwaju na Naramowice do trasy tramwajowej w ul. Murawa oraz po??czenie przez ul. Winogrady i wspomniany most do Ronda ?ródka bez bezpo?redniej trasy do centrum. Dodatkowo Naramowice obs?ugiwane s? przez podsystem autobusów BRT. (więcej…)

Z IdP, przed
Komunikacja

Urzędnicy też mieli wątpliwości. Na Naramowice tylko tramwajem przez Szelągowską

Okazuje si?, ?e nie tylko spo?ecznicy mieli w?tpliwo?ci co do zleconej przez ZTM analizy techniczno-ekonomicznej rozwi?zania transportowego dla Naramowic. Jeszcze za rz?dów poprzedniego prezydenta zamówiono opracowanie, które mia?o przebada? to, co pomini?to w dokumencie Biura In?ynierii Transportu. Twarde dane jasno pokazuj?, ?e najkorzystniejsz? opcj? obs?ugi transportowej Naramowic jest tramwaj przez ul. Szel?gowsk?.

naramowiceW sprawie budowy Tramwaju na Naramowice w poprzedniej kadencji samorz?du dzia?y si? ró?ne dziwne rzeczy. Szczegó?owo wypunktowali?my to w Bia?ej Ksi?dze Tramwaju na Naramowice. Dok?adnie rok temu Rada Miasta przyj??a Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej. Jego pierwotny projekt zak?ada? budow? na Naramowice wy??cznie systemu BRT. Pomys? by? tak kontrowersyjny, ?e praktycznie zdominowa? konsultacje spo?eczne. W ich wyniku dodano Tramwaj na Naramowice do tekstu Planu TAP, zastrzegaj?c jednak i? o wyborze konkretnego rozwi?zania zdecyduje analiza techniczno-ekonomiczna. Uchwalony dokument jeszcze nie ostyg?, gdy Zarz?d Transportu Miejskiego w tajemnicy zleci? bez przetargu wskazan? w planie analiz?. Jej wykonawc? zosta? g?ówny konsorcjant przygotowuj?cy tre?? Planu TAP - Biuro In?ynierii Transportu. Miasto ukrywa?o fakt zlecenia analizy a? do wakacji ubieg?ego roku, a sam? tre?? pokaza?o dopiero w akcie desperacji przed drug? tur? wyborów na stanowisko Prezydenta Poznania.  (więcej…)

Z IdP, przed
Aktualności

Przejście na przystanek to dopiero początek zmian

Przedstawiamy uwagi stowarzyszenia do koncepcji projektowej przej?cia dla pieszych na Mo?cie Dworcowym do przystanku tramwajowego Pozna? G?ówny. Dzi?kujemy serdecznie za ch?? wprowadzenia tego od wielu miesi?cy oczekiwanego (a jednocze?nie tak oczywistego) rozwi?zania poprawiaj?cego komfort pieszych w centralnym punkcie przesiadkowym miasta. Oczekujemy jednocze?nie dalszych dzia?a? maj?cych na celu usuni?cie podobnych absurdów Czytaj więcej…

Z IdP, przed