Archiwa kategorii: Estetyka

Kładka Berdychowska – apel o konkurs

Warta i Ostrów Tumski fot Dawid MajewskiPrzedstawiamy treść apelu do Prezydenta Miasta Poznania, który wystosowaliśmy w dn. 16 lutego 2017 wspólnie ze stowarzyszeniami Ulepsz Poznań oraz SIW Poznaniacy w sprawie zorganizowania przez Miasto konkursu architektonicznego na projekt Kładki Berdychowskiej. To bardzo ważna przestrzeń Poznania, która zasługuje na szczególne traktowanie – stąd apel o konkurs.

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

APEL O KONKURS

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie otwartego konkursu architektonicznego na projekt tzw. Kładki Berdychowskiej łączącej Stare Miasto z Ostrowem Tumskim oraz okolicą kampusu Politechniki Poznańskiej.

Inicjatywa budowy przeprawy w tym miejscu jest godna pochwały oraz poparcia. To ogromna szansa dla ożywienia centrum Poznania oraz utworzenie tak potrzebnego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Starym Miastem, Ostrowem Tumskim i Maltą. Nie mamy co do tego faktu żadnych wątpliwości.

Mając na uwadze znaczenie tej przestrzeni dla wszystkich poznaniaków, stoimy na stanowisku, iż tylko konkurs o charakterze otwartym, bez ograniczeń, pozwoli na znalezienie najlepszego rozwiązania dla tak ważnego dla historii Poznania miejsca. To przecież przestrzeń łącząca kolebkę miasta (Ostrów Tumski) oraz jego średniowieczne serce (Stare Miasto).

Postulowany konkurs znakomicie wpisuje się w nową politykę promocyjną Poznania rozumianego jako miasto wolne i otwarte, w którym  najważniejszym celem jest budowanie wspólnoty w przestrzeni na partnerskich warunkach.  Dajmy szansę architektom z różnych stron Polski i świata przedstawić swoje pomysły na tę kładkę oraz zaproponować nowatorskie rozwiązania, które oprócz tego, iż dodadzą uroku i zwiększą rozpoznawalność miasta, będą również w pełni praktyczne i funkcjonalne. Projekt wybrany drogą otwartego konkursu to szansa na wykreowanie nowego symbolu Poznania, architektoniczną perełkę, która może stanowić ważny magnes nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.

Obecna propozycja, która wyklucza konkurs i narzuca wykorzystanie masywnych przęseł ze Starołęki jest w naszej opinii bardzo złą decyzją. Nie tylko przekreśla potencjał tego miejsca, ale stwarza szereg trudności technicznych i naraża Poznań na dodatkowe koszty. Oznacza to konieczność budowy ogromnej rampy lub szeregu schodów, co wyklucza funkcjonalność kładki szczególnie dla osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów. Wiąże się z tym także nieunikniona ingerencja w dopiero co uporządkowany park w Starym Korycie Warty. Wreszcie – wspomniane elementy mogą zwiększyć koszt całej inwestycji.

Jednocześnie doceniamy wysiłek Miejskiej Konserwator Zabytków w zabiegach o ratowanie tych przęseł mostu starołęckiego. Uważamy że można znaleźć lokalizacje, w których zostaną one użyte do budowy kolejnej niezbędnej przeprawy (kładki). Podobne warunki geograficzne doliny Warty do tych ze Starołęki występują na wysokości planowanej kładki między Wildą a Ratajami (os. Piastowskie). Co więcej ich wykorzystanie na wysokości os. Piastowskiego pozwala na wierne odtworzenie dawnej przeprawy starołęckiej ze względu na brak konieczności rozpięcia jej nad dwoma korytami rzeki (jak to ma miejsce w lokalizacji berdychowskiej). Przęsła można przeznaczyć również na inne funkcje – ciekawe pomysły w tej kwestii ma Rada Osiedla Stare Miasto oraz środowiska architektów. Deklarujemy wsparcie dla takich działań.

Panie Prezydencie, konkurs to szansa na odczarowanie złej opinii o mieście, w którym w ostatnich kilkunastu latach dziwne decyzje urzędników lub polityków prowadziły do powstawania koszmarków architektonicznych. Nowy wizerunek, o który Pan zabiega, jest w zasięgu dłoni. Niech ten konkurs będzie jednym z jego mocnych symboli.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Paweł Sowa, Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania”
Anna Wachowska-Kucharska, Stowarzyszenie SIW Poznaniacy
Paweł Głogowski, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Dawid Majewski, inicjatywa „Kładka przez Wartę”

Perony Poznania Głównego – odpowiedź od PKP PLK

Jeszcze w starym roku, pod koniec grudnia otrzymaliśmy list od PKP Polskich Linii Kolejowych, będący odpowiedzią na nasze pytania zadane w apelu z dn. 13 października 2016 r. odnośnie modernizacji stacji Poznań Główny. Postulowaliśmy w nim między innymi o poszerzenie tunelu pod peronami 4-6 oraz estetyzację hali peronowej i przebudowę peronów 1-3.

Cały list od PKP PLK dostępny jest w linku, warto jednak zaznaczyć kilka najważniejszych spraw, zawartych w odpowiedziach:

– 1) PKP PLK nie planują poszerzenia tunelu pod peronami 4-6; uważają ten pomysł na bezzasadny, który nie przyniesie spodziewanego efektu

– 2) nie ma na razie decyzji w sprawie budowy hali nad peronami 4-6; jej ewentualne powstanie musi uwzględnić wymogi konserwatora zabytków, możliwość zachowania istniejących wiat na peronach nr 5 i 6, wysokość nie może przesłaniać widoku na historyczny układ przestrzenno-funkcjonalny dworca oraz powinno zakryć powierzchnię ok. 2,3 ha

– 3) w ramach obecnych prac PKP PLK nie planują wymiany nawierzchni na peronach 1-3

– 4) PKP PLK twierdzą, że nie mają możliwości narzucenia obowiązku estetyzacji hali peronowej nad peronami 1-3, która należy do właściciela galerii handlowej „Avenida” (w momencie odpowiedzi funkcjonowała jeszcze nazwa „Poznań City Center”)

– 5) PKP PLK planują zlecić wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej ujednolicenie małej architektury na peronach 1-3 z rozwiązaniami stosowanymi obecnie w ramach modernizacji peronów 4-6

Przygotowujemy obecnie kolejny list, który będzie kontynuacją naszej korespondencji oraz apelu wystosowanego w październiku ubiegłego roku.

Rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu DOBRY REMONT 2013

po remoncie D?browskiego 33Szanowni Pa?stwo!

Zwyci??czyni? pi?tej edycji konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 roku „DOBRY REMONT” g?osami internautów wybrana zosta?a kamienica przy ul. D?browskiego 33 zdobywaj?c 30 % g?osów. Uprzejmie dzi?kujemy za udzia? w g?osowaniu oraz zainteresowanie tematyk? konkursu.

Jednocze?nie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pa?czy?ska przyzna?a dwie nagrody specjalne:

  • Siedzibie Radia Merkury przy ul. Berwi?skiego 5 – za kompleksowe i profesjonalne podej?cie do kwestii konserwacji i restauracji elewacji oraz wn?trz willi.
  • Kamienicy przy ul. Krysiewicza 5 – za pieczo?owite odtworzenie pierwotnego wygl?du kamienicy oraz za niezwyk?? dba?o?? i wytrwa?o?? w?a?cicieli budynku w przywracaniu i eksponowaniu jego zabytkowych warto?ci.

Z kolei pe?nomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki, przyzna? wyró?nienie w kategorii remontów budynków wspó?czesnych budynkowi przy ul. Chociszewskiego 44-44B, za wzorowo przeprowadzony remont z dba?o?ci? o detal buy nexium tablets online architektoniczny i w?a?ciwy dobór kolorystyki.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Mijaj? 3 lata odk?d wyburzono po?o?on? przy ul. Krysiewicza tzw. „Kamienic? ?elazko”. Jedna z edycji naszego konkursu dedykowana by?a odbudowie w pierwotnej formie tego atrakcyjnie po?o?onego budynku. Niestety, od tamtej pory pusta dzia?ka straszy, a je?li wierzy? medialnym zapowiedziom – mo?e straszy? jeszcze bardziej. Zamiast wyczekiwanej kamienicy powsta? ma tam parking…

W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?, pi?t? edycj? konkursu dedykowali?my ponownie „Kamienicy ?elazko”, licz?c na zmian? tego smutnego stanu rzeczy – nie przez dos?owne zabetonowanie i zalanie asfaltem, ale przywrócenie budynku w dawnej okaza?o?ci.

Sk?adamy te? serdeczne podzi?kowania dla przewodnicz?cego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysi?ek w?o?ony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materia?u ikonograficznego.

O terminie wr?czenia nagród, ufundowanych przez firm? Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Pa?stwa po ustaleniu daty z laureatami.

Konkurs Dobry Remont 2013

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy piątą edycję konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam poinformować, że konkurs po raz kolejny odbywa się pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pałczyńskiej. Ponadto po raz pierwszy patronat obejmuje również pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promować ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia się w architekturze kilku tysięcy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzględnienia zarówno piękne kamienice powstałe w XIX i XX wieku, jak i te młodsze, rzadko doceniane przykłady przedwojennego oraz powojennego modernizmu. Poznań posiada bardzo bogatą substancję zabytkową, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń w oryginalnej formie, wykorzystując jednocześnie cały jej potencjał. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podejścia do dbania o zabytki, uwzględniającego w najwyższym stopniu wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Jest to już piąta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajdują się tutaj (2009), tutaj (2010), tutaj (2011) oraz tutaj (2012). Rok temu w wyniku głosowania, miano najlepszej renowacji otrzymała kamienica przy na rogu ul. Kwiatowej 3 / Rybaki, znana z mieszczącej się w niej restauracji Manekin.

Jak wiele remontuje się w Poznaniu?

W 2013 roku naliczyliśmy 136 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. Czytaj dalej Konkurs Dobry Remont 2013

Wzorcowy szyld – edycja trzecia

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w trzeciej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.


Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której weszli reprezentanci instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy viagra Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania, Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 6 finalistów, spo?ród 37 zg?osze?.
Zapraszamy do g?osowania w poni?szej ankiecie w terminie do 9 listopada 2014 roku do godziny 24.


Og?oszenie wyników nast?pi 12 listopada br.

Czytaj dalej Wzorcowy szyld – edycja trzecia

Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Ktalog_tytułowaZ nieukrywaną przyjemnością prezentujemy Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto. Jest to owoc naszych blisko dwuletnich prac.

Zaczęło się dość niewinnie, na jednym z wielu spacerów przez Stare Miasto. Każda z takich przechadzek wymusza na nas prowadzenie bacznych obserwacji, aby bez kontuzji pokonać drogę do celu, a przy okazji skłania nas do refleksji nad obecnym stanem chodników w ścisłym centrum miasta.

Czytaj dalej Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Rozstrzygnięcie konkursu DOBRY REMONT 2012


Szanowni Państwo!

Zwycięzcami czwartej edycji konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 roku „DOBRY REMONT” zostały:

 

 

  • w kategorii głównej: renowacje, kamienica przy ul. Kwiatowej 3/Rybaki (24,3 % głosów)
  • w kategorii: termomodernizacje, budynek przy ul. Galla Anonima 18/20 (29,2 % głosów)

Uprzejmie dziękujemy za udział w głosowaniu oraz zainteresowanie tematyką konkursu.

Jednocześnie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pałczyńska przyznała nagrodę specjalną dla Uniwersytetu Artystycznego za precyzyjne odtworzenie pierwotnego wystroju sztukatorsko-rzeźbiarskiego elewacji zabytkowego gmachu dawnego polskiego Ziemstwa Kredytowego (ob. Uniwersytetu Artystycznego przy Al. Marcinkowskiego 29) w oparciu o archiwalne materiały ikonograficzne.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Po raz pierwszy odkąd organizujemy konkurs liczba naliczonych przez nas remontów spadła w stosunku do roku poprzedniego (142 obiektów w 2012 r. wobec 165 w roku 2011). Tym bardziej niepokojące są doniesienia o planowanym obcięciu środków z budżetu miasta przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich do kwoty zaledwie 300 tys. zł.

Poznań od lat jest w przysłowiowym „ogonie” polskich miast, gdy mowa o poziomie dofinansowania remontów. Pięciokrotnie mniejszy Płock wydał ponad dwa razy więcej pieniędzy w ostatnich trzech latach w stosunku do Poznania, a porównywalny wielkościowo Wrocław – aż 36 razy więcej. (!) Średnie wydatki na dotacje w latach 2011 – 2013 wyniosły w Poznaniu 333 tys. zł, w Płocku 773 tys. zł, a we Wrocławiu aż 12 mln zł.
Tegoroczną edycję konkursu dedykowaliśmy więc radnym, prezydentowi oraz miejskim urzędnikom, od decyzji których zależy ile zabytków zyska w przyszłym roku wsparcie ze strony miasta.

Serdeczne podziękowania dla przewodniczącego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materiału ikonograficznego.

O terminie wręczenia nagród, ufundowanych przez firmę Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Państwa w osobnej wiadomości, po ustaleniu daty z laureatami.

Konkurs Dobry Remont 2012

Kopernika 10 - po remoncie-01 _small Szanowni Pa?stwo! Rozpoczynamy czwart? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze kilku tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

Jest to czwarta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajduj? si? tutaj (2009), tutaj (2010) oraz tutaj (2011). Rok temu zwyci?sk?, najlepsz? renowacj? w wyniku g?osowania zosta?a kamienica przy ul. Kopernika 10.

Jak wiele remontuje si? w Poznaniu?

Jest nam bardzo przykro, ?e w roku EURO 2012 ogromna ilo?? pozna?skich kamienic pad?a ofiar? bezpardonowego oszpecenia w postaci zas?oni?cia ca?ych fasad przez reklamy wielkoformatowe oraz zwi?zanych z tym faktem zniszcze? budynków w trakcie instalowania tych obrzydliwych banerów. To problem ogólnokrajowy, niestety ci?gle aktualny.
Tegoroczn? edycj? dedykujemy pi?knym kamienicom Poznania, niszczonym przez tandet? i kicz reklamowy oraz chciwo?? nieetycznych reklamodawców i ich kontrahentów. Mamy nadziej?, ?e rosn?ca ?wiadomo?? spo?ecze?stwa doprowadzi w przysz?o?ci do eliminacji tego rodzaju karygodnych procesów.

W 2012 roku naliczyli?my 142 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. W 2011 r. by?o to 165 obiektów, w 2010 r. – 125, a w 2009 r. – 90. G?osowaniu podlegaj? wybrane remonty z dwóch kategorii – renowacje kamienic (72 obiektów) oraz termomodernizacje (38 obiektów). Cieszy tak?e wiele efektownych renowacji budynków u?yteczno?ci publicznej, które w najbardziej widoczny i efektowny sposób wp?ywaj? na pejza? naszego miasta.

Dedykacja

Po raz pierwszy odk?d organizujemy nasz konkurs liczba naliczonych przez nas remontów spad?a w stosunku do roku poprzedniego (142 obiektów w 2012 r. wobec 165 w roku 2011). Tym bardziej niepokoj?ce s? doniesienia o planowanym obci?ciu ?rodków z bud?etu miasta przeznaczonych na dofinansowanie prac konserwatorskich do kwoty zaledwie 300 tys. z?.

Pozna? od lat jest w przys?owiowym „ogonie” polskich miast, gdy mowa o poziomie dofinansowania remontów. Pi?ciokrotnie mniejszy P?ock wyda? ponad dwa razy wi?cej pieni?dzy w ostatnich trzech latach w stosunku do Poznania, a porównywalny wielko?ciowo Wroc?aw – a? 36 razy wi?cej. (!) ?rednie wydatki na dotacje w latach 2011 – 2013 wynios?y w Poznaniu 333 tys. z?, w P?ocku 773 tys. z?, a we Wroc?awiu a? 12 mln z?. Tegoroczn? edycj? konkursu dedykujemy wi?c radnym, prezydentowi oraz miejskim urz?dnikom, od decyzji których zale?y ile zabytków zyska w przysz?ym roku wsparcie ze strony miasta.

Kategoria g?ówna – renowacje kamienic

W tej kategorii wybieramy najlepiej odnowion? kamienic? w naszym mie?cie, nad któr? prace zako?czono w 2012 roku. Spo?ród 72 renowacji wykonanych w ubieg?ym roku w Poznaniu, komisja konkursowa wybra?a najlepszych 15, na które mo?na odda? swój g?os. Szczególn? uwag? przy ocenie remontów zwrócono na:

  • wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze
  • kolorystyk?
  • jako?? wykonania robót
  • „pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji
  • odbiór prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Termomodernizacje

Podobnie jak w zesz?ym roku przeprowadzone zostanie tak?e g?osowanie na najlepsz? termomodernizacj? w mie?cie. Jest to inny rodzaj robót rz?dz?cy si? innymi prawami, zmieniaj?cy cz?sto architektur? budynku, dlatego nale?y go rozpatrywa? wg nieco odmiennych kryteriów. W tej kategorii spo?ród 38 zako?czonych w zesz?ym roku termomodernizacji, komisja konkursowa wybra?a najlepszych, na które mo?na odda? swój g?os.

Nagrody

Inwestorzy – zwyci?skich w g?osowaniu: renowacji oraz termomodernizacji otrzymaj? ufundowane przez firm? Mieszkania w Kamienicach oraz portal Pozna?skie Kamienice grawerowane tabliczki do wywieszenia przy wej?ciu do budynków. Dodatkowo ze wzgl?du na skal? i z?o?ono?? prac remontowych w realizacjach z 2012 r. komisja konkursowa, jak i MKZ przyzna wyró?nienia autorom szczególnie cennych renowacji.

Wa?ne has?a

Co oznacza MKZ? Jest to skrót oznaczaj?cy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Co to jest odbiór prac MKZ? Dokonanie odbioru oznacza, ?e Miejski Konserwator Zabytków uzna? renowacj? za wykonan? prawid?owo, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
Przy ka?dym z remontów znajduje si? symbol oznaczaj?cy rodzaj uwagi MKZ:
A
– prace wykonano bardzo dobrze zgodnie z wszystkimi zasadami konserwatorskimi – mówi?c krótko: „MKZ szczególnie poleca” 🙂 ,
B – prace wykonane prawid?owo z odbiorem konserwatorskim,
C – prace wykonane prawid?owo, bez odbioru konserwatorskiego,
X – prace wykonano ?le b?d? bez pozwolenia,
? – brak danych.

G?osowanie

Ka?dy kto chce wzi?? udzia? w plebiscycie, mo?e odda? swój g?os w dwóch sondach – na renowacj? i na termomodernizacj?. Sondy te znajduj? si? na na kolejnych stronach tego artyku?u. Ka?dy osoba ma do do dyspozycji 3 g?osy w ka?dej sondzie.
G?osowanie trwa do 30 listopada. Zapraszamy do udzia?u!

W?ród osób g?osuj?cych zostanie rozlosowana nagroda ksi??kowa.

 

Przewodnicz?cy komisji konkursowej: Adam Adamczyk

Pozosta?e osoby zaanga?owane w konkurs: Dawid Nowak, Grzegorz Pawlak, Pawe? Sowa, PieEetrek.

Na nast?pnych stronach znajduje si? lista wszystkich obiektów zabytkowych w Poznaniu, które w 2012 r. zosta?y poddane pracom remontowym:  

Wybierzmy najlepszy szyld!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w drugiej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której wesz?o po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 6 finalistów, spo?ród 46 zg?osze?.

Zapraszamy do g?osowania w poni?szej ankiecie w terminie do 13 listopada 2013 roku do godziny 20.

Og?oszenie wyników nast?pi 14 listopada br.

 

Oto fina?owa szóstka:

Grottgera 6
Budynek Grottgera 6/6A
Pyszna Kuchnia – Stary Rynek 57
Wytwórnia
Wytwornia Sztuki U?ytkowej – Gorczyczewskiego 8/1
M26 lab
M26 lab – Marcinkowskiego 26
Wytwórnia Lodów Tradycyjnych
Wytwórnia Lodów Tradycyjnych – Ko?cielna 52
Form Forform
Forform – Paderewskiego 8

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Ulepsz Pozna?
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania

Patronat:

Komisja Rewitalizacji Rady Miasta Poznania
Miejski Konserwator Zabytków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

Konkurs Wzorcowy Szyld – edycja 2013

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w drugiej edycji konkursu, którego celem jest kontynuacja promocji pozytywnych wzorców reklamy w przestrzeni miejskiej. Chaos reklamowy w Poznaniu i w Polsce dostrzega coraz wi?cej osób,potrzebne s? zatem dzia?ania zach?caj?ce ludzi do pozytywnego dzia?ania na rzecz naszej wspólnej przestrzeni. „Wzorcowy Szyld” jest organizowany wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Ulepsz Pozna?. 

Wzorem pierwszej edycji, z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i u?wiadomi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy Wam pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania.

Co mo?na zrobi?, by czynnie wesprze? ide? konkursu? (etapy)

I etap: Do 27 pa?dziernika 2013 r. w??cznie, do godziny 24.00, zbiera? b?dziemy propozycje konkursowe. Wysy?ajcie swoje typy, w postaci zdj?cia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje si? szyld i do kogo buy diflucan nale?y, na adres ulepszpoznan@gmail.com. Przy wyborze propozycji prosimy o wzi?cie pod uwag? nast?puj?cych elementów:

1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelno??;
2. Wpisanie si? szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
3. Forma, czyli jako?? materia?u, wielko??, kolorystyka, sposób monta?u, pod?wietlenie itp.

Czytaj dalej Konkurs Wzorcowy Szyld – edycja 2013