Archiwa kategorii: Urbanistyka

Społeczna funkcja ulicy

Ostatnio sporo dyskutuje się o nowych pomysłach na strefę Tempo 30 w Poznaniu. Podobne projekty w całej Polsce również rodziły kontrowersje. Jednak po dobrej realizacji strefy, np. w Gdańsku, gdzie strefę uspokojonego ruchu wprowadzono na sporym obszarze, można przeczytać wiele pozytywnych opinii odnośnie jej funkcjonowania. W Poznaniu dyskusję zdominowały dwa argumenty: pierwszy dotyczy ograniczania miejsc parkingowych, drugi, przeciwstawny, tyczy się szerokości chodnika.

Oba te argumenty, choć stanowią meritum obecnych dyskusji, tyczą się niejako efektu całości działań, a nie ich podstawy. Co ciekawe, często obie strony podnoszą, że nie mają nic przeciwko strefie tempo 30 jako takiej, co de facto cieszy. Warto jednak wiedzieć co jest istotą stref uspokojonego ruchu, bo często podnoszone hasło „utrudnienie życia kierowcom” niepotrzebnie wprowadza konflikt na linii piesi/rowerzyści vs. kierowcy.

Żeby w pełni zrozumieć sens takich stref i ich ideę potrzeba więcej niż jednego artykułu. W kolejnych wpisach postaram się rozwijać ten temat. Dzisiaj chciałbym się skupić na ważnej rzeczy, która jest całkowicie pomijana w dyskusji – na funkcji ulicy. Czytaj dalej Społeczna funkcja ulicy

Uwagi IdP do projektu przebudowy ul. Rybaki

Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania pozytywnie przyjmuje projekt przebudowy
ul. Rybaki. Na uwagę zasługuje fakt powiększenia przestrzeni przeznaczonej dla pieszych oraz rewaloryzacja szaty roślinnej. Planowana inwestycja w połączeniu z rozszerzeniem strefy Tempo 30 powinna dać pozytywny impuls dla tego rejonu centrum miasta. Przedstawiamy natomiast następujące uwagi szczegółowe:

 

 

  1. Zaprezentowana dokumentacja jest niekompletna. Przedstawiona plansza sytuacyjna projektu drogowego nie zawiera wszystkich istotnych informacji dotyczących funkcjonowania ulicy po przeprowadzeniu przebudowy. Zwracamy uwagę, że do konsultacji powinny być kierowane projekty kompletne tak jak to definiuje prawo budowlane czyli w formie graficznej i opisowej. Zaprezentowany materiał nie mówi nic o organizacji ruchu na ulicy po przebudowie. Niezbędne jest również w takich przypadkach udostępnienie projektu organizacji ruchu chociażby w stadium koncepcji. O tym jak naprawdę będzie funkcjonować ulica można się tylko domyślać. W materiale na stronie Zarządu nie przedstawiono żadnych informacji o sposobie organizacji ruchu rowerowego czy bilansu miejsc parkingowych.
  2. Zgodnie z zapisami Katalogu Nawierzchni Chodników ul. Rybaki znajduje się w obszarze II, na którym przewidziana jest drobna kostka betonowa z posypką mineralną imitującą granit w kolorze szarości z czarnym pasem kompensacyjnym od strony jezdni oraz pierzei zabudowań. Zaproponowany przez projektantów wzór złożony z płyt otoczonych kostką nie wpisuje się w ten obszar. Jest to rozwiązanie zbliżone do obszaru I przeznaczonego dla ulic okalających Stary Rynek. Domyślamy się, że wariant ten został tutaj zaproponowany jako chęć zachowania istniejących płyt granitowych po stronie wschodniej ulicy. Jako współtwórcy Katalogu silnie rekomendujemy jednak ponowne przemyślenie tego pomysłu. Historyczny materiał w postaci płyt granitowych zachował się tylko po wschodniej części ulicy. Jest on niekompletny i dodatkowo został uzupełniony płytami chodnikowymi wykonanymi z betonu, czyli nie stanowi już pierwotnego wzoru, a jest jego daleko idącą modyfikacją. Płyt granitowych jest na tyle mało, że nie da się pokryć w ten sam sposób chodnika po zachodniej stronie ulicy. Co za tym idzie, na jednej ulicy planuje się stworzyć dwa odmienne wzory. W ten właśnie sposób powstaje chaos, który próbujemy przecież naprawić. Projektant przewidział na zachodniej części zastosowanie wariantu zastępczego w postaci płyt betonowych, które w żadnym stopniu nie nawiązują do granitu i są materiałem, który miał być sukcesywnie usuwany z obszaru ścisłego centrum. Połączenie płyt betonowych i kostki granitowej, jest na pewno dużo tańsze, ale zdecydowanie nie prezentuje się korzystnie, co można zaobserwować np. na
    Wielkiej i porównać do odremontowanej ul. Żydowskiej (przy Hotelu Puro) czy
    ul. Stawnej. Jest to półśrodek, bardzo daleko idący kompromis, który niestety nie spełnia zamierzonego efektu. Płyty betonowe są charakterystyczne dla chodników tworzonych później niż chodniki granitowe i te materiały po prostu do siebie nie pasują. Uważamy, że materiał w postaci płyt granitowych, który tylko częściowo zachował się na ulicy Rybaki, powinien zostać zdjęty i ponownie wykorzystany przy okazji remontu jednej z ulic wiodących bezpośrednio na Stary Rynek. Jest to bardzo rozsądna praktyka, która pozwala niezwykle cenny materiał sukcesywnie przenosić z ulic oddalonych od obszaru miasta średniowiecznego – w jego granice.
  3. Projekt przebudowy ul. Rybaki powinien być połączony z przebudową krótkiego odcinka ul. Kwiatowej łączącego tą ulice z deptakiem na ul. Półwiejskiej. Uważamy, że realizacja tej inwestycji to niesamowita okazja do połączenia tych przestrzeni nie spotykanym jeszcze w Poznaniu a wywodzącym się z Holandii tak zwanym podwórzcem (hol. woonerf). Może to być taki mały poligon doświadczalny dla tej ciekawej idei organizacji przestrzeni miejskiej.
  4. Nie do końca jasny jest dla nas sposób organizacji ruchu drogowego na ul. Rybaki po przebudowie. Wnioskując po zawartości projektu drogowego oraz wizualizacjach, droga dla rowerów ma zostać wyznaczona po zachodniej stronie jezdni na chodniku. W strefie Tempo 30 podstawowym sposobem organizowania ruchu rowerowego powinny być zasady ogólne ruchu drogowego z dodatkowymi znakami dopuszczającymi np. ruchu rowerów pod prąd.
  5. Wnioskujemy również o rozszerzenie projektu o oświetlenie uliczne. Jest to integralny element małej architektury znacząco wpływający na postrzeganie przestrzeni. Zawieszone między kamienicami na ulicy Rybaki oprawy zasługują na odnowienie/wymianę.

Dzień Planisty 2017

Niniejszym informujemy, iż objęliśmy patronatem konferencję naukową „Dzień Planisty – nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej” organizowaną przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej i Studenckie Koło Naukowe Geografów – Sekcja Gospodarki Przestrzennej, która odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2017 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych studentów i doktorantów z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury, prezentacja efektów współpracy z sektorem publicznym i prywatnym, a także stworzenie okazji do wymiany doświadczeń oraz zderzenie różnych punktów widzenia, co pozwoli poszerzyć wiedzę uczestników wydarzenia w zakresie planowania i rozwoju przestrzeni miejskiej.

Poniżej podany został zakres tematyczny wystąpień:
– współczesne trendy w projektowaniu przestrzeni zurbanizowanej,
– niekonwencjonalne przestrzenie publiczne,
– zielone dachy w przestrzeni miasta,
– rewitalizacja przestrzeni miast,
– zieleń jako element miasta,
– szanse i problemy rozwoju obszarów metropolitalnych,
– polityka miejska w kontekście planowania przestrzennego,
– smart cities.
Powyższa lista sugerowanych zagadnień nie jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów na stronie Dzień Planisty UAM
oraz w linku: https://drive.google.com/file/d/0Bz95KzYvfojJQUMyOWRKYzUtTlk/view?usp=sharing

Pytania można kierować na adres: dzienplanistyuam@gmail.com

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Kładka Berdychowska – apel o konkurs

Warta i Ostrów Tumski fot Dawid MajewskiPrzedstawiamy treść apelu do Prezydenta Miasta Poznania, który wystosowaliśmy w dn. 16 lutego 2017 wspólnie ze stowarzyszeniami Ulepsz Poznań oraz SIW Poznaniacy w sprawie zorganizowania przez Miasto konkursu architektonicznego na projekt Kładki Berdychowskiej. To bardzo ważna przestrzeń Poznania, która zasługuje na szczególne traktowanie – stąd apel o konkurs.

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

APEL O KONKURS

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie otwartego konkursu architektonicznego na projekt tzw. Kładki Berdychowskiej łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim oraz okolicą kampusu Politechniki Poznańskiej.

Inicjatywa budowy przeprawy w tym miejscu jest godna pochwały oraz poparcia. To ogromna szansa dla ożywienia centrum Poznania oraz utworzenie tak potrzebnego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Starym Miastem, Ostrowem Tumskim i Maltą. Nie mamy co do tego faktu żadnych wątpliwości.

Mając na uwadze znaczenie tej przestrzeni dla wszystkich poznaniaków, stoimy na stanowisku, iż tylko konkurs o charakterze otwartym, bez ograniczeń, pozwoli na znalezienie najlepszego rozwiązania dla tak ważnego dla historii Poznania miejsca. To przecież przestrzeń łącząca kolebkę miasta (Ostrów Tumski) oraz jego średniowieczne serce (Stare Miasto).

Postulowany konkurs znakomicie wpisuje się w nową politykę promocyjną Poznania rozumianego jako miasto wolne i otwarte, w którym  najważniejszym celem jest budowanie wspólnoty w przestrzeni na partnerskich warunkach.  Dajmy szansę architektom z różnych stron Polski i świata przedstawić swoje pomysły na tę kładkę oraz zaproponować nowatorskie rozwiązania, które oprócz tego, iż dodadzą uroku i zwiększą rozpoznawalność miasta, będą również w pełni praktyczne i funkcjonalne. Projekt wybrany drogą otwartego konkursu to szansa na wykreowanie nowego symbolu Poznania, architektoniczną perełkę, która może stanowić ważny magnes nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.

Obecna propozycja, która wyklucza konkurs i narzuca wykorzystanie masywnych przęseł ze Starołęki jest w naszej opinii bardzo złą decyzją. Nie tylko przekreśla potencjał tego miejsca, ale stwarza szereg trudności technicznych i naraża Poznań na dodatkowe koszty. Oznacza to konieczność budowy ogromnej rampy lub szeregu schodów, co wyklucza funkcjonalność kładki szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Wiąże się z tym także nieunikniona ingerencja w dopiero co uporządkowany park w Starym Korycie Warty. Wreszcie – wspomniane elementy mogą zwiększyć koszt całej inwestycji.

Jednocześnie doceniamy wysiłek Miejskiej Konserwator Zabytków w zabiegach o ratowanie tych przęseł mostu starołęckiego. Uważamy że można znaleźć lokalizacje, w których zostaną one użyte do budowy kolejnej niezbędnej przeprawy (kładki). Podobne warunki geograficzne doliny Warty do tych ze Starołęki występują na wysokości planowanej kładki między Wildą a Ratajami (os. Piastowskie). Co więcej ich wykorzystanie na wysokości os. Piastowskiego pozwala na wierne odtworzenie dawnej przeprawy starołęckiej ze względu na brak konieczności rozpięcia jej nad dwoma korytami rzeki (jak to ma miejsce w lokalizacji berdychowskiej). Przęsła można przeznaczyć również na inne funkcje – ciekawe pomysły w tej kwestii ma Rada Osiedla Stare Miasto oraz środowiska architektów. Deklarujemy wsparcie dla takich działań.

Panie Prezydencie, konkurs to szansa na odczarowanie złej opinii o mieście, w którym w ostatnich kilkunastu latach dziwne decyzje urzędników lub polityków prowadziły do powstawania koszmarków architektonicznych. Nowy wizerunek, o który Pan zabiega, jest w zasięgu dłoni. Niech ten konkurs będzie jednym z jego mocnych symboli.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Paweł Sowa, Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Anna Wachowska-Kucharska, Stowarzyszenie SIW Poznaniacy
Paweł Głogowski, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Dawid Majewski, inicjatywa „Kładka przez Wartę”

Uwagi ws przebudowy ulicy Dąbrowskiego i Rynku Jeżyckiego

W niedziel? 17 kwietnia 2016 r. zako?czy?y si? konsultacje spo?eczne w sprawie przebudowy ulicy D?browskiego (odcinek Przybyszewskiego – Rynek Je?ycki). Wys?ali?my nasze uwagi do tego projektu, proponuj?c tak?e podj?cie szerszej dyskusji nad dwoma tematami:
– 1) utworzeniem przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30
– 2) wzmocnieniem funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju  potencja?u turystycznego, dzi?ki stworzeniu w jego po?udniowej cz??ci strefy pieszej (która daje mo?liwo?? zagospodarowania cz??ci przestrzeni  na ogródki kawiarniane).

Nasze propozycje maj? lu?ny charakter, zach?camy do dyskusji. Poni?ej tre?? naszych uwag wys?anych do ZTM w dn. 17 kwietnia 2016 r.

Szanowni Pa?stwo!

Z zainteresowaniem zapoznali?my si? z koncepcj? planowanych zmian na ul. D?browskiego i Rynku Je?yckim. Pozytywnie oceniamy plan tej modernizacji. Chcieliby?my jednak zwróci? uwag? na istotne kwestie:
– 1) warto dosun?? przej?cia dla pieszych do naro?ników, ?eby piesi mogli ‚i?? na wprost’
– 2) celem estetyzacji przestrzeni warto postawi? ma?ej wielko?ci znaki drogowe zamiast normalnych
– 3) na Rynku Je?yckim i na ul. Ko?cielnej koniecznym jest poszerzenie przej?? dla pieszych do 6 metrów
– 4) na ul. Kraszewskiego – warto doda? przej?cie dla pieszych przy naro?niku ulicy buy genuine proscar uk Rynek Je?ycki
– 5) warto zastosowa? przew??enia jezdni przed przej?ciami dla pieszych

Do szerszej dyskusji chcieliby?my zg?osi? dwie propozycje:
– a) utworzenie przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30 i tym samym np. stawia? znaki strefowe zamiast ogranicze? do 30 km/h.

– b) wzmocnienie funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju jego potencja?u turystycznego. Mo?na tego dokona? poprzez stworzenie w po?udniowej cz??ci Rynku Je?yckiego strefy pieszej, zostawiaj?c wjazd tylko i wy??cznie dla samochodów dostawców oraz mieszka?ców posesji (w prosty sposób np. na wysuwane s?upki – podobne znajduj? si? na ul. Wielkiej w kierunku Starego Rynku). Zyskana przestrze? piesza mo?e by? zagospodarowana w cz??ci na ogródki kawiarniane. Rynek Je?ycki jako centrum bardzo ciekawej dzielnicy zyska w ten sposób nowych klientów – turystów, którzy nie tylko przysi?d? w knajpce, ale wydadz? swoje pieni?dze na zakupach na targowisku. Ten sam mechanizm zadzia?a przy mieszka?cach z innych cz??ci miasta – Rynek Je?ycki zyska nowy magnes: knajpki i kawiarnie przyci?gn? nowych klientów z samego Poznania i okolic. Pojawienie si? tych osób b?dzie tylko i wy??cznie z korzy?ci? dla handluj?cych na targowisku.

Poszerzmy zakres konsultacji na temat dworca PKP!

Widok na plac Dworcowy z peronu 4Nasi przedstawiciele – Adam Adamczyk oraz Paweł Sowa uczestniczyli dzisiaj (8 października 2015) w specjalnym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania poświęconym staremu dworcowi PKP. Obecni byli między innymi przedstawiciele PKP, którym wręczyliśmy list otwarty (jego treść zamieszczamy w dalszej części tego artykułu) adresowany do Prezesa PKP S.A. Pana Jakuba Karnowskiego, a także Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka i Radnych w sprawie poszerzenia tematyki konsultacji społecznych na temat „starego” Poznania Głównego.

Spotkanie Komisji należy uznać za merytoryczne. Padło wiele pytań szczegółowych, które zadawali zarówno radni (Grzegorz Ganowicz, Łukasz Mikuła, Adam Pawlik), urzędnicy (w tym Zastępca Prezydenta Pan Maciej Wudarski oraz Konserwator Zabytków Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska), jak i obecni na sali architekci z SARP oraz przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych – w tym IdP. Naszym zdaniem ta prawie 2,5 godzinna dyskusja pokazuje na potrzebę szerokich konsultacji, po to by wypracować najlepsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązania dla pasażerów.

Poruszono między innymi kwestie:
– poszerzenia i ewentualnego wydłużenia tunelu między peronami (przebicia go w kierunku wschodnim, by ułatwić dojście na Wildę i do nowego dworca PKS); tutaj w obecnym projekcie nie ma planów wydłużenia tunelu, jest jedynie zostawione miejsce na jego ewentualne poszerzenie
– budowy „czwartego”, precyzując nowego peronu po stronie wschodniej (kiedyś rezerwowanego pod KDP); w tej chwili PKP nie widzi takiej potrzeby, ale nie wyklucza takiej inwestycji w przyszłości
– wyglądu kładki peronowej mającej połączyć ul. Głogowską przez stary dworzec z nowym dworcem (w tym jej wykonanie w gmachu obecnego parkingu centrum handlowego, znajdującym się nad „halą peronową” nad peronami 1-3; istotne pytanie w jaki sposób będzie wydzielona od parkingu)
– wyglądu peronu pierwszego, gdzie w wyjątkowo niefortunny sposób ustawiona konstrukcja hali parkingowej (peronowej) dosłownie „ściąga” kaskady deszczówki z dachu na pasażerów znajdujących się na peronie; w jaki sposób zostanie połączona hala z peronem i starym gmachem – to pytanie otwarte (podobny problem może wystąpić na peronie czwartym)
– urbanistyki (posadowienie budynku hotelu względem fasady starego gmachu – wątpliwości związane z jego gabarytami, a także osią kompozycyjną)
– zagospodarowania Placu Dworcowego (na jego sporej części ma być atrakcyjna przestrzeń publiczna)
– parkingów i zjazdu na parkingi na terenie biurowym (dojazd do nich będzie pod tunelem peronowym dla pieszych, czyli nie będzie kolizji); narazie nie przewiduje się ich obsługi od strony południowej, ale też nie wyklucza w przyszłości

Pytania były szczegółowe, tymczasem jak stwierdzili przedstawiciele PKP część zagadnień będzie dopiero konkretyzowana. Istotą umowy między Miastem a PKP jest bowiem decyzja o przywróceniu funkcji obsługi pasażerskiej w gmachu starego dworca (choć formalnie nie będzie on nazwany dworcem). Przedstawiono ciekawe slajdy koncepcji, na której to podstawie powstały wizualizacje między innymi fasady. Wynika z nich, że:
– poziom „-1” czyli poziom obecnego tunelu stanie się swego rodzaju holem pasażerskim, do którego ma być dostęp zarówno z tunelu, jak i poziomu „0” czyli poziomu Placu Dworcowego; na poziomie „-1” mają być kasy
– poziom „0” czyli Placu Dworcowego będzie łącznikiem z holem w tunelu (schody ruchome w obie strony, windy) oraz łącznikiem z poziomem „+1” czyli kładki peronowej (tak samo schody ruchome w obie strony i windy); na tym poziomie mają się znajdować biletomaty; będzie też on połączony z peronami 1 oraz 4
– poziom „+1” czyli kładki peronowej ma prowadzić pasażerów na perony, do nowego dworca i w kierunku PKS (przez parking centrum handlowego – tutaj zasygnalizowana przez nas potrzeba wydzielenia tego przejścia od szpetnej przestrzeni parkingu), z drugiej zaś w okolice Dworca Zachodniej i do ulicy Głogowskiej.

Zadaliśmy także pytania nt. remontu peronów 4-6, a także estetyzacji peronów 1-3 oraz istniejącej nad nimi hali peronowej. W tej sprawie kompetentnym podmiotem jest jednak PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaproponowaliśmy organizację spotkania w ramach Komisji uwzględniającej również obecność przedstawicieli tej spółki. Naszym zdaniem kwestia estetyzacji i uporządkowania peronów wschodnich (1-3) jest nadal bardzo ważna. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej, jak również Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski wykazali chęć kontynuowania takich spotkań.

Mamy nadzieję, że PKP przychyli się do naszej prośby o przedstawienie całościowych planów i poszerzenie tematyki konsultacji. Obecna sytuacja – planów powrotu funkcji pasażerskich do „starego” Poznania Głównego jest zarówno wyzwaniem, jak i wielką szansą na uporządkowanie chaosu jaki panuje dzisiaj na terenie całej stacji.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu.

Poznań, 8 października 2015 roku

Jakub Karnowski, Prezes PKP S.A.
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
Radni Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

we wrześniu br. została przedstawiona koncepcja budowy budynków biurowo-hotelowych z częścią dworcową w miejscu starego dworca PKP, wraz z przebudową Placu Dworcowego oraz budową kładki z nowego dworca do ulicy Głogowskiej. Poznańskiej opinii publicznej zaprezentowano wizualizacje przyszłych obiektów oraz fragmentu części dworcowej, a także stworzono notatkę prasową opisującą nowy kompleks i przewidziane zmiany. Zapowiedziano także konsultacje społeczne, które już się rozpoczęły i dotyczą tylko i wyłącznie fasady starego dworca PKP.

Przedstawione materiały budzą jednak sporo naszych wątpliwości. Począwszy od dokładnej organizacji komunikacji pomiędzy dworcami przez aranżację części dworcowej i informację pasażerską po proponowane materiały wykończeniowe. Wiele z tych rzeczy pozostaje niewiadomą gdyż wizualizacje tego nie ukazują. Do podstawowych informacji, które naszym zdaniem powinny się pojawić należą:

– rzuty poziomów -1, 0 oraz +1 w budynku starego dworca PKP
– rzut kładki, a także jej przekrój (ukazujący proponowane materiały, szerokość), a także materiały ukazujące połączenie kładki z peronami 5 – 6 oraz z ulicą Głogowską i Dworcem Zachodnim
– materiały dotyczące organizacji informacji pasażerskiej
– rzut ukazujący połączenie kładki z nowym budynkiem dworca, a także projekt aranżacji obecnego parkingu w nowym dworcu, pomiędzy kładką a częścią dworcową
– koncepcja zagospodarowania Placu Dworcowego, proponowane materiały wykończeniowe oraz przewidywany zakres prac (np. czy schody prowadzące na Most Dworcowy będą także remontowane?)

Ponadto nasze spore wątpliwości budzi fakt, że konsultacjom ma zostać poddany tylko wygląd fasady (choć doceniamy ten krok, który pozwala mieszkańcom zdecydować o wyglądzie elewacji projektowanego budynku). Zdecydowanie ważniejszym tematem jest jednak wyżej wspomniana komunikacja, funkcjonalność dworca PKP dla pasażerów oraz wykorzystane materiały wykończeniowe.

Pragniemy podkreślić, że to właśnie te elementy były najbardziej krytykowane po realizacji Poznań City Center, nowego dworca oraz peronów 1 -3. Część z nich została uwzględniona i prowadzone są działania „naprawcze” (np. montaż ruchomych schodów w dół na perony 1 -3, deklaracja lepszego wykończenia peronów 4 – 6 czy zmiany dotyczące informacji pasażerskiej).

Mieszkańcom Poznania i organizacjom społecznym zależy na tym, aby cały kompleks dworcowy służył jak najlepiej pasażerom – wierzymy, że jest to również cel inwestora. Aby sprostać temu wyzwaniu i jednocześnie szansie naprawy błędów z lat poprzednich, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji oraz rzutów/przekrojów dotyczących planowanych zmian w dworcowym kompleksie, a także otworzenie się na uwagi mieszkańców, architektów i organizacji społecznych, poprzez poszerzenie tematyki konsultacji.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów przebudowy peronów 4-6, które mają być przeprowadzone w najbliższych miesiącach.

Informacja prasowa dot. starego dworca PKP

pkpPoni?ej przedstawiamy notatk? prasow?, któr? otrzymali?my od projektantów nowej koncepcji kompleksu z budynkiem starego dworca i placu dworcowego – PIG Architekci. Wyja?nia ona par? kwestii zwi?zanych z nowoprojektowanym kompleksem.

Pozna?, 15.09.2015.

Informacja prasowa

Nowa inwestycja w centrum Poznania 

Rozbudowa ZCK zak?ada stworzenie centrum komunikacyjnego dla miasta, odbudow? przestrzeni publicznej oraz zintegrowanie nowej inwestycji z istniej?cymi obiektami. Wielofunkcyjny kompleks, którego budow? zaplanowano w trzech etapach, b?dzie mia? docelowo ok. 40 000m2 powierzchni u?ytkowej.

 

Pozna? Office Center jest rozwini?ciem koncepcji stworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, zapocz?tkowanego w 2009 r. budow? dworca PKS oraz dworca PKP Pozna? G?ówny nad peronami 1, 2, 3 po??czonego z galeri? handlow?.

Wed?ug autorów koncepcji, nadrz?dnym celem projektu jest optymalizacja rozwi?za? komunikacyjnych i funkcjonalnych oraz powi?zanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny, czytelny i intuicyjny uk?ad. W pierwszym etapie inwestycji powstanie przestrze? do obs?ugi pasa?era, k?adka mi?dzyperonowa, umo?liwiaj?ca komunikacj? mi?dzy poszczególnymi cz??ciami obiektu, oraz opcjonalnie hotel lub biura wraz z cz??ci? us?ugow?. 

 

Plan przewiduje równie? zagospodarowanie Placu Dworcowego. Projekt urbanistyczny kompleksu, który powstanie w miejscu dawnego dworca Pozna? G?ówny zosta? przygotowany wspólnie przez Urz?d Miasta, zarz?d spó?ki PKP, firm? Trigranit oraz pracowni? PIG Architekci.

 

Przyj?te rozwi?zania maj? maksymalnie skróci? drog? pasa?era i czas dotarcia na miejsce. Istotnym punktem projektu jest trzykondygnacyjne do?wietlone atrium, zlokalizowane w miejscu dawnej hali dworca Pozna? G?ówny. ??czy ono k?adk? mi?dzyperonow? na poziomie +1, centrum obs?ugi pasa?erskiej po??czone z istniej?cym tunelem na poziomie -1 oraz powierzchni? dla pasa?erów i go?ci obiektu, do którego mo?na si? dosta? z Placu Dworcowego na poziomie parteru.

 

K?adka mi?dzyperonowa zaprojektowana zosta?a nad peronami 4, 5, 6 wraz z zej?ciem w kierunku Dworca Zachodniego i ulicy G?ogowskiej od strony zachodniej i ??czy si? z dworcem PKP Pozna? G?ówny oraz galeri? handlow? od strony wschodniej. K?adka zostanie wyposa?ona w schody ruchome w obydwu kierunkach oraz windy dla niepe?nosprawnych zapewniaj?ce komunikacj? z ka?dym peronem. Z k?adki zapewniono równie? bezpo?redni dost?p zarówno do centrum obs?ugi pasa?erskiej jak i pasa?u biurowego ??cz?cego obiekty w po?udniowej cz??ci inwestycji.

Poziom przej?cia podziemnego zosta? zarezerwowany wy??cznie dla funkcji obs?ugi pasa?erskiej. Dzi?ki temu w jednym miejscu, na jednej kondygnacji, znajd? si? kasy, biletomaty, informacja, poczekalnia, przechowalnia baga?u, toalety oraz punkty us?ugowe i gastronomiczne. Poziom parteru jest ??cznikiem pomi?dzy Placem Dworcowym, peronami 1 i 4, k?adk? mi?dzyperonow? oraz poziomem tunelu i funkcjami obs?ugi pasa?erskiej wraz z biletomatami.

 

Istotnym elementem projektu jest odseparowanie komunikacji pieszej od komunikacji ko?owej. Efekt ten osi?gni?to dzi?ki przypisaniu poszczególnych funkcji konkretnym poziomom i zapewnieniu dodatkowej komunikacji pomi?dzy nimi. Tak?e w tym celu Plac Dworcowy podzielono na dwie odr?bne strefy. Nawi?zano w ten sposób do za?o?enia przedwojennego, w którym plac dzieli?y tory doje?d?aj?cego do po?owy tramwaju. W cz??ci podjazdowej od strony mostu Dworcowego buy valtrex zapewniono podjazd dla taksówek i odprowadzaj?cych, przystanki autobusowe oraz ramp? zjazdow? do parkingów podziemnych.

 

Plac Dworcowy w projekcie ma funkcj? spoiwa ??cz?cego komunikacj? piesz? z komunikacj? ko?ow?. Wprowadzono tu rozwi?zania, które pozwol? uczyni? go atrakcyjnym miejscem sp?dzania wolnego czasu zarówno dla podró?nych, jak i dla mieszka?ców Poznania. W po?udniowej cz??ci placu ograniczono bowiem ruch ko?owy. B?d? tam tereny zieleni, tafle wody z fontann?, ?awki, kawiarniane ogródki i stacj? rowerów miejskich. Zagospodarowanie placu sprzyja organizacji wydarze? kulturalnych – zaplanowano miejsce na plenerowe galerie i przestrze? wydarze? artystycznych „art-wall”.

 

W celu umo?liwienia konsultacji oraz wp?ywu Poznaniaków na inwestycj? zaproponowano dwa warianty rozwi?zania fasady od strony Placu Dworcowego:

 

W pierwszym wariancie zdecydowano si? na ods?oni?cie i wyeksponowanie zachowanej ceglanej ?ciany elewacji frontowej, która ma symbolizowa? fasad? dawnego dworca. Wkomponowanie jej w ca?o?? projektu i umieszczenie za strukturalna szklan? fasad? w celu zachowania pami?ci o historycznym budynku. Projekt nie przewiduje odbudowy starego dworca zniszczonego w czasie wojny. Warto?ci? tej koncepcji jest jej autentyczno?? – pokazanie naznaczonego przez czas i liczne przemiany fragmentu dawnego gmachu, który jest pomnikiem w?asnej historii. Ten sam materia? (ceg?a licówka), co na zachowanej ceglanej fasadzie, zastosowano na bocznych elewacjach ni?szych kondygnacji, jednak ukszta?towano je w nowej interpretacji w sposób nowoczesny, odmienny od starej zabudowy. We wn?trzu holu zostanie zachowany równie? monumentalny polichromowany relief z 1962 r. autorstwa znanego pozna?skiego twórcy Edmunda ?ubowskiego.

 

Drugi wariant zak?ada odbudow? nieistniej?cej, historycznej fasady przedwojennego dworca wraz z neorenesansowym portykiem. Historyczny budynek dworca zosta? zaprojektowany pod koniec XIX wieku w stylu arkadowym (inspirowanym stylem neoroma?skim i neorenesansowym). Budynek wybudowano w latach 1874-1879 i w tej formie zachowa? si? do wojny. W latach 1944-1945 w wyniku trzech bombardowa? dworzec zosta? kompletnie zniszczony, a po wojnie odbudowany ju? w nowej formie. Zrekonstruowana elewacja frontowa dworca mia?aby stan?? przed k?adk? dla pieszych, by?aby zatem wysuni?ta o oko?o 7 m w stron? Placu Dworcowego.

 

Ca?? inwestycj? podzielono na trzy etapy. W pierwszym ma powsta? Plac Dworcowy, przestrze? obs?ugi pasa?erskiej zajmuj?ca oko?o 3,4 tys. m2 wraz z cz??ci? us?ugowo-handlow? i gastronomiczn? na oko?o 2 tys. m2, k?adka mi?dzyperonowa, opcjonalnie z hotelem na 160 pokoi, biurowiec o powierzchni oko?o 12,5 tys. m2 oraz parkingi. Dwa kolejne etapy zak?adaj? rozbudow? kompleksu o kolejne budynki biurowe po oko?o 12,5 tys. m2 ka?dy po??czone z pierwszym etapem szerokim, pieszym pasa?em na poziomie +1 oraz parkingami poni?ej. Docelowo, w trzech etapach, planuje si? stworzenie oko?o 40000m2 ??cznej powierzchni biurowej i us?ugowej.

Inwestorem projektu jest firma Trigranit oraz PKP, które zrealizowa?y pierwsz? cz??? inwestycji. G?ównym Projektantem zosta?a renomowana pracownia architektoniczna PiG Architekci specjalizuj?ca si? w projektowaniu du?ych obiektów u?yteczno?ci publicznej: lotniskach, stadionach, zespo?ach biurowych, handlowych i mieszkaniowych.

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

herb PoznaniaSz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stojąc u progu kampanii wyborczej do samorządu miejskiego jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się o przyspieszenie procesu opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok, w celu jak najszerszego naświetlenia sytuacji finansowej Poznania.

Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że prace nad budżetem trwają aż do ostatniej chwili przed ustawowym terminem jego przesłania do Rady Miasta. W tym roku kalendarz wyborczy układa się w bardzo niekorzystny sposób dla jawności debaty o finansach publicznych. Ostatni dzień roboczy przed ustawowym dniem publikacji budżetu wypada w wigilię ciszy wyborczej. Tak późne ujawnienie planów finansowych miasta uniemożliwi dogłębne zapoznanie się z nimi oraz rzeczową dyskusję nad ich stanem.

Czytaj dalej Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

handel str tytu?owa„Zbyt du?a liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wp?yw na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniaj?c si? do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogó?em oraz zmian w strukturze zatrudnienia – trac? ma?e podmioty czyli osoby fizyczne prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z któr? mo?na si? zapozna? tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

Czytaj dalej Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

Nowa Wilda – wytyczne do koncepcji transportowej

Jak powinien wyglądać teren między Hetmańską, torami PKP, Matyi i Przemysłową/Roboczą? Zapewne pojawi się wiele pomysłowych odpowiedzi. Postaraliśmy dorzucić także naszą „cegiełkę” do dyskusji o przyszłości tego strategicznego dla Poznania obszaru. Przedstawiamy podstawowe założenia do stworzenia całościowej koncepcji zagospodarowania „Nowej” Wildy.

Czytaj dalej Nowa Wilda – wytyczne do koncepcji transportowej