Urbanistyka

Propozycja zmian na Placu Wolności

Wspólnie z przedstawicielami stowarzysze? My-Poznaniacy i SRM przeprowadzili?my wizj? lokaln? na obszarze, który wkrótce ma by? obj?ty stref? uspokojonego ruchu. Jednym z owoców tego spotkania jest propozycja wprowadzania zmian po po?udniowej stronie Placu Wolno?ci. Propozycja zak?ada: wytyczenie kontrapasa rowerowego w miejscu istniej?cego lewoskr?tu w ul. Ratajczaka i miejsc postojowych, wytyczenie Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

Propozycja zagospodarowania skweru przy ul. 23 Lutego

Skwer u zbiegu ulic 23 Lutego i Nowowiejskiego od pewnego czasu ulega stopniowej degradacji. Kiedy? nieczynna stacja benzynowa, pó?niej zaniedbany trawnik, dzi? b?otnisty, dziki parking. ?al nam tego miejsca, bo ze wzgl?du na sw? specyficzn? i ruchliw? lokalizacj?, móg?by sta? si? atrakcyjn? przestrzeni? publiczn?, miejscem odpoczynku i spotka? okolicznych mieszka?ców. Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

List do ZDM

Uwagi do projektu przebudowy uk?adu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej. Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu w stron? ul. G?ogowskiej – bez konieczno?ci Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

Stanowisko ws. MPZP dla Sołacza

Szanowni Państwo! W głośnej sprawie protestów co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacza, nie można nie zauważyć kilku istotnych kwestii. SŁOWNE NADUŻYCIE – projekt planu nie likwiduje żadnego parku: Park Sołacki i Park Wodziczki zostają w swoich granicach. Mało tego – wynika, że zostaną one nieco powiększone. Pozostaje więc zapytać Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

10 października 2008 „Wytyczne do planu zagospodarowania Starej Gazowni”

Poznań, 10 października 2008 r.

Stara Gazownia – wytyczne do planu zagospodarowania

 

Teren Starej Gazowni ze względu na swoje strategiczne położenie w samym centrum Poznania oraz niezwykłe walory historyczne związane z całym obszarem śródmiejskim musi zostać potraktowany w sposób szczególny.
Nasz list nie ma na celu wyznaczenia dokładnego planu zagospodarowania tego obszaru.
W opinii Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” warto wyznaczyć priorytety, na których należy oprzeć cały proces planowania zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

(więcej…)

Z IdP, przed
Urbanistyka

Stara Gazownia wytyczne do planu zagospodarowania

Poznań, 10 października 2008 r. Stara Gazownia – wytyczne do planu zagospodarowania   Teren Starej Gazowni ze względu na swoje strategiczne położenie w samym centrum Poznania oraz niezwykłe walory historyczne związane z całym obszarem śródmiejskim musi zostać potraktowany w sposób szczególny. Nasz list nie ma na celu wyznaczenia dokładnego planu Czytaj więcej…

Z IdP, przed
Urbanistyka

Apel do Radnych w sprawie Studium

Poznań, 18 stycznia 2008 r.,

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym w sposób szczególny będziecie decydować o losach naszego miasta. Przed Państwem ważne głosowanie w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania.

Najprawdopodobniej spotkacie się Państwo z protestującymi przeciw Studium, którzy zamierzają przyjść do Urzędu Miasta i czynnie uczestniczyć w nadzwyczajnej sesji, w całości poświęconej jego uchwaleniu. Postanowiliśmy zatem przypomnieć Państwu nasz list otwarty, w którym wzywamy do poparcia Studium, uważając je za dokument konieczny dla rozwoju Poznania. 
(więcej…)

Z IdP, przed