Latamy z POZnania!

W 2006 roku stowarzyszenie prowadzi?o akcj? „Chcemy lata? z Poznania!”, która spotka?a si? z szerokim odzewem spo?ecznym i medialnym. Celem by?o pozyskanie nowych po?acze? dla pozna?skiego lotniska i wyrwanie go z pewnego marazmu w jakim tkwi?o.
Zebrano ponad 6 tysi?cy podpisów pod petycjami wzywaj?cymi lokalnych decydentów do pochylenia si? nad kwesti? rozwoju ?awicy. Dzi?ki szerokiej kampanii medialnej problem „wszed? na wokand?” spraw do pilnego rozwi?zania.
 
Zmiany sta?y si? widoczne szczególnie w 2008 roku. Kontynuuj?c tematyk? i maj?c na uwadze fakt wybitnego znaczenia transportu lotniczego dla rozwoju lokalnej gospodarki we wspó?czesnym ?wiecie, podj?li?my prace nad popularyzacj? latania z regionalnego lotniska. St?d where to buy zantac in australia pomys? akcji „Latamy z POZnania!”, która ruszy?a w drugiej po?owie 2009 roku.
 
Dzisiaj mo?emy mówi? o ci?gle rozrastaj?cym si? klubie fanów latania z pozna?skiego lotniska, skupionych wokó? dwóch stron internetowych:
O popularno?ci idei ?wiadcz? tzw. klubowe happeningi i wyprawy, na które uda?o si? ju? prawie 100 osób! By?y to podró?e  lotnicze do W?och, Rumunii, Maroka, Hiszpanii oraz Litwy. Za ka?dym razem start i l?dowanie mia?o miejsce na ?awicy.
 
Odby?y si? równie? 2 bale karnawa?owe, w tym jeden na lotnisku. Planowane s? kolejne dzia?ania. 🙂
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do ?ledzenia dzia?a? klubu i wspó?pracy!