handel str tytu?owa„Zbyt du?a liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wp?yw na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniaj?c si? do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogó?em oraz zmian w strukturze zatrudnienia – trac? ma?e podmioty czyli osoby fizyczne prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z któr? mo?na si? zapozna? tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

Na przestrzeni lat 1998-2013 otwarto w samym Poznaniu 8 wi?kszych galerii handlowych o powierzchni najmu minimum 40 tys. mkw. ka?da. Wed?ug deklaracji inwestorów oraz lokalnych polityków, powinny zatem oferowa? ok. 7-14 tysi?cy nowych miejsc pracy w handlu (przyjmuj?c za?o?enie, ?e jedno centrum generuje powstanie 1-2 tysi?cy miejsc pracy).

Tymczasem liczba miejsc pracy w sektorze handlu i napraw spad?a (z 43,3 tys. w 2007 do 36,7 tys. w 2012), podobnie jak spad?a liczba osób fizycznych prowadz?cych w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? w sektorze handlu (z 19,7 tys. w 2005 do ok. 18 tys. w 2012), liczba zatrudnionych w sklepach (pomimo wcze?niejszego wzrostu, potem nast?pi? spadek z 14,8 w 2010 do 14,3 tys. w 2012) oraz ilo?? sta?ych punktów sprzeda?y drobnodetalicznej na miejskich targowiskach (spad?a z 3,5 tys. w 2005 do 2,5 tys. w 2012).

Sta?o si? tak pomimo konsekwentnego wzrostu si?y nabywczej (wska?nik PKB na 1 mieszka?ca w Poznaniu wzrós? z 38,7 tys. z? w 2000 do 75,8 tys. z? w 2011) oraz utrzymania si? korzystnej dynamiki dochodów brutto do dyspozycji na mieszka?ca.

Co ciekawe, wyra?ny spadek liczby miejsc pracy w sektorze handlu i napraw nast?pi? w latach 2007-12, pomimo otwierania kolejnych galerii handlowych (II faza Starego Browaru – 2007, Pestka – 2008, Malta – 2009). Pocz?tkowy gwa?towny wzrost miejsc pracy do liczby 43,3 tys. osób w 2007 roku, zosta? zahamowany i nast?pi?a silna tendencja spadkowa. W tym okresie (2005-2012) o prawie 1,7 tys. osób buy cheap lasix zmniejszy?a si? liczba drobnych handlowców (osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w tym sektorze).

Wygl?da na to, ?e Pozna? osi?gn?? ju? maksymalny poziom nasycenia rynku powierzchni handlowych kilka lat temu (2007-10). Co ciekawe uwa?aj? tak sami mieszka?cy miasta – 98% z nich stwierdzi?o w 2013 roku (badania TNS Polska), ?e ilo?? centrów handlowych jest wystarczaj?ca (72%) lub, ?e jest ich nawet zbyt wiele (26%). Dodatkowo 84% respondentów stwierdzi?o, ?e w Poznaniu nie powinny powstawa? kolejne takie miejsca.

Miasto to system naczy? po??czonych. Ze zmianami w strukturze handlu wi??? si? zmiany w przestrzeni, wygl?dzie ulic czy funkcjonowaniu uk?adu transportowego. W ostatnich kilkunastu latach Pozna? ma do czynienia z kilkoma problemami, które mo?na powi?za? z sytuacj? w sektorze handlu, przy czym za najwa?niejsze nale?y uzna?:
?mier? ulic handlowych poprzez wyniesienie si? sklepów, czyli najemców lokali do centrów handlowych
brak wp?ywów z czynszów w pustostanach, które trafia?y do kasy miasta; czy jest on równowa?ony podatkiem od nieruchomo?ci od centrów handlowych?

Nale?y przy?o?y? wi?ksz? uwag? do badania sytuacji na rynku handlu w Poznaniu oraz z najwi?ksz? rozwag? podejmowa? decyzje planistyczne. Niedopuszczalne s? stwierdzenia niektórych polityków o rzekomej „rewitalizacji” miasta poprzez budow? centrów handlowych w oderwaniu od rzeczywisto?ci czy wypowiedzi o powstawaniu nowych miejsc pracy w sektorze handlu (vide wypowiedzi w?adz Poznania odno?nie budowy nowego centrum handlowego Posnania).

W tak du?ym o?rodku gospodarczym jak Pozna? jest miejsce zarówno dla drobnych przedsi?biorców, jak i du?ych graczy. Handel ma ró?ne oblicza i b?dzie podlega? ró?norakim procesom przemian. Sytuacja powinna jednak d??y? do równowagi, która jest zdrowa dla ca?ej gospodarki. W chwili obecnej mamy do czynienia z lekkomy?ln? polityk? faworyzowania du?ych graczy (zgoda na budowanie korzystnych dla nich rozwi?za? komunikacyjnych, jak w przypadku Pozna? City Center, czy kredytowanie budowy w przypadku CH Posnania). Ta sytuacja powinna ulec zmianie.


1 Comment

Dlaczego galeria handlowa w miejscu PKS-u zaszkodzi wrocławianom? [ANALIZA] ⋆ Wolny Wrocław · Maj 4, 2016 o 7:09 pm

[…] do producentów, którzy przywiązują małą wagę do lokalnego patriotyzmu. Jak wykazały badania przeprowadzone w Poznaniu: Zbyt duża liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wpływ […]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po „wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy Czytaj więcej…

Estetyka

Pozytywna zmiana

W święto miasta, imieniny jego patronów św. Piotra i Pawła, chcielibyśmy wyróżnić trzy pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym mieście, remontu i reorganizacji ruchu na ul. Słowackiego, otwarcia nowej części Wartostrady oraz Czytaj więcej…

Aktualności

Nowe władze IdP

Szanowni Sympatycy, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd Czytaj więcej…