Forum Przestrzeni

LOGO_FP8jJeste?my po to, by wspiera? m?dre decyzje i blokowa? z?e, pomaga? urz?dnikom i mieszka?com w eliminacji barier i problemów.

Inicjatywa za?o?ona przez stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” w chwili obecnej skupia równie? forumowiczów portalu inwestycyjnego Skyscrapercity.com oraz blog Ulepsz Pozna?.

Formu?a Forum Przestrzeni ma charakter otwarty.

Je?li chcesz uczestniczy? w pracach Forum, wykonaj te dwie proste czynno?ci:

  1. Za?ó? nowe konto u?ytkownika na naszym forum www.idp.org.pl/forum
  2. Wy?lij maila pod adres: idp.poznan@gmail.com, z podaniem swoich danych osobowych i nazwy loginu konta, który utworzy?e?/a?, tak by?my mogli dokona? aktywacji

Aktualne dzia?ania:

  • Akcja „Jaki Pozna? G?ówny?” – cel: porz?dny i funkcjonalny where to buy generic lipitor in us dworzec kolejowy – ra??co niska jako?? poziomu wykonania remontowanej cz??ci (perony 2 i 3). Wi?cej informacji: www.jakipoznanglowny.pl
  • Kontynuacja konkursu „DOBRY REMONT” na najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu – rozbudowanie formu?y i dzia?ania zmierzaj?ce do ratowania zagro?onych kamienic (m. in. stworzenie mapy zagro?e?)
  • Stworzenie katalogu nawierzchni chodników
  • Walka z wandalizmem budynków – przede wszystkim eliminacja dzia?alno?ci szkodliwych tzw. „tagerów” bazgraj?cych po kamienicach
  • Przeciwdzia?anie inwazji agresywnej reklamy zewn?trznej (billboardy, megaboardy, ekrany ledowe)
  • Zabieganie o dobr? jako?? ma?ej architektury – m.in. wsparcie radnych i urz?dników przy wypracowaniu katalogu mebli miejskich