W dzisiejszym zwiedzaniu peronu trzeciego, pomimo brzydkiej pogody, wzi??o udzia? kilkadziesi?t osób – przedstawicieli mediów oraz mieszka?ców. Bardzo dzi?kujemy za tak liczne przybycie.

Z wielk? przykro?ci? stwierdzamy, i? nie pojawi? si? nikt z zaproszonych decydentów (Prezydent Miasta Poznania, prezes firmy Trigranit, prezes PKP PLK i Cz?onek Zarz?du PKP S.A.). Co gorsza – poza panem Jackiem Prze?lug?, nikt nie raczy? nam nawet odpowiedzie? na zaproszenie.

Pan Jacek Prze?luga, Cz?onek Zarz?du PKP S.A. poinformowa? nas o fakcie obowi?zków s?u?bowych, które uniemo?liwi?y mu udzia? w spotkaniu. W swojej odpowiedzi podzieli? si? opini? nt przebudowy dworca.  S?owa te w pewnej cz??ci napawaj? nas du?? nadziej?. Chodzi o wzmiank? o oznakowaniu dworca i systemie informacji dynamicznej (poni?ej ca?a tre?? maila). Cieszymy si? równie?, i? pan Prze?luga zauwa?a problemy, o których piszemy w naszym li?cie (ma?a architektura).

W odpowiedzi zwrotnej (równie? zamieszczamy w dalszej cz??ci tekstu) zaproponowali?my panu Prze?ludze spotkanie i poprosili?my o wskazanie osób decyzyjnych, które mog? pomóc w rozwi?zaniu problemów, o których wspominamy. Interesuje nas równie? sam projekt systemu informacji dynamicznej. Jak wskazali?my – jeste?my do jego dyspozycji.

Oto mail zwrotny jaki otrzymali?my:

Szanowni Pa?stwo, Szanowni Panowie – Zarz?d Stowarzyszenia

Przeczyta?em list otwarty z du?ym zainteresowaniem, dziwi?c si?, ?e tak marny temat mo?e sta? si? przedmiotem a? tak gor?cej debaty publicznej.

Odnosz?c si? do meritum, chcia?bym po pierwsze poinformowa?, i? nie b?d? móg? uczestniczy? w zaplanowanej przez Panów wizji lokalnej w Poznaniu i to nie tylko dlatego, ?e dokonuj? tej wizji co najmniej 3-4 razy w tygodniu, ale przede wszystkim z powodów s?u?bowych: mam w tym terminie zaplanowane inne zaj?cia.

Co do kwestii merytorycznych, nie wypowiadam si? za kolegów z Polskich Linii Kolejowych w kwestii jako?ci nawierzchni peronów, bo to problem odbiorów technicznych. Moim skromnym, acz ca?kowicie prywatnym  zdaniem, umieszczone na peronach meble miejskie – g?ównie ?awki – nie odpowiadaj? wspó?czesnym standardom, s? ci??kie zarówno w formie, jak i w zastosowanych materia?ach. Mam jednak nadziej?,  ?e jest to tymczasowa konstrukcja i ?e wraz z oddaniem do u?ytkowania ca?ego kompleksu dworca zmieni si? tak?e wyposa?enie jego okolic. Dotyczy to jednak nie tylko samych peronów, ale równie? Placu Dworcowego i ulicy Dworcowej; wiadomo mi sk?din?d, ?e jest to teren nie obj?ty planami inwestycyjnymi miasta przed buy tadalafil EURO 2012. Rozumiem, i? miasto ma tu w?asn? strategi?.

Zapewniam przy okazji, ?e samo oznakowanie dworca oraz system informacji dynamicznej zastosowany na dworcu b?d? mia?y europejsk? jako?? i standard wyznaczony przepisami UIC oraz w pe?ni odpowiadaj?cy potrzebom podró?nych. Jestem te? przekonany, ?e sam obiekt stanie si? wizytówk? tej cz??ci miasta – nawet je?li nie ma ona charakteru „centrum”, to jak wskazuje nazwa: Pozna? G?ówny, jest to miejsce w przestrzeni miasta do?? wa?ne, a z mojego punktu widzenia – najwa?niejsze.

I na koniec refleksja: nie ma powodów do sporu pomi?dzy urz?dnikami miasta Poznania a PKP oraz Trigranitem w kwestii „zgód” na tak? czy inn? nazw? galerii dworcowej, poniewa? jako ?ywo to nie urz?dnicy samorz?dowi s? powo?ani do aprobowania nazw podmiotów komercyjnych, lecz ich organy korporacyjne. Nie widz? zatem ?adnego istotnego powodu, by inwestor zwraca? si? z pro?bami o zatwierdzanie nazw w?asnych produktów marketingowych, którymi zarz?dza i by urz?dnicy nazwy te w jakikolwiek sposób kwestionowali.  

Z powa?aniem
Jacek Prze?luga
Cz?onek Zarz?du PKP SA ds. rewitalizacji dworców kolejowych

Oto nasza odpowied? do pana Jacka Prze?lugi:
Szanowny Panie,
dzi?kujemy za wiadomo?? zwrotn?.

Jeste?my do Pana dyspozycji w innym terminie; jak tylko obowi?zki Panu pozwol?, z mi?? ch?ci? si? spotkamy, by móc przedstawi? nurtuj?ce nas problemy. Prosz? mie? to na uwadze w swoim kalendarzu s?u?bowym – w gr? wchodz? równie? terminy weekendowe.

Poruszane w naszym li?cie sprawy s? de facto najwy?szej wagi, je?li mowa zarówno o funkcjonalno?ci dworca, jak i jego wizerunku. Jeste?my zdeterminowani, aby zmieni? niekorzystny (w wielu aspektach) bieg obecnych wydarze?. Liczymy na to, ?e b?dzie Pan sojusznikiem w wypracowaniu dobrych rozwi?za?.

Z racji sprawowanej funkcji posiada Pan wiedz? do kogo powinni?my si? zwróci? w tej sprawie. Widzimy, ?e Pan równie? zauwa?a problem, którego niestety osoby decyzyjne z Polskich Linii Kolejowych i firmy Trigranit nie widz? b?d? nie chc? zauwa?y?. Czy by?aby mo?liwo?? uzyskania wsparcia z Pana strony w dalszych dzia?aniach?

Napawa nas nadziej? Pa?ska zapowied? co do europejsko?ci systemu oznakowania dworca i systemu informacji dynamicznej. Jaka jest mo?liwo?? zapoznania si? z za?o?eniami tych systemów?

Licz?c na dalsz? korespondencj?, pozdrawiamy serdecznie
w imieniu cz?onków stowarzyszenia
Pawe? Sowa
prezes

Kolejne dzia?ania z naszej strony ju? wkrótce.

Kategorie: Estetyka