Urbanistyka

Nowa Wilda – wytyczne do koncepcji transportowej

Jak powinien wyglądać teren między Hetmańską, torami PKP, Matyi i Przemysłową/Roboczą? Zapewne pojawi się wiele pomysłowych odpowiedzi. Postaraliśmy dorzucić także naszą „cegiełkę” do dyskusji o przyszłości tego strategicznego dla Poznania obszaru. Przedstawiamy podstawowe założenia do stworzenia całościowej koncepcji zagospodarowania "Nowej" Wildy.

(więcej…)

Z IdP, przed
Estetyka

Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Ktalog_tytułowaZ nieukrywaną przyjemnością prezentujemy Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto. Jest to owoc naszych blisko dwuletnich prac. Zaczęło się dość niewinnie, na jednym z wielu spacerów przez Stare Miasto. Każda z takich przechadzek wymusza na nas prowadzenie bacznych obserwacji, aby bez kontuzji pokonać drogę do celu, a przy okazji skłania nas do refleksji nad obecnym stanem chodników w ścisłym centrum miasta. (więcej…)

Z IdP, przed
Urbanistyka

Poznań Główny 2020 – wizja

Jest rok 2020. Wysiadam z pociągu ekspresowego na dworcu Poznań Główny. Rozglądam się i widzę, że w oddali ciągle trwają jakieś roboty budowlane. Przy skrzyżowaniu ulicy Głogowskiej i Mostu Dworcowego powstaje nowy obiekt wraz z powierzchnią obsługi podróżnych oraz przeszklonym łącznikiem do starego-nowego dworca. To efekt ciągłej przebudowy kompleksu od ponad dziesięciu lat, która w 2022 ma zostać definitywnie zakończona. Ale po kolei, wróćmy do roku 2013, kiedy to oficjalnie zakończono prace nad nowym dworcem.  Na jesieni 2013 roku otwarto hucznie Zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Nowy dworzec, nowa jakość, zachwyceni oficjele, trochę mniej podróżni. Kompleks dworcowy zmienił się, doszło kilka nowych funkcji jak dworzec PKS, szybki tramwaj, galeria handlowa, parking. Niestety pierwsze miesiące użytkowania nie napawały optymizmem. Funkcjonalne rozerwanie, brak spójnych ciągów pieszych, przeskalowana infrastruktura drogowa powodowały, że podróżni błądzili i narzekali na komunikację wewnątrz obiektu, jak i jego dostępność z zewnątrz. (więcej…)

Z IdP, przed
Urbanistyka

Rowerowe propozycje IdP do budżetu obywatelskiego 2013

Z przyjemnością informujemy o złożeniu przez nasze stowarzyszenie dwóch projektów do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2013. Od początku roku, nawet pomimo zimowej aury pierwszych miesięcy, obserwujemy wzmożony ruch rowerowy w całym mieście. Jeszcze nigdy tak wielu mieszkańców Poznania nie korzystało z roweru jako środka transportu. Jesteśmy świadomi, że infrastruktura rowerowa nie Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

List ws. zagospodarowania Wolnych Torów

Inwestycje dla Poznania Poznań, dnia 8.4.2013 ul. Szewska 14/3 61-760 Poznań Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. Poznań Al. Niepodległości 8 61-875 Poznań Szanowni Państwo, Budowa nowego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego trwa w pełni. Powstająca równocześnie infrastruktura komunikacyjna otwiera drogę do inwestycji na terenie tzw. Wolnych Torów – obszaru, który jest kluczowym Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

Przebudowa ul. Kraszewskiego – list otwarty

Szanowny Pan Prezydent Miros?aw Kruszy?ski,   W dniu 16.02.2013 roku, w Gazecie Wyborczej Pozna?, ukaza? si? artyku? dotycz?cy sposobu konsultowania projektu przebudowy uk?adu drogowego ulicy Kraszewskiego i okolicznych ulic, pt. „?wiat?a co 40 metrów. Czeka nas komunikacyjny bajzel wokó? Gajowej?”. W artykule pojawia si? wypowied? rzecznik Zarz?du Dróg Miejskich, pani Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

Uwagi do projektu przebudowy ul. Kraszewskiego

W związku z konsultacjami społecznymi projektu przebudowy ulicy Kraszewskiego oraz okolicznych ulic przedstawionego przez ZDM prezentujemy nasze uwagi.   W naszej ocenie, najbardziej istotnym błędem zaprezentowanego projektu jest propozycja umieszczenia na każdym ze skrzyżowań sygnalizacji świetlnej, która wydatnie utrudni ruch pieszy, jak i negatywnie wpłynie na płynność ruchu samochodowego oraz Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

Miejska Apokalipsa 20xx?

Miejska Apokalipsa 20xx?


 

Obejrzyj w HD:

http://www.youtube.com/watch?v=_Nc5Q7Vpoo4

 

      Mijaj?cy rok sta? pod znakiem zwie?czenia wielkiego "narodowego zrywu" jakim by? 5-letni okres przygotowa? do Mistrzostw Europy w Pi?ce No?nej 2012. Szerokim echem odbi? si? sukces organizowanej przez nas imprezy. Szczególnie ciekawy mo?e by? spo?eczny wymiar tego sukcesu - centra wielu miast na kilka tygodni jednoczy?y ludzi w zabawie i rado?ci ze wspólnie osi?gni?tego celu.
     W wielu polskich miastach z tej okazji rozpocz?to, realizowano, a czasem uko?czono inwestycje na niespotykan? od lat skal?. By?y to g?ównie prace zwi?zane z budow? dróg, stadionów, oraz towarzysz?cej im infrastruktury. Efekty zmian jakie zasz?y nie mia?y raczej charakteru rozwi?za? systemowych, a by?y najcz??ciej punktowe.
      Tymczasem polskie miasta potrzebuj? dalszego zaanga?owania w pracy nad polepszaniem jako?ci ?ycia ich mieszka?ców. Jako przedstawiciele lokalnej organizacji pozarz?dowej chcieli?my wskaza? na kilka problemów, których rozwi?zanie przes?dzi o losie naszych miast w przysz?o?ci:

(więcej…)

Z IdP, przed
Urbanistyka

Pomysły na przebudowę Ronda Rataje – opinia do ZDM

Szanowni Pa?stwo!Prezentujemy wspóln? opini? dwóch stowarzysze? „Inwestycje dla Poznania” oraz „My-Poznaniacy” w sprawie projektów wariantowych przebudowy Ronda Rataje. Z przedstawionych przez ZDM pi?ciu wariantów przebudowy Ronda Rataje najlepszym naszym zdaniem jest wariant ostatni – oznaczony jako pi?ty. Mamy jednak obawy co do kosztów zwi?zanych z jego realizacj?. ?rodki jakie miasto Czytaj więcej…

Z IdP, przed