Urbanistyka

Elektrociepłownia Garbary – koncepcja zagospodarowania

garbaryW ostatnich dniach pozna?ski rynek nieruchomo?ci obieg?a bardzo interesuj?ca wiadomo??. Jeden z dobrze znanych w Poznaniu inwestorów, holenderski Von Der Heyden Group postanowi? naby? nieruchomo?ci, na których obecnie znajduje si? Elektrociep?ownia Garbary.

Kompleks od d?u?szego czasu pe?ni ju? tylko funkcje jednostki pomocniczej. Przestarza?a technologia oraz lokalizacja, która poprzez dynamiczny rozrost miasta zmieni?a si? z peryferyjnej na centraln? generuje zbyt du?e koszty. Dlatego te? przedsi?biorstwo Dalkia S.A., aktualny w?a?ciciel, postanowi?a wystawi? na sprzeda? rozleg?y obszar z bardzo ciekaw? przedwojenn? architektur? i atrakcyjn? lokalizacj?. Od d?u?szego czasu teren podlega dynamicznym procesom degradacji, które przez lata skutecznie ukry?y pi?kno i unikatowo?? tego miejsca. Kompleks elektrociep?owni jest obecnie tajemnicz? wysp? w centrum miasta o niebywa?ym potencjale inwestycyjnym.

Tak atrakcyjna przestrze? nie mog?a pozosta? niedostrze?ona przez inwestorów. Przej?cie i rewitalizacja tego obszaru by?a kwesti? czasu, nieodleg?ej perspektywy kilku najbli?szych lat. Moment, w którym owa przysz?o?? staje si? tera?niejszo?ci? uznajemy za najlepszy, aby przedstawi? w?asny pogl?d oraz wizj? dotycz?ca zagospodarowania Elektrociep?owni Garbary.

Urbanistyka

Felieton Wolnotorowy – czy przetarg na Wolne Tory istnieje skoro nie ma go w „Google”?

Gdzie jest przetarg?

Znana m?dro?? wspó?czesnego ?wiata mówi, ?e je?li czego? nie ma w internecie to oznacza, ?e to co? nie istnieje. Rozwój tego? medium i wyszukiwarek internetowych zdaje si? j? potwierdza? – nie istnieje to, czego nie mo?na znale?? za pomoc? „Google”. Odnosz?c to do og?oszonego przez PKP przetargu na wykonanie planu zagospodarowania Wolnych Torów dochodzimy do wniosku, ?e jego wcale… nie ma!

Oczywi?cie s? na ?wiecie miejsca, gdzie mo?na go znale??. Znale?li?my ich trzy – strona PKP, strona Urz?du Miasta oraz strona TUP. Na te trzy strony wskazuje wyszukiwarka „Google” po próbie wyszukania tego „tajemniczego” przetargu. To nie jest sytuacja typowa. Nawet przetarg na remont ?azienki domu kultury w jakim? mie?cie powiatowym pojawi?by si? na kilkunastu bran?owych stronach, zbieraj?cych informacje o wszystkich mo?liwych przetargach og?oszonych w kraju.

W tym przypadku mówienie, ?e brak ch?tnych do projektowania to nie wina s?abej reklamy (w?a?ciwie jest to zwrot nieadekwatny, lepiej spraw? oddaje „brak informacji”) a okresu wakacyjnego, jest troch? niepowa?ne. Swoj? drog? wyt?umaczenie to jest wr?cz absurdalne – du?e biura projektowe (a pono? na takie liczy PKP) to nie szko?y podstawowe, tylko sporych rozmiarów firmy zatrudniaj?ce dziesi?tki osób, w których praca nie jest zawieszana dlatego, ?e na dworze jest ciep?o i s?onecznie.

(więcej…)

Urbanistyka

Uwagi do Planów miejscowych na Wildzie.

Szanowni Pa?stwo!

W za??czniku zamieszczamy list otwarty do inwestorów nowego dworca Pozna? G?ówny (TriGranit oraz PKP S.A.) z wa?nymi pytaniami o estetyk? tego obiektu pt.: „Elegancki Pozna? G?ówny”.
Jeste?my zaniepokojeni niskim poziomem estetycznym wykonania – przez PKP PLK S.A., dotychczasowych nawierzchni peronowych i wyposa?enia ich w ma?? architektur? meridia sibutramine buy online uk oraz elementy infrastruktury informacyjnej.
Uwa?amy, ?e budowany dworzec powinien by? wizytówk? miasta i inwestorów na d?ugie lata, dlatego potrzebna jest dba?o?? o szczegó?y, które zachwyc? ka?dego pasa?era jednocze?nie czyni?c jego pobyt na dworcu wygodnym i przyjemnym.

 

 

(więcej…)

Urbanistyka

Propozycje stowarzyszeń dotyczące Strefy 30 – list do ZDMu

Propozycje stowarzyszeń zmian w strefie uspokojonego ruchu

Wspólnie ze stowarzyszeniami Mobilny Poznań, My Poznaniacy i Sekcją Rowerzystów Miejskich wystosowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich list z propozycjami  niskokosztowych zmian w projekcie strefy uspokojonego ruchu w centrum Poznania.

 

List jest wynikiem spotkania ZDMu m.in. z mieszkańcami, Radą Osiedla Stare Miasto i stowarzyszeniami, które miało miejsce 10 maja. Na spotkaniu zostało ustalone, że ZDM spotka się w najbliższych dniach ze stowarzyszeniami i wspólnie przedyskutuje przedstawione propozycje.

 

Mamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje zmianami w projekcie, a  tym samym wprowadzenie strefy będzie miało rzeczywiście pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a zarazem wpłynie pozytywnie na estetykę centrum.

 

Poniżej prezentujemy pełną treść listu.

(więcej…)

Urbanistyka

Propozycja zmian na Placu Wolności

Wspólnie z przedstawicielami stowarzysze? My-Poznaniacy i SRM przeprowadzili?my wizj? lokaln? na obszarze, który wkrótce ma by? obj?ty stref? uspokojonego ruchu. Jednym z owoców tego spotkania jest propozycja wprowadzania zmian po po?udniowej stronie Placu Wolno?ci. Propozycja zak?ada: wytyczenie kontrapasa rowerowego w miejscu istniej?cego lewoskr?tu w ul. Ratajczaka i miejsc postojowych, wytyczenie Więcej…

Urbanistyka

Propozycja zagospodarowania skweru przy ul. 23 Lutego

Skwer u zbiegu ulic 23 Lutego i Nowowiejskiego od pewnego czasu ulega stopniowej degradacji. Kiedy? nieczynna stacja benzynowa, pó?niej zaniedbany trawnik, dzi? b?otnisty, dziki parking. ?al nam tego miejsca, bo ze wzgl?du na sw? specyficzn? i ruchliw? lokalizacj?, móg?by sta? si? atrakcyjn? przestrzeni? publiczn?, miejscem odpoczynku i spotka? okolicznych mieszka?ców. Więcej…

Urbanistyka

List do ZDM

Uwagi do projektu przebudowy uk?adu komunikacyjnego w obszarze ulicy Roosevelta na odcinku od mostu Teatralnego do mostu Dworcowego. Wyznaczenie ?cie?ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych po zachodniej stronie ul. Roosevelta na odcinku od ul. Most Dworcowy do ul. Bukowskiej. Cel: u?atwienie rowerzystom przejazdu w stron? ul. G?ogowskiej – bez konieczno?ci Więcej…

Urbanistyka

Stanowisko ws. MPZP dla Sołacza

Szanowni Państwo! W głośnej sprawie protestów co do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacza, nie można nie zauważyć kilku istotnych kwestii. SŁOWNE NADUŻYCIE – projekt planu nie likwiduje żadnego parku: Park Sołacki i Park Wodziczki zostają w swoich granicach. Mało tego – wynika, że zostaną one nieco powiększone. Pozostaje więc zapytać Więcej…

Urbanistyka

10 października 2008 „Wytyczne do planu zagospodarowania Starej Gazowni”

Poznań, 10 października 2008 r.

Stara Gazownia – wytyczne do planu zagospodarowania

 

Teren Starej Gazowni ze względu na swoje strategiczne położenie w samym centrum Poznania oraz niezwykłe walory historyczne związane z całym obszarem śródmiejskim musi zostać potraktowany w sposób szczególny.
Nasz list nie ma na celu wyznaczenia dokładnego planu zagospodarowania tego obszaru.
W opinii Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” warto wyznaczyć priorytety, na których należy oprzeć cały proces planowania zagospodarowania przestrzennego tego obszaru.

(więcej…)