Archiwa kategorii: Estetyka

Zapełniamy Mirki!

Mirek_2Wiosenne porz?dki na rega?ach? Podziel si? ciekawymi tytu?ami z Mirkami.

Mirki czyli Miejskie buy acyclovir 800 Rega?y Ksi??kowe istniej? od zesz?ego roku dzi?ki inicjatywie grupy Ulepsz Pozna?. Spotka?y si? z ?ywym zainteresowaniem wielu mieszka?ców Poznania, jak i przybywaj?cych do naszego miasta turystów. Niestety po d?ugiej zimie stoj? nieco pustawe.

Sprawmy, by na ?wiatowy Dzie? Ksi??ki (przypada w dniu 23 kwietnia) Miejskie Rega?y Ksi??kowe nie ?wieci?y pustkami. Przejrzyj swoj? biblioteczk? i do??cz do akcji zape?niania Mirków. Mo?esz umie?ci? dedykacj? na wydawanej ksi??ce, by umili? czytanie innym lub zwróci? uwag? na najciekawsze jej w?tki.

Fina? akcji odb?dzie si? 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 18.00 przy Mirku na ul. Fredry.

Zapraszamy do dzielenia si? ksi??kami z Mirkami!

Wzorcowy Szyld 2012 – głosowanie finałowe

logo_konkursu_Wzorcowy_SzyldSzanowni Pa?stwo!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w pierwszym w historii miasta konkursie na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Chc?c zwróci? uwag? na istot? estetyki przestrzeni miejskiej w Poznaniu, postanowili?my, wzorem dzia?a? prowadzonych przez Forum Rozwoju Lublina, spojrze? na problem z nieco innej perspektywy. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której wesz?o po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy levitra in england Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 5 finalistów, spo?ród 60 zg?osze?.

Czytaj dalej Wzorcowy Szyld 2012 – głosowanie finałowe

POZytywna zmiana* za usunięcie szpetnych reklam

POZytywna_zmiana_dla_Republiki_Rytmu_Fundacja_NieciszalniSzanowni Pa?stwo!

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? przyznajemy POZytywn? zmian?* na r?ce Pana Wojciecha Augustyniaka dla Fundacji Nie?ciszalni, prowadz?cej szko?? rysunku i muzyki rozrywkowej Republika Rytmu za usuni?cie szpetnych reklam z otoczenia oraz samej powierzchni budynku przy D?browskiego 17 i zast?pieniu ich estetycznym stojakiem.

Projekt zas?uguje na najwy?sze uznanie, gdy? zosta? przeprowadzony za pozwoleniem i partycypacj? wszystkich firm wynajmuj?cych lokale pod w/w adresem, administracji oraz lokatorów, a jego konsekwencj? jest uzyskanie stanu ?adu przestrzennego otoczenia budynku. Wyeksponowano pi?kno architektury zabytkowej kamienicy, umieszczaj?c jednocze?nie przed ni? estetyczny stojak reklamowy, który zach?ca do zapoznania si? z ofert? zamieszczonych na nim podmiotów. Zabieg ten stanowi o wiele skuteczniejsz? form? reklamy ni? setki buy thc inhaler krzykliwych banerów czy w?tpliwej jako?ci szyldów.

S?owa uznania kierujemy zatem do wszystkich osób dzia?aj?cych na obszarze posesji, które projekt zaakceptowa?y i zrealizowa?y. Nie sposób nie doceni? tak?e autorki inspiracji do zmiany, Pani Architekt Marii Fenrych, która w ramach w?asnej akcji „Miasto Reklamacja” sporz?dzi?a komputerowe wizualizacje przyk?adowych budynków w Poznaniu pozbawionych szpec?cych reklam.

Czytaj dalej POZytywna zmiana* za usunięcie szpetnych reklam

Najlepsza renowacja elewacji kamienicy w 2011 roku – konkurs (edycja trzecia)

Wyspiaskiego_12_Chemoskiego_23_-_Villa_Historica_-_02__mini

Szanowni Pa?stwo!

Rozpoczynamy trzeci? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2011 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

 

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze ponad 6 tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

 

Czytaj dalej Najlepsza renowacja elewacji kamienicy w 2011 roku – konkurs (edycja trzecia)

Nowy parking w centrum miasta, pilnuje sam Mickiewicz!

A

Plac Adama Mickiewicza każdy w Poznaniu zna. To w końcu obowiązkowy punkt wycieczek, miejsce do krzty przesycone symboliką narodową i wolnościową.
Okazuje się jednak, że tę dobrze skądinąd zagospodarowaną przestrzeń, można jeszcze dodatkowo wyeksploatować, nadając nową, nietypową, intrygującą wręcz funkcję. 
Ale po kolei. 
Postarajmy się zrozumieć kontekst i oddać to co cesarskie cesarzowi, a Bogu co boskie… 

Plac Adama Mickiewicza powstał w 1904 roku z rozkazu cesarza Wilhelma II Hohenzollerna. W miejsce Bramy Berlińskiej i murów Twierdzy Poznań stworzono kwartał reprezentacyjnych, monumentalnych budowli z placem pośrodku. Plan został zrealizowany i w prawie niezmienionej formie możemy go podziwiać do dzisiaj.
Zlokalizowanie placu w tym konkretnie miejscu, było oczywiście dokładnie przemyślane. Stąd wychodzą przecież osie widokowe na zamek, budynek poczty, operę i obecne Colegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. To miejsce w przestrzeni miasta od samego początku miało mieć wysoką rangę. Nie dziwi zatem chęć podkreślenia tego faktu okazałymi „ozdobami”, o głęboko ideologicznym charakterze.

W 1903 stanął w tym miejscu pomnik Ottona von Bismarcka – Kanclerza Rzeszy Niemieckiej, miał on za zadanie podkreślać niemieckość Poznania. Po 16 latach miasto wróciło w ręce Polaków, którzy zniszczyli Bismarcka, a z jego „ciała” ulepili pomnik wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Gdy Niemcy napadli Polskę w 1939, pomnik Chrystusa podzielił losy Kanclerza Niemiec. Batalia o symbolikę miejsca trwała w najlepsze, a do gry włączyli się również Rosjanie, którzy przechrzcili plac imieniem Stalina. O przelanej krwi poznańskich robotników i perypetiach wizyty Papieża Polaka z szacunku dla czytelnika wspominać nie będziemy. 

Dzisiaj, nie ma już starych pomników, ani Niemców, ani Rosjan. Pozostał plac, który pomimo upływu lat nadal wydaje się być miejscem szczególnym. Niestety ostatnio stajemy się świadkami powolnej jego degradacji.
Rok temu całkiem dobrą nawierzchnię placu zerwano i położono od nowa z betonową podbudową. Podobno z chęcią wzmocnienia jej dla celów organizacji różnych imprez, wymagających rozstawienia ciężkich konstrukcji scen. Okazuje się jednak, że imprez jest jak na lekarstwo, wielkich konstrukcji jeszcze mniej, a powstała w ten sposób luka została nad wyraz szybko zapełniona…samochodami! Ktoś wpadł na pomysł, aby to szczególne dla Poznania miejsce wykorzystać na parking!!! Co prawda parking ma charakter tymczasowy i wykorzystywany jest przy okazji różnych wydarzeń organizowanych w budynkach pobliskich uniwersytetów. Niestety ta tymczasowość ma ostatnio zadziwiająco dużą częstotliwość.

Kiepska to idea zdaje się, ale cóż możemy zrobić? Teraz mamy przecież najpiękniejszy parking w centrum miasta. Wartę nad wszelakimi pojazdami trzyma sam wieszcz Mickiewicz Adam i biada temu, kto rękę podniesie na różnokolorowe błyszczące w świetle słonecznym karoserie, gdyż orzeł z dziobem groźnie zadartym, już czeka gotowy na strzępy rozerwać, a imię jego pięćdziesiąt i sześć.

Głucho wszędzie, cicho wszędzie co to będzie? Co to będzie?
Jak to co? Dziady!!!

PS pamiętajcie o 28 czerwca, już niedługo rocznica. Warto się zjawić i znicz zapalić. Można i autem podjechać, sugerujemy jednak wybrać bimbę, dziadostwu konkurencji nie czyniąc.

 

B

A

C

D

Katalog nawierzchni

SDC14552FORUM PRZESTRZENI

Sze?? miesi?cy temu wspólnie z blogiem Ulepsz Pozna? powo?ali?my do ?ycia FORUM PRZESTRZENI. Platforma, w ramach której ro?ni ludzie i organizacje mog? wspólnie tworzy? i realizowa? projekty na rzecz rozwoju Poznania. Idea dokonania inwentaryzacji chodników idealnie wpisa?a si? w profil dzia?alno?ci FORUM PRZESTRZENI.

IDEA KATALOGU

Idea katalogu zrodzi?a si? podczas jednej z wielu przechadzek po Starym Mie?cie. Spacer ulicami Garbary, Dominika?sk?, Szewska i ?ydowsk? zwróci? uwag? na ró?norodno?? stanu i rodzaju nawierzchni chodników. Wówczas uda?o si? doliczy? 9 ró?nych nawierzchni.
W tym momencie powsta?a idea dokonania inwentaryzacji obszaru Starego Miasta, stworzenia elektronicznej mapy, przeanalizowania sytuacji i docelowo zaproponowania katalogu posadzek miejskich.

INWENTARYZACJA

Obszar inwentaryzacji pokry? si? w du?ym stopniu z granicami ringu Stübbena. Zosta? dodatkowo poszerzony o obszar ?rodki, Zagórza i Ostrowa Tumskiego. W sumie ok. 3 km2 powierzchni  i ponad 66 km chodników. Tym bardziej cieszy nas fakt wspó?udzia?u w projekcie kó? naukowych pozna?skich uczelni. Cz?onkowie Studenckiego Ko?a Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym, Ko?a Naukowego Studentów Architektury i Ko?a Naukowego Studentów Budownictwa z Politechniki Pozna?skiej, w sumie oko?o 15 osób wyruszy?o na miasto i dokona?o inwentaryzacji obszaru. Razem zebrali?my blisko 3 GB materia?u fotograficznego (ponad 1000 zdj??!) dokumentuj?cego ka?dy chodnik obszaru opracowania. Uda?o nam si? zidentyfikowa? 16 ró?nych rodzajów nawierzchni. Pocz?wszy od asfaltu, betonowej kostki i p?yt, sko?czywszy na granitach i praktycznie wszystkich kombinacjach wy?ej wymienionych. Zdecydowanie ta sytuacja wymaga poprawy.

MAPA

Przy pomocy profesjonalnego oprogramowania GIS stworzyli?my map? sk?adaj?ca si? z pi?ciu warstw:

 1. Rodzaje nawierzchni chodników

 2. Stan nawierzchni chodników

 3. Jezdnie pokryte brukiem

 4. Rozmieszczenie ?mietników

 5. Rozmieszczenie ?awek

Mapa zawiera wszystkie skatalogowane rodzaje chodników z uwzgl?dnieniem ich stanu technicznego. Na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto rozszerzyli?my inwentaryzacj? o rozmieszczenie ?awek i ?mietników. Materia? ma pomóc w optymalnym rozmieszczeniu tych niezwykle istotnych elementów ma?ej architektury i w?a?ciwym spo?ytkowaniu przewidzianych na ten cel w bud?ecie Rady Osiedla ?rodków.
Pierwsza sesja radnych Starego Miasta po?wi?cona ma?ej architekturze ju? si? odby?a. Niezwyk?? buy diflucan rado?? sprawi? nam widok radnych pochylonych nad naszymi mapami, g?owi?cych si? nad najlepsz? lokalizacj? dla nowych ?awek i ?mietników. Cieszymy si?, ?e mo?emy w jakim? stopniu pomóc w podnoszeniu jako?ci przestrzeni naszego Starego Miasta.

KATALOG NAWIERZCHNI

Aktualnie znajdujemy si? na etapie analizy materia?ów i wyci?gania pierwszych wniosków. Chcemy docelowo stworzy? katalog nawierzchni i posadzek, który uwzgl?dnia?by uwarunkowania historyczne i przestrzenne najstarszej cz??ci naszego miasta. Mamy ogromn? nadziej? na zacie?nienie wspó?pracy z Zarz?dem Dróg Miejskich oraz Miejsk? Konserwator Zabytków, Pani? Joann? Bielawsk?-Pa?czy?sk?, która bardzo pozytywnie odnios?a si? do projektu. Niezwykle wa?ne jest dla nas równie? zdanie osób, które podobne prace projektowe wykonywa?y ju? lata temu! Uda?o nam si? dotrze? m.in. do prof. UAP Wies?awa Krzy?aniaka, który wyrazi? ch??  podzielenia si? z nami swoj? nieocenion? wiedz?. Liczymy tak?e na wsparcie Rady Osiedla Stare Miasto. Wierzymy, ?e wspólnie uda nam si? osi?gn?? zamierzony cel.

NASZYM ZDANIEM

Chodniki s? bardzo wa?nym elementem przestrzeni, któr? w du?ym stopniu kszta?tuj?. Ka?dy z nas potrafi wskaza? charakterystyczny chodnik na ?w. Marcinie, czy typowe dla najstarszych ulic szerokie p?yty granitowe otoczone drobniejsz? kostk?. Gdy wkraczamy na takie chodniki wiemy i? jeste?my w miejscu szczególnym. Tego typu rozwi?zania przyjmowane s? w ka?dym mie?cie, które d??y do podkre?lenia swojego dziedzictwa i wielowiekowej historii. Nie mo?emy si? zgodzi?, aby takie miejsca definiowa?a betonowa kostka brukowa znana z parkingów marketów czy stacji paliw. Chcieliby?my jednak w tym miejscu podkre?li?, i? jest wiele dobrych rozwi?za? w centrum miasta, które wystarczy nale?ycie rozpropagowa?. Widzimy i? sam Zarz?d Dróg Miejskich podejmuje w tym kierunku usilne starania. Dowodem niech b?dzie ?wie?o wyremontowany chodnik na ulicy Szewskiej czy w?a?nie realizowany chodnik na placu Cyryla Ratajskiego.
Rodzaj nawierzchni powinien ?ci?le odwo?ywa? si? do historycznych i przestrzennych uwarunkowa?. Chcieliby?my dla przyk?adu aby „miasto ?redniowieczne” wyró?nia? jeden typ chodnika, ró?ny od np. Dzielnicy Cesarskiej. Dzi?ki temu ka?dy turysta, czy mieszkaniec, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, b?dzie móg? ?atwo odnale?? si? w przestrzeni naszego miasta.

Odnaleziono trzech nocnych „artystów” – POTSE, PIVE i ENEMY !

poznanskie_swinieJak donosz? cz?onkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, po wielu staraniach odnaleziono zaginionych panów, którzy niegdy? z nieposkromion? pasj? oznaczali swoje terytorium obejmuj?ce ca?y Pozna?. Ich silne, pe?ne ekspresji i emocji przywi?zanie do ka?dego fragmentu czystego, pozna?skiego muru, wyra?aj? poprzez sztuk? tak alternatywn?, ?e nie potrafi znale?? g??bszego zrozumienia w?ród mieszka?ców miasta. Mimo tego, ten rodzaj sztuki ulicznej oddzia?uje silnie na zmys?y „mainstreamowych” u?ytkowników przestrzeni miejskiej. Pobudza emocje, uwalnia pierwotne instynkty. Typowy poznaniak widz?c na zabytkowej kamienicy ?wie?utk? pami?tk? pozostawion? w nocy przez jednego z poszukiwanych panów, podziwia j? zawsze z wypiekami na twarzy, czuje niespotykan? wcze?niej pasj?, by w ko?cu instynktownie wyrazi? j? s?owami: „k***a!”.

 

Niepoj?te jest, w jaki sposób tajemniczy arty?ci potrafi? z pomoc? kilku kresek przedstawi? pe?en obraz, popularnego w sztuce motywu kobiety lekkich obyczajów.  Wszyscy je widz? w artystycznych podpisach POTSE, PIVE i ENEMY. Niew?tpliwie jest to wyraz ich g??bokiej mi?o?ci do miasta oraz wszystkich jego mieszka?ców. Bardziej dociekliwi twierdz?, ?e tak w?a?nie POTSE, PIVE i ENEMY buy levaquin realizuj? swoje nocne pragnienia, gdy? widocznie NIE MOG? si? spe?ni? w bardziej naturalny, charakterystyczny dla m??czyzn sposób…

 

Chc?c si? tego dowiedzie? przeprowadzono zakrojon? akcj? poszukiwawcz? by odnale?? naszych nie?mia?ych dobroczy?ców. I oto uda?o si?! Jak si? okazuje, trzej panowie nie mogli znale?? ju? wolnej powierzchni p?askiej w granicach Poznania, gdy? wszystkie ju? wykorzystali do realizowania swojego libido.

 

Dlatego post?puj?c zgodnie z najnowszymi trendami, wyruszyli w romantyczn? podró? w poszukiwaniu domku ze sko?nym daszkiem pod lasem, z w?asnym psem, kotem, kapciami i telewizorem. W ko?cu znale?li krain? zwan? suburbiami gdzie „domki przy lesie” ci?gn? si? a? po horyzont we wszystkich kierunkach ?wiata.  Na wsi odnale?li swój nowy dom, now? przestrze?, nowych przyjació?, którzy w pe?ni rozumiej? ich pasje, gdy? sami od dawna znakuj? swoje ma?e, lecz kochane terytorium. A? si? ?za w oku kr?ci! Ka?dy musi znale?? swoje miejsce na ?wiecie. Pozostaje nam tylko ?yczy? POTSE, PIVE i ENEMY wiele szcz??cia z ich nowymi przyjació?mi.

TAK dla Pasażu Kultury – list otwarty

Poniżej zamieszczamy list otwarty ws. pasażu kultury skierowany do dyrektora Muzeum Narodowego pana
Wojciecha Suchockiego.
—————————————————————————————————–
pasaz012012
Szanowny Panie Dyrektorze,
Jesteśmy zaniepokojeni Pańską negatywną decyzją wobec powstania w bieżącym roku Pasażu Kultury i wyrażamy wobec niej swój sprzeciw. To bardzo źle kiedy dobre inicjatywy kulturalne są torpedowane, szczególnie przez osoby z kręgu kultury, nauki i sztuki. Stoi Pan bowiem na straży ważnej instytucji – Muzeum Narodowego i podległych mu placówek. Taka pozycja szczególnie zobowiązuje do dbania o kulturę i jej promocję pod każdym względem!

W czasie krótkiej trzyletniej działalności Pasaż Kultury odniósł wielki sukces, stając się ważnym i ciekawym miejscem na planie Starego Miasta. Jego zalety – prócz czysto merytorycznych w zakresie podejmowanych działań (nietuzinkowe koncerty, niesztampowe imprezy, wystawy, prelekcje, pokazy) są bardzo praktyczne. To obszar zamknięty dwoma obiektami niezamieszkałymi (muzeum i galerią) co oznacza, że nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców (związanych np. z hałasem).

Dziś poprzez media dowiedzieliśmy się, że Pasaż Kultury ma być uśmiercony z powodu problemów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Czytaj dalej TAK dla Pasażu Kultury – list otwarty

Poparcie z Ministerstwa!

Jest nam bardzo mi?o poinformowa?, i? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Andrzej Massel przys?a? odpowied? na nasz list w sprawie dworców Gdynia G?ówna i Pozna? G?ówny z 16 grudnia over the counter antibiotics 2011 r. Dzi?kujemy za szybk? reakcj? pomimo okresu ?wi?teczno-noworocznego oraz przede wszystkim za sam? tre??! Dzi?kujemy za potraktowanie nas – obywateli i mieszka?ców w sposób profesjonalny, jako partnerów rozmowy.