zapytanie o tramwaj na Naramowice w budżecie 2017 i stan prac

tramwaj i pasażerowiePoniżej zamieszczamy zapytanie do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialnego za inwestycje komunikacyjne w sprawie tramwaju na Naramowice.

Szanowny Pan
Maciej Wudarski
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat budowy tramwaju na Naramowice w następujących kwestiach:

– 1) w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok zapisano 3 385 000 zł na prace projektowe dla I etapu od pętli Wilczak do Naramowic oraz 1 000 000 zł na prace projektowe dla II etapu.
Z jakich środków będą finansowane prace projektowe nad III etapem (na Umultowo)?

– 2) na jakim poziomie zaawansowania znajdują się obecne prace projektowe tramwaju, zarówno gdy mowa o I etapie (od pętli Wilczak do Naramowic), II etapie (Wilczak – Małe Garbary), jak i III etapie (Umultowo)?

– 3) jak wygląda harmonogram prac projektowych na 2017 rok?

– 4) jak wygląda proces pozyskiwania procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy?

Uprzejmie prosimy o przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na adres idp.poznan@gmail.com

Z poważaniem
Paweł Sowa, prezes
Kamil Żmijewski, wiceprezes

List otwarty do PKP PLK w sprawie peronów 4-6 oraz poszerzenia tunelu

Adresat listu:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ireneusz Merchel, Prezes Zarz?du; Andrzej Paw?owski, Wiceprezes Zarz?du; Arnold Bresch, Cz?onek Zarz?du; Antoni Jasi?ski, Cz?onek Zarz?du; W?odzimierz ?muda, Cz?onek Zarz?du
List wys?any do wiadomo?ci:
Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
Miros?aw Paw?owski, Prezes Zarz?du; Cecylia Lachor, Cz?onek Zarz?du; Marek Michalski, Cz?onek Zarz?du; Micha? Beim, Cz?onek Zarz?du

Szanowni Pa?stwo,tunel

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” obserwuje dzia?ania inwestycyjne na terenie stacji Pozna? G?ówny od pocz?tku prac modernizacyjnych (2011 r.) zwi?zanych z budow? nowego obiektu nad peronami 1-3 oraz ich remontem. W tym okresie wielokrotnie zg?aszali?my postulaty w ramach obywatelskiej akcji „Jaki Pozna? G?ówny?” dotycz?ce poprawy warunków obs?ugi pasa?erskiej na Poznaniu G?ównym.

Obserwujemy równie? obecnie wykonywane prace modernizacyjne peronów 4-6. Cieszy nas fakt, i? na niedawno uko?czonym peronie 4a pojawi?a si? nawierzchnia z p?yt granitowych (wielokrotnie przez nas postulowana). Z ostateczn? ocen? prac poczekamy do ich ca?kowitego zako?czenia.

Chcieliby?my zada? kilka istotnych pyta? odno?nie szczegó?ów modernizacji peronów 4-6. S? one bardzo wa?ne szczególnie teraz, w obliczu decyzji o podj?ciu przez PKP S.A. wysi?ku przebudowy starego gmachu dworca g?ównego:

-1) Czy w ramach przebudowy i wyburzania tunelu pod peronami 4-6 tunel zostanie poszerzony do rozmiarów umo?liwiaj?cych swobodniejszy przep?yw pasa?erów? Poszerzenie tunelu jest spraw? niezb?dn? dla poprawy jako?ci obs?ugi pasa?erskiej na stacji Pozna? G?ówny. Trwaj?ce obecnie prace to szansa na wyeliminowanie tego problemu – ”w?skiego gard?a” w komunikacji mi?dzy peronami, przystankiem Pozna?skiego Szybkiego Tramwaju, Dworcem Zachodnim oraz starym g?ównym gmachem dworca, do którego zgodnie z planami PKP S.A. powróci obs?uga pasa?erska. Uprzejmie prosimy o uwzgl?dnienie tego postulatu w procesie trwaj?cego remontu peronów 4-6.

-2) Jak przedstawia si? kwestia zadaszenia peronów 4-6? Czy powstanie hala peronowa, a je?li tak to w jakim kszta?cie? Je?li nie, to w jaki sposób zostanie zapewniona ochrona pasa?erów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na ca?ej d?ugo?ci peronów?

-3) Czy zostanie przebudowana nawierzchnia peronów 1-3 oraz wymieniona z nieestetycznej i z?ej jako?ci kostki betonowej (z ruchomymi p?ytami kraw?dziowymi) na nawierzchni? z p?yt granitowych? Czy zostanie równie? przeprowadzona estetyzacja hali peronowej, powsta?ej nad peronami 1-3?

Poni?ej wyja?nienia dotycz?ce przedstawionych pyta?.

Ad. 1. Stoimy na stanowisku i?, poszerzenie tunelu, oprócz budowy projektowanej k?adki, jest niezb?dne. Obecnie w godzinach szczytu pasa?erowie t?ocz? si? w niewygodnym przej?ciu, co równie? ma znaczenie ze wzgl?dów bezpiecze?stwa. Przypominamy, ?e poszerzenie tunelu oraz jego przed?u?enie by?o jednym z g?ównych postulatów konsultacji spo?ecznych organizowanych przez Stowarzyszenie w styczniu br. Prosimy o uwzgl?dnienie potrzeb pasa?erów i wymogów bezpiecze?stwa (tak?e podczas coraz cz??ciej og?aszanych ewakuacji – przykrego znamienia czasów) w realizowanej przez Pa?stwa inwestycji.

Ad. 2. Wielokrotnie podkre?lali?my, ?e komfort pasa?erów wymaga, aby perony 4-6 znalaz?y si? pod wspólnym zadaszeniem. Zwracamy uwag?, ?e w Polsce w ostatnich latach hale peronowe powsta?y m.in. w Katowicach i w Gliwicach. Czy pozna?ski oddzia? PKP PLK S.A. stanie na wysoko?ci zadania i wybuduje obiekt na miar? rangi dworca g?ównego w Poznaniu, obs?uguj?cego po Warszawie najwi?ksz? liczb? poci?gów na dob??

Ad. 3. Nawierzchnia peronów 1-3 nie spe?nia wymogów jako?ciowych dworca tej rangi co Pozna? G?ówny. Kostka betonowa jest nietrwa?a, nierówna, niewygodna w u?ytkowaniu oraz nieestetyczna. Zastosowane prymitywne meble peronowe oraz istniej?ca hala peronowa, a dok?adniej rzecz ujmuj?c, powsta?e nad przestrzeni? peronów 1-3 zadaszenie, tworz?ce swoist? bardzo ciemn? hal?, równie? nie spe?niaj? wymaga? obs?ugi pasa?erskiej. Po zaledwie kilku latach u?ytkowania kostka betonowa jest krzywa, brudna, w wielu miejscach perony si? zapadaj?, a p?yty kraw?dziowe s? ruchome. Remont oraz lifting jako?ciowy jest konieczno?ci?, o co postulujemy ju? od 2011 roku.

Pozna? G?ówny, drugi co do ruchu pasa?erskiego obiekt w kraju, potrzebuje rozwi?za? o najwy?szych standardach, spe?niaj?cych wymagania podró?nych. Musi te? by? gotowy na wyzwania przysz?o?ci, do których zalicza si? spodziewany wzrost ruchu, jaki b?dzie mia? miejsce w zwi?zku z rozwojem Pozna?skiej Kolei Metropolitalnej. Postulowane przez nas inwestycje, w tym poszerzenie tunelu 4-6, s? w tej perspektywie konieczno?ci?.

W zwi?zku z powy?szym zwracamy si? z pro?b? o uwzgl?dnienie potrzeb pasa?erów oraz wprowadzenie najwy?szych mo?liwych standardów obs?ugi pasa?erskiej na stacji Pozna? G?ówny.

Z wyrazami szacunku

Pawe? Sowa, prezes
Arkadiusz Borkowski, wiceprezes

 

Tramwaj na Naramowice – procedury

Pan Jan Gosiewski, Zast?pca Dyrektora Wydzia?u Transportu i Zieleni udzieli? odpowiedzi na pytania wystosowane w dniu 19 kwietnia 2016 r. przez Paw?a Sow? (naszego prezesa i jednocze?nie radnego osiedlowego z Naramowic) w kwestii zagadnie? zwi?zanych z procedurami prawno-administracyjnymi dotycz?cymi budowy tramwaju na Naramowice.

PS. Kolejne pytania planujemy zada? w najbli?szym czasie. Zach?camy do lektury!

Ad. 1)     „krótkie wyja?nienie przewidzianej prawem procedury – uzyskanie takich dokumentów jak decyzja o uwarunkowaniach ?rodowiskowych, studium wykonalno?ci, a nast?pnie projekt budowlany (Jakie s? cele takich opracowa?? Kto wydaje b?d? przygotowuje owe dokumenty? Jaki jest czas potrzebny na wydanie decyzji b?d? wykonanie dokumentów?)”

 1)   Decyzja o ?rodowiskowych uwarunkowaniach:
–     jest dokumentem ko?cz?cym post?powanie oceny oddzia?ywania na ?rodowisko planowanego przedsi?wzi?cia, mog?cego potencjalnie znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko,
–     post?powanie o jakim mowa powy?ej, rozpoczyna si? z?o?eniem wniosku o wydanie decyzji, do którego jednym z obligatoryjnych za??czników jest tzw. karta informacyjna przedsi?wzi?cia (KIP),
–     zawarto?? KIP reguluje ustawa o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko,
–     KIP jako dokument bran?owy przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc? wybranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp, przewa?nie w post?powaniu którego przedmiotem jest ca?o?? dokumentacji ?rodowiskowej (czasem ??cznie z dokumentacj? projektow?),
–     termin na opracowanie KIP w zale?no?ci od szczegó?owo?ci materia?u jakim dla danego przedsi?wzi?cia posiada Zamawiaj?cy, dla inwestycji liniowych to nie mniej ni? 3 m-ce (m.in. z uwagi na konieczno?? pozyskania mapy ewidencyjnej obejmuj?cej teren obj?ty przedsi?wzi?ciem i obszar przewidywanego jego oddzia?ywania oraz wypisów z rejestru gruntów pozwalaj?cych na okre?lenie stron post?powania)
–     nast?pnie w drodze tzw. screeningu organ w?a?ciwy do wydania decyzji (w przypadku inwestycji, dla których koniecznym jest zaj?cie tzw. „terenów zamkni?tych” jest to Regionalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska, dla inwestycji pozosta?ych Wójt / Burmistrz / Prezydent) dokonuje analizy kryteriów decyduj?cych czy przedsi?wzi?cie wymaga sporz?dzenia raportu,
–     w dalszej kolejno?ci, na podstawie przeprowadzonych czynno?ci w?a?ciwy organ postanowieniem odst?puje od obowi?zku przeprowadzenia oceny oddzia?ywania na ?rodowisko (OO?) lub obowi?zek taki nak?ada, jednocze?nie okre?laj?c zakres raportu, po uprzednim zasi?gni?ciu przez opinii RDO? (gdy organem prowadz?cym spraw? jest Wójt / Burmistrz / Prezydent) oraz w?a?ciwego Inspektora Sanitarnego,

–     terminy procedowania:
–     14 dni – na wydanie opinii przez RDO? i PPIS,
–     30 dni – na wydanie postanowienia przez organ w?a?ciwy do wydania decyzji (przewa?nie termin ten wyd?u?a si? do 2-3 m-cy z uwagi na konieczno?? sk?adania uzupe?nie? / wyja?nie?)
–     Wnioskodawca uzupe?nia z?o?ony wniosek o raport w zakresie zgodnym z ww. postanowieniem,
–     Raport OO? jako dokument bran?owy przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc? wybranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp, przewa?nie w post?powaniu którego przedmiotem jest ca?o?? dokumentacji ?rodowiskowej (czasem ??cznie z dokumentacj? projektow?),
–     termin na opracowanie Raportu, zak?adaj?c ?e Zamawiaj?cy dysponuje co najmniej koncepcj? projektow? to 6 do 9 m-cy,
–     organ prowadz?cy post?powanie w ramach procedowania ca?o?ci materia?u z?o?onego w sprawie przed wydaniem decyzji:
–     zapewnia udzia? spo?ecze?stwa (przeprowadza konsultacje spo?eczne): 21 dni,
–     wyst?puje o uzgodnienie warunków realizacji przedsi?wzi?cia do organów opiniuj?cych je na etapie KIP: 30 dni,
–     przeprowadza post?powanie dowodowe: wy??czone z Kpa,
–     obwieszcza o mo?liwo?ci zapoznania si? i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materia?ów: 7 dni,
–     wydanie decyzji: w terminach przewidzianych Kpa (30 dni z mo?liwo?ci? przed?u?enia do 90 dni)

2)   Studium Wykonalno?ci
–     dokument przewidziany procedur? ubiegania si? o dofinansowanie przedsi?wzi?? ze ?rodków pomocowych UE, stanowi?cy narz?dzie komunikacyjne (informacje o projekcie) pomi?dzy wnioskodawc? a instytucj? organizuj?c? nabór projektów, a tak?e dokument wyj?ciowy, na podstawie którego wype?niany jest wniosek o dofinansowanie,
–     termin wykonania SW uwarunkowany jest przewa?nie dat? naboru wniosków, przy czym czas niezb?dny do jego realizacji to od 1 do 6 miesi?cy – w zale?no?ci od charakteru i zakresu projektu,
–     Studium Wykonalno?ci jako dokument bran?owy, którego zakres i forma s? precyzyjnie okre?lane instrukcj? dla beneficjentów ?rodków pomocowych, przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc?, wybieranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp,
–     w odniesieniu do projektów transportowych zakres zarówno samego SW, jak i niezb?dnych do jego opracowania analiz, okre?lony jest w tzw. „Niebieskiej ksi?dze” dla projektów z sektora transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej,

3)   Projekt budowlany
–     zgodnie z ogólnie obowi?zuj?c? definicj?, projekt budowlany to zbiór dokumentów przedstawiaj?cych plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie okre?lonym w rozporz?dzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó?owego zakresu i formy projektu budowlanego, stanowi?cy cz??? dokumentacji budowy, którego zawarto?? okre?la ustawa Prawo budowlane i podlegaj?cy prawnemu zatwierdzeniu w trybie ubiegania si? o wydanie decyzji pozwolenia na budow? (PnB) lub zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej (ZnRID),
–     projekt budowlany, jako dokument bran?owy, o precyzyjnie okre?lonej formie i zakresie, przygotowywany jest przez zewn?trznego wykonawc?, wybieranego w trybie przewidzianym przepisami ustawy Pzp, w post?powaniu którego przedmiotem jest dokumentacja buy clomid mastercard techniczna, przez któr? – obok projektu budowlanego – rozumie si? równie? projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy,
–     termin na wykonanie dokumentacji technicznej: ok. 18 m-cy, przy czym jest to w zasadzie najkrótszy czas dla przygotowania projektu z dochowaniem nale?ytej staranno?ci przez jego autorów, w tym w szczególno?ci z uwzgl?dnieniem konieczno?ci skoordynowania rozwi?za? technicznych w ramach poszczególnych bran? i ich skonsultowania z Zamawiaj?cym, w imieniu którego – w przypadku inwestycji dla których inwestorem jest Miasto – opinie wydaje przewa?nie kilka jednostek (przy projektach transportowych s? to m.in. WTiZ, ZDM, ZTM i MPU)

Ad. 2)     „decyzja o uwarunkowaniach ?rodowiskowych oraz studium wykonalno?ci s? planowane na ostatni kwarta? bie??cego roku, przetarg z kolei na ko?cówk? 2018 r. Jakie prace b?d? wykonywane w ci?gu 2017 oraz w pierwszych kwarta?ach 2018 roku? Czy jest to czas rezerwowany na wykonanie projektu budowlanego?”

Harmonogram realizacji kolejnych etapów projektu budowy I etapu trasy tramwajowej na Naramowice, w tym szczególnie daty przyj?te dla opracowania Studium Wykonalno?ci i dysponowania decyzj? o uwarunkowaniach ?rodowiskowych, podporz?dkowany jest procedurze z?o?enia wniosku o jego dofinansowanie, wskazuj?cej jako termin przekazania dokumentacji aplikacyjnej do CUPT dat? graniczn? 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z tym przyj?to, ?e w roku 2016 b?d? prowadzone intensywne prace, maj?ce na celu przede wszystkim wypracowanie spójnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, stanowi?cej ju? cz??? dokumentacji technicznej inwestycji (koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy), a tak?e uzyskanie decyzji OO?.

Na tym etapie dopuszcza si? jeszcze wariantowanie pewnych rozwi?za? z uwagi na okre?lane przez projektanta w oparciu o obiektywne uwarunkowania zewn?trzne mo?liwo?ci przestrzenne czy techniczne. Dotyczy to w przypadku trasy tramwajowej na Naramowice m.in. takich kwestii jak np. lokalizacje poszczególnych przystanków, geometria uk?adów drogowych czy te? kszta?t i forma p?tli ko?cowej,

Na lata 2017 – 2018 r. zak?ada si? realizacj? prac nad w?a?ciw? dokumentacj? techniczn?, tj.:
–     projektem budowlanym, maj?cym pos?u?y? wyst?pieniu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji zatwierdzaj?cej projekt i zezwalaj?cej na realizacj? inwestycji (PnB i/lub ZnRID),
–     dokumentacj? wykonawcz?, pozwalaj?c? na uruchomienie post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego na wy?onienie wykonawcy robót budowlanych.

Mamy nadziej?, ?e ca?o?? prac projektowych uda si? wykona? na tyle sprawnie, aby jeszcze w roku 2018 mo?liwe by?o przeprowadzenie wspomnianej powy?ej procedury przetargowej i podj?cie rzeczowej realizacji budowy trasy tramwajowej na odcinku od Wilczaka do Naramowic.

Ad. 3)     „w?adze miasta z?o?? wniosek o dofinansowanie projektu do Centrum Unijnych Projektów Transportowych pod koniec bie??cego roku. Kiedy mo?emy si? spodziewa? ostatecznej decyzji w sprawie wyboru wariantów (rozwi?zania przestrzenne i zwi?zane z nimi koszty) dla obu cz??ci trasy?”

Wniosek o dofinansowanie projektu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko, którego z?o?enie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych do ko?ca bie??cego roku, dotyczy? b?dzie projektu „Budowa trasy tramwajowej na Naramowice – etap I od p?tli Wilczak do Naramowic”, znajduj?cego si? na tzw. „li?cie projektów kluczowych” pod numerem 6.1-26. Projekt obejmuj?cy swoim zakresem etap II, tj. budow? odcinka od Wilczaka do skrzy?owania Solna / Estkowskiego / Ma?e Garbary znajduje si? obecnie na tzw. „li?cie rezerwowej”, co oznacza, ?e do momentu pojawienia si? w ramach Dzia?ania 6.1 dodatkowych ?rodków, pozwalaj?cych na przesuni?cie go na „list? projektów kluczowych” nie jest formalnie mo?liwe wnioskowanie o jego dofinansowanie.

Ad. 4)     czy jest mo?liwe wi?ksze dofinansowanie unijne projektu ni? zak?adany przez Urz?d Miasta poziom 40%?

Maksymalne mo?liwe dofinansowanie projektów w ramach Dzia?ania 6.1 POIS wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Nale?y mie? jednak na uwadze to, ?e zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania kosztów, nie wszystkie kategorie kosztów mog? by? kwalifikowane do rozliczenia w ramach dotacji, niektóre kategorie kosztów mog? by? w zakresie kwalifikowania limitowane etc. Dotyczy to np. podatku VAT w przypadku projektów z zakresu transportu drogowego (niekwalifikowany w ca?o?ci), czy te? kosztu  gruntów koniecznych do nabycia w celu realizacji inwestycji (nak?ady kwalifikowane do warto?ci nie wy?szej ni? 10% ca?kowitej warto?ci projektów) itd. Przyjmuj?c na potrzeby tego wyja?nienia, ?e z warto?ci kosztów kwalifikowanych inwestycji wy??czony zostanie tylko podatek VAT, wówczas maksymalny poziom dofinansowania, odniesiony do ca?kowitej warto?ci projektu mo?e wynie?? do wysoko?ci ok. 69-70%.

Nale?y tak?e wyja?ni?, ?e obecnie przyj?ty poziom dotacji wszystkich projektów Miasta Pozna?, znajduj?cych si? na „li?cie projektów kluczowych”, przewidzianych do realizacji z udzia?em ?rodków UE w ramach Dzia?ania 6.1 POIS wynika z tego, ?e ??czna, sumaryczna warto?? dotacji nie mog?a przekracza? przyznanej miastu puli ?rodków, wynosz?cej ok. 325 mln z?. Do?wiadczenie z lat poprzednich wskazuje jednak na to, ?e w ramach dost?pnych pod koniec okresu programowania ?rodków (np. uwalnianych w dzia?aniach obejmuj?cych inwestycje kolejowe) prawdopodobnie mo?liwe b?dzie zwi?kszenie poziomu dofinansowania – by? mo?e nawet z poziomu przyj?tego aktualnie do pe?nej, maksymalnej wysoko?ci (85% kosztów kwalifikowanych).

Uwagi ws przebudowy ulicy Dąbrowskiego i Rynku Jeżyckiego

W niedziel? 17 kwietnia 2016 r. zako?czy?y si? konsultacje spo?eczne w sprawie przebudowy ulicy D?browskiego (odcinek Przybyszewskiego – Rynek Je?ycki). Wys?ali?my nasze uwagi do tego projektu, proponuj?c tak?e podj?cie szerszej dyskusji nad dwoma tematami:
– 1) utworzeniem przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30
– 2) wzmocnieniem funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju  potencja?u turystycznego, dzi?ki stworzeniu w jego po?udniowej cz??ci strefy pieszej (która daje mo?liwo?? zagospodarowania cz??ci przestrzeni  na ogródki kawiarniane).

Nasze propozycje maj? lu?ny charakter, zach?camy do dyskusji. Poni?ej tre?? naszych uwag wys?anych do ZTM w dn. 17 kwietnia 2016 r.

Szanowni Pa?stwo!

Z zainteresowaniem zapoznali?my si? z koncepcj? planowanych zmian na ul. D?browskiego i Rynku Je?yckim. Pozytywnie oceniamy plan tej modernizacji. Chcieliby?my jednak zwróci? uwag? na istotne kwestie:
– 1) warto dosun?? przej?cia dla pieszych do naro?ników, ?eby piesi mogli ‚i?? na wprost’
– 2) celem estetyzacji przestrzeni warto postawi? ma?ej wielko?ci znaki drogowe zamiast normalnych
– 3) na Rynku Je?yckim i na ul. Ko?cielnej koniecznym jest poszerzenie przej?? dla pieszych do 6 metrów
– 4) na ul. Kraszewskiego – warto doda? przej?cie dla pieszych przy naro?niku ulicy buy genuine proscar uk Rynek Je?ycki
– 5) warto zastosowa? przew??enia jezdni przed przej?ciami dla pieszych

Do szerszej dyskusji chcieliby?my zg?osi? dwie propozycje:
– a) utworzenie przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30 i tym samym np. stawia? znaki strefowe zamiast ogranicze? do 30 km/h.

– b) wzmocnienie funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju jego potencja?u turystycznego. Mo?na tego dokona? poprzez stworzenie w po?udniowej cz??ci Rynku Je?yckiego strefy pieszej, zostawiaj?c wjazd tylko i wy??cznie dla samochodów dostawców oraz mieszka?ców posesji (w prosty sposób np. na wysuwane s?upki – podobne znajduj? si? na ul. Wielkiej w kierunku Starego Rynku). Zyskana przestrze? piesza mo?e by? zagospodarowana w cz??ci na ogródki kawiarniane. Rynek Je?ycki jako centrum bardzo ciekawej dzielnicy zyska w ten sposób nowych klientów – turystów, którzy nie tylko przysi?d? w knajpce, ale wydadz? swoje pieni?dze na zakupach na targowisku. Ten sam mechanizm zadzia?a przy mieszka?cach z innych cz??ci miasta – Rynek Je?ycki zyska nowy magnes: knajpki i kawiarnie przyci?gn? nowych klientów z samego Poznania i okolic. Pojawienie si? tych osób b?dzie tylko i wy??cznie z korzy?ci? dla handluj?cych na targowisku.

Ulica Grunwaldzka – opinia

Ulica Grunwaldzka – jakie zmiany s? potrzebne?

Na wtorkowej sesji Rady Miasta poruszony zosta? temat zmian na ulicy Grunwaldzkiej. Radny Tomasz Wierzbicki odczyta? petycj? kilku organizacji: Prawo do Miasta, Ulepsz Pozna?, Inwestycje dla Poznania, Sekcji Rowerzystów Miejskich oraz partii Zieloni – ko?o pozna?skie (link: http://www.petycjeonline.com/grunwaldzka). Nast?pnie w do?? emocjonalny sposób (jak to wynika z relacji medialnych) wyst?pi? Radny Zawieja wyra?aj?c kategoryczny sprzeciw dla tych pomys?ów. Jak stwierdzi? „Zrobi? wszystko, by da? odpór tym fanaberiom” (cyt. G?os Wielkopolski). „Na takie pomys?y mog? wpa?? tylko ignoranci. Jak mo?na zw??a? ulic? w tym miejscu” (cyt. Gazeta Wyborcza). Radny Zawieja doda? równie?:   „Nie trzeba by? in?ynierem, by to wiedzie?.”

Nie traktuj?c jednak ostatniego twierdzenia Radnego powa?nie, pozwoli?em sobie zasi?gn?? opinii in?ynierów i ekspertów. Zerknijmy wi?c sk?d takie pomys?y mog?y si? wzi??.

Transportowe dokumenty miasta

Pozna? posiada trzy podstawowe dokumenty dotycz?ce transportu w mie?cie:
– Polityk? Transportow? z 1999 roku
– Zrównowa?ony Plan Rozwoju Transportu Publicznego na lata 2007-2015 (Pozna?ski Obszar Metropolitalny) z roku 2006
– Plan Transportowy Aglomeracji Pozna?skiej (PLANTAP) z roku 2014

Poni?ej znajduj? si? wybrane cytaty ze wszystkich trzech dokumentów.

  1. Za??cznik do uchwa?y Rady Miasta nr XXIII/269/III/99 z dnia 18.11.1999 r. – Polityka Transportowa Miasta Poznania

Cele szczegó?owe (polityki transportowej) o charakterze transportowym:

– zwi?kszenie efektywno?ci systemu komunikacyjnego, w szczególno?ci transportu zbiorowego

– Kszta?towanie zachowa? komunikacyjnych mieszka?ców; oddzia?ywanie na wybór ?rodka lokomocji, w tym zmniejszanie udzia?u samochodu osobowego w podró?ach; zwi?kszenie nape?nienia samochodu, promowanie komunikacji zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego: pieszego i rowerowego.

Cele w ramach poszczególnych podsystemów ga??ziowych:

  1. a) cele rozbudowy i modernizacji sieci drogowo – ulicznej:

– stworzenie warunków dla uspokojenia ruchu w ?ródmie?ciu oraz w innych obszarach konfliktowych

– tworzenie zno?nych warunków dla ruchu samochodów osobowych.

  1. b) cele rozwoju miejskiej komunikacji zbiorowej:

– poprawa standardu us?ug tej komunikacji (w tym istotne przyspieszenie jej ruchu), aby uczyni? j? konkurencyjn? w stusunku do komunikacji indywidualnej i aby mog?a pe?ni? funkcje socjalne dla mieszka?ców oraz substytucyjne wobec samochodu w strfach z ograniczeniami ruchu

– zagwarantowanie transportowi publicznemu atrakcyjno?ci ekonomicznej i u?ytkowej

– przeciwstawienie si? masowemu u?ytkowaniu samochodu i wzrost udzia?u komunikacji zbiorowej w podró?ach

Czytaj dalej Ulica Grunwaldzka – opinia

Burza Mózgów na Stacji Poznań Główny – podsumowanie

SONY DSCW dniu 16.01.2016 na Stacji Pozna? G?ówny oraz w siedzibie WSUS odby?a si? prawdziwa Burza Mózgów dotycz?ca przysz?o?ci Dworca, peronów i terenów wokó? stacji organizowana przez Miasto Pozna?, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania oraz Akademickie Ko?o Naukowe Gospodarki Przestrzennej z UAM. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za przybycie i udzia? w tym twórczym spotkaniu! Dyskusja miejscami by?a spokojna, miejscami burzliwa. W jednych tematch mieszka?cy byli zgodni, w innych niemal?e ca?kowicie podzieleni. Niew?tpliwie debata ta by?a dobrym krokiem dla zagospodarowania buy valtrex terenów stacji i mi?dzytorza.

Pe?ne podsumowanie oraz analiz? odpowiedzi mog? Pa?stwo pobra? w formacie pdf: Burza mózgów na Poznaniu G?ównym. Analiza odpowiedzi mieszka?ców.

Podsumowanie dzieli si? na 3 cz??ci: najpierw znajduje si? krótkie podsumowanie ca?ej dyskusji. W dalszej, najbardziej obszernej cz??ci, mo?emy zapozna? si? z odpowiedziami ka?dej z grup na poszczególne pytania oraz z podsumowaniem tych odpowiedzi na dane pytanie. Ostatnia cz??? to uwagi dodatkowe od grup dotycz?ce ró?nych elementów zwi?zanych ze stacj? Pozna? G?ówny.

Usprawnienia komunikacyjne – ciągle potrzebne

Pan
Maciej Wudarski
Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Szanowny Paniekorek tramwajowy Prezydencie!

Z zainteresowaniem obserwujemy działania powołanego kilka miesięcy temu nowego Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta. Bardzo nas cieszą pierwsze zmiany w polityce transportowej dotyczące inwestycji i organizacji ruchu samochodowego w śródmieściu. Jesteśmy pod wrażeniem tych nowych inicjatyw. Wprowadzenie priorytetów dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach w śródmieściu, wytyczanie buspasów, dróg i śluz dla rowerów, wyłączenie niektórych sygnalizacji świetlnych czy przygotowywanie stałych rozwiązań usprawniających ruch rowerowy i pieszy na głównych ulicach centrum miasta zasługują na uznanie.

Organizacje społeczne zaangażowane w promowanie zrównoważonego transportu kibicują kolejnym koncepcjom na usprawnienie ruchu komunikacji miejskiej, ruchu pieszego i rowerowego. Mamy również własne pomysły na polepszenie sytuacji wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z tego też względu zwracamy się do Pana Prezydenta o ustanowienie stałego formatu współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, specjalistami transportu oraz administracją miejską. Uważamy, że szeroka dyskusja oraz zewnętrzne spojrzenie na niektóre problemy może przyczynić się do wypracowania najlepszych propozycji dla Poznania. Będzie to kontynuacja dobrych praktyk zapoczątkowanych jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Liczymy więc na owocną współpracę.

Z poważaniem
członkowie Stowarzyszenia

Poszerzmy zakres konsultacji na temat dworca PKP!

Widok na plac Dworcowy z peronu 4Nasi przedstawiciele – Adam Adamczyk oraz Paweł Sowa uczestniczyli dzisiaj (8 października 2015) w specjalnym posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania poświęconym staremu dworcowi PKP. Obecni byli między innymi przedstawiciele PKP, którym wręczyliśmy list otwarty (jego treść zamieszczamy w dalszej części tego artykułu) adresowany do Prezesa PKP S.A. Pana Jakuba Karnowskiego, a także Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka i Radnych w sprawie poszerzenia tematyki konsultacji społecznych na temat „starego” Poznania Głównego.

Spotkanie Komisji należy uznać za merytoryczne. Padło wiele pytań szczegółowych, które zadawali zarówno radni (Grzegorz Ganowicz, Łukasz Mikuła, Adam Pawlik), urzędnicy (w tym Zastępca Prezydenta Pan Maciej Wudarski oraz Konserwator Zabytków Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska), jak i obecni na sali architekci z SARP oraz przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych – w tym IdP. Naszym zdaniem ta prawie 2,5 godzinna dyskusja pokazuje na potrzebę szerokich konsultacji, po to by wypracować najlepsze i najbardziej funkcjonalne rozwiązania dla pasażerów.

Poruszono między innymi kwestie:
– poszerzenia i ewentualnego wydłużenia tunelu między peronami (przebicia go w kierunku wschodnim, by ułatwić dojście na Wildę i do nowego dworca PKS); tutaj w obecnym projekcie nie ma planów wydłużenia tunelu, jest jedynie zostawione miejsce na jego ewentualne poszerzenie
– budowy „czwartego”, precyzując nowego peronu po stronie wschodniej (kiedyś rezerwowanego pod KDP); w tej chwili PKP nie widzi takiej potrzeby, ale nie wyklucza takiej inwestycji w przyszłości
– wyglądu kładki peronowej mającej połączyć ul. Głogowską przez stary dworzec z nowym dworcem (w tym jej wykonanie w gmachu obecnego parkingu centrum handlowego, znajdującym się nad „halą peronową” nad peronami 1-3; istotne pytanie w jaki sposób będzie wydzielona od parkingu)
– wyglądu peronu pierwszego, gdzie w wyjątkowo niefortunny sposób ustawiona konstrukcja hali parkingowej (peronowej) dosłownie „ściąga” kaskady deszczówki z dachu na pasażerów znajdujących się na peronie; w jaki sposób zostanie połączona hala z peronem i starym gmachem – to pytanie otwarte (podobny problem może wystąpić na peronie czwartym)
– urbanistyki (posadowienie budynku hotelu względem fasady starego gmachu – wątpliwości związane z jego gabarytami, a także osią kompozycyjną)
– zagospodarowania Placu Dworcowego (na jego sporej części ma być atrakcyjna przestrzeń publiczna)
– parkingów i zjazdu na parkingi na terenie biurowym (dojazd do nich będzie pod tunelem peronowym dla pieszych, czyli nie będzie kolizji); narazie nie przewiduje się ich obsługi od strony południowej, ale też nie wyklucza w przyszłości

Pytania były szczegółowe, tymczasem jak stwierdzili przedstawiciele PKP część zagadnień będzie dopiero konkretyzowana. Istotą umowy między Miastem a PKP jest bowiem decyzja o przywróceniu funkcji obsługi pasażerskiej w gmachu starego dworca (choć formalnie nie będzie on nazwany dworcem). Przedstawiono ciekawe slajdy koncepcji, na której to podstawie powstały wizualizacje między innymi fasady. Wynika z nich, że:
– poziom „-1” czyli poziom obecnego tunelu stanie się swego rodzaju holem pasażerskim, do którego ma być dostęp zarówno z tunelu, jak i poziomu „0” czyli poziomu Placu Dworcowego; na poziomie „-1” mają być kasy
– poziom „0” czyli Placu Dworcowego będzie łącznikiem z holem w tunelu (schody ruchome w obie strony, windy) oraz łącznikiem z poziomem „+1” czyli kładki peronowej (tak samo schody ruchome w obie strony i windy); na tym poziomie mają się znajdować biletomaty; będzie też on połączony z peronami 1 oraz 4
– poziom „+1” czyli kładki peronowej ma prowadzić pasażerów na perony, do nowego dworca i w kierunku PKS (przez parking centrum handlowego – tutaj zasygnalizowana przez nas potrzeba wydzielenia tego przejścia od szpetnej przestrzeni parkingu), z drugiej zaś w okolice Dworca Zachodniej i do ulicy Głogowskiej.

Zadaliśmy także pytania nt. remontu peronów 4-6, a także estetyzacji peronów 1-3 oraz istniejącej nad nimi hali peronowej. W tej sprawie kompetentnym podmiotem jest jednak PKP Polskie Linie Kolejowe. Zaproponowaliśmy organizację spotkania w ramach Komisji uwzględniającej również obecność przedstawicieli tej spółki. Naszym zdaniem kwestia estetyzacji i uporządkowania peronów wschodnich (1-3) jest nadal bardzo ważna. Radni z Komisji Polityki Przestrzennej, jak również Zastępca Prezydenta Maciej Wudarski wykazali chęć kontynuowania takich spotkań.

Mamy nadzieję, że PKP przychyli się do naszej prośby o przedstawienie całościowych planów i poszerzenie tematyki konsultacji. Obecna sytuacja – planów powrotu funkcji pasażerskich do „starego” Poznania Głównego jest zarówno wyzwaniem, jak i wielką szansą na uporządkowanie chaosu jaki panuje dzisiaj na terenie całej stacji.

Poniżej przedstawiamy treść naszego listu.

Poznań, 8 października 2015 roku

Jakub Karnowski, Prezes PKP S.A.
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
Radni Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo Radni,

we wrześniu br. została przedstawiona koncepcja budowy budynków biurowo-hotelowych z częścią dworcową w miejscu starego dworca PKP, wraz z przebudową Placu Dworcowego oraz budową kładki z nowego dworca do ulicy Głogowskiej. Poznańskiej opinii publicznej zaprezentowano wizualizacje przyszłych obiektów oraz fragmentu części dworcowej, a także stworzono notatkę prasową opisującą nowy kompleks i przewidziane zmiany. Zapowiedziano także konsultacje społeczne, które już się rozpoczęły i dotyczą tylko i wyłącznie fasady starego dworca PKP.

Przedstawione materiały budzą jednak sporo naszych wątpliwości. Począwszy od dokładnej organizacji komunikacji pomiędzy dworcami przez aranżację części dworcowej i informację pasażerską po proponowane materiały wykończeniowe. Wiele z tych rzeczy pozostaje niewiadomą gdyż wizualizacje tego nie ukazują. Do podstawowych informacji, które naszym zdaniem powinny się pojawić należą:

– rzuty poziomów -1, 0 oraz +1 w budynku starego dworca PKP
– rzut kładki, a także jej przekrój (ukazujący proponowane materiały, szerokość), a także materiały ukazujące połączenie kładki z peronami 5 – 6 oraz z ulicą Głogowską i Dworcem Zachodnim
– materiały dotyczące organizacji informacji pasażerskiej
– rzut ukazujący połączenie kładki z nowym budynkiem dworca, a także projekt aranżacji obecnego parkingu w nowym dworcu, pomiędzy kładką a częścią dworcową
– koncepcja zagospodarowania Placu Dworcowego, proponowane materiały wykończeniowe oraz przewidywany zakres prac (np. czy schody prowadzące na Most Dworcowy będą także remontowane?)

Ponadto nasze spore wątpliwości budzi fakt, że konsultacjom ma zostać poddany tylko wygląd fasady (choć doceniamy ten krok, który pozwala mieszkańcom zdecydować o wyglądzie elewacji projektowanego budynku). Zdecydowanie ważniejszym tematem jest jednak wyżej wspomniana komunikacja, funkcjonalność dworca PKP dla pasażerów oraz wykorzystane materiały wykończeniowe.

Pragniemy podkreślić, że to właśnie te elementy były najbardziej krytykowane po realizacji Poznań City Center, nowego dworca oraz peronów 1 -3. Część z nich została uwzględniona i prowadzone są działania „naprawcze” (np. montaż ruchomych schodów w dół na perony 1 -3, deklaracja lepszego wykończenia peronów 4 – 6 czy zmiany dotyczące informacji pasażerskiej).

Mieszkańcom Poznania i organizacjom społecznym zależy na tym, aby cały kompleks dworcowy służył jak najlepiej pasażerom – wierzymy, że jest to również cel inwestora. Aby sprostać temu wyzwaniu i jednocześnie szansie naprawy błędów z lat poprzednich, prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji oraz rzutów/przekrojów dotyczących planowanych zmian w dworcowym kompleksie, a także otworzenie się na uwagi mieszkańców, architektów i organizacji społecznych, poprzez poszerzenie tematyki konsultacji.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o udostępnienie projektów przebudowy peronów 4-6, które mają być przeprowadzone w najbliższych miesiącach.

Informacja prasowa dot. starego dworca PKP

pkpPoni?ej przedstawiamy notatk? prasow?, któr? otrzymali?my od projektantów nowej koncepcji kompleksu z budynkiem starego dworca i placu dworcowego – PIG Architekci. Wyja?nia ona par? kwestii zwi?zanych z nowoprojektowanym kompleksem.

Pozna?, 15.09.2015.

Informacja prasowa

Nowa inwestycja w centrum Poznania 

Rozbudowa ZCK zak?ada stworzenie centrum komunikacyjnego dla miasta, odbudow? przestrzeni publicznej oraz zintegrowanie nowej inwestycji z istniej?cymi obiektami. Wielofunkcyjny kompleks, którego budow? zaplanowano w trzech etapach, b?dzie mia? docelowo ok. 40 000m2 powierzchni u?ytkowej.

 

Pozna? Office Center jest rozwini?ciem koncepcji stworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, zapocz?tkowanego w 2009 r. budow? dworca PKS oraz dworca PKP Pozna? G?ówny nad peronami 1, 2, 3 po??czonego z galeri? handlow?.

Wed?ug autorów koncepcji, nadrz?dnym celem projektu jest optymalizacja rozwi?za? komunikacyjnych i funkcjonalnych oraz powi?zanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny, czytelny i intuicyjny uk?ad. W pierwszym etapie inwestycji powstanie przestrze? do obs?ugi pasa?era, k?adka mi?dzyperonowa, umo?liwiaj?ca komunikacj? mi?dzy poszczególnymi cz??ciami obiektu, oraz opcjonalnie hotel lub biura wraz z cz??ci? us?ugow?. 

 

Plan przewiduje równie? zagospodarowanie Placu Dworcowego. Projekt urbanistyczny kompleksu, który powstanie w miejscu dawnego dworca Pozna? G?ówny zosta? przygotowany wspólnie przez Urz?d Miasta, zarz?d spó?ki PKP, firm? Trigranit oraz pracowni? PIG Architekci.

 

Przyj?te rozwi?zania maj? maksymalnie skróci? drog? pasa?era i czas dotarcia na miejsce. Istotnym punktem projektu jest trzykondygnacyjne do?wietlone atrium, zlokalizowane w miejscu dawnej hali dworca Pozna? G?ówny. ??czy ono k?adk? mi?dzyperonow? na poziomie +1, centrum obs?ugi pasa?erskiej po??czone z istniej?cym tunelem na poziomie -1 oraz powierzchni? dla pasa?erów i go?ci obiektu, do którego mo?na si? dosta? z Placu Dworcowego na poziomie parteru.

 

K?adka mi?dzyperonowa zaprojektowana zosta?a nad peronami 4, 5, 6 wraz z zej?ciem w kierunku Dworca Zachodniego i ulicy G?ogowskiej od strony zachodniej i ??czy si? z dworcem PKP Pozna? G?ówny oraz galeri? handlow? od strony wschodniej. K?adka zostanie wyposa?ona w schody ruchome w obydwu kierunkach oraz windy dla niepe?nosprawnych zapewniaj?ce komunikacj? z ka?dym peronem. Z k?adki zapewniono równie? bezpo?redni dost?p zarówno do centrum obs?ugi pasa?erskiej jak i pasa?u biurowego ??cz?cego obiekty w po?udniowej cz??ci inwestycji.

Poziom przej?cia podziemnego zosta? zarezerwowany wy??cznie dla funkcji obs?ugi pasa?erskiej. Dzi?ki temu w jednym miejscu, na jednej kondygnacji, znajd? si? kasy, biletomaty, informacja, poczekalnia, przechowalnia baga?u, toalety oraz punkty us?ugowe i gastronomiczne. Poziom parteru jest ??cznikiem pomi?dzy Placem Dworcowym, peronami 1 i 4, k?adk? mi?dzyperonow? oraz poziomem tunelu i funkcjami obs?ugi pasa?erskiej wraz z biletomatami.

 

Istotnym elementem projektu jest odseparowanie komunikacji pieszej od komunikacji ko?owej. Efekt ten osi?gni?to dzi?ki przypisaniu poszczególnych funkcji konkretnym poziomom i zapewnieniu dodatkowej komunikacji pomi?dzy nimi. Tak?e w tym celu Plac Dworcowy podzielono na dwie odr?bne strefy. Nawi?zano w ten sposób do za?o?enia przedwojennego, w którym plac dzieli?y tory doje?d?aj?cego do po?owy tramwaju. W cz??ci podjazdowej od strony mostu Dworcowego buy valtrex zapewniono podjazd dla taksówek i odprowadzaj?cych, przystanki autobusowe oraz ramp? zjazdow? do parkingów podziemnych.

 

Plac Dworcowy w projekcie ma funkcj? spoiwa ??cz?cego komunikacj? piesz? z komunikacj? ko?ow?. Wprowadzono tu rozwi?zania, które pozwol? uczyni? go atrakcyjnym miejscem sp?dzania wolnego czasu zarówno dla podró?nych, jak i dla mieszka?ców Poznania. W po?udniowej cz??ci placu ograniczono bowiem ruch ko?owy. B?d? tam tereny zieleni, tafle wody z fontann?, ?awki, kawiarniane ogródki i stacj? rowerów miejskich. Zagospodarowanie placu sprzyja organizacji wydarze? kulturalnych – zaplanowano miejsce na plenerowe galerie i przestrze? wydarze? artystycznych „art-wall”.

 

W celu umo?liwienia konsultacji oraz wp?ywu Poznaniaków na inwestycj? zaproponowano dwa warianty rozwi?zania fasady od strony Placu Dworcowego:

 

W pierwszym wariancie zdecydowano si? na ods?oni?cie i wyeksponowanie zachowanej ceglanej ?ciany elewacji frontowej, która ma symbolizowa? fasad? dawnego dworca. Wkomponowanie jej w ca?o?? projektu i umieszczenie za strukturalna szklan? fasad? w celu zachowania pami?ci o historycznym budynku. Projekt nie przewiduje odbudowy starego dworca zniszczonego w czasie wojny. Warto?ci? tej koncepcji jest jej autentyczno?? – pokazanie naznaczonego przez czas i liczne przemiany fragmentu dawnego gmachu, który jest pomnikiem w?asnej historii. Ten sam materia? (ceg?a licówka), co na zachowanej ceglanej fasadzie, zastosowano na bocznych elewacjach ni?szych kondygnacji, jednak ukszta?towano je w nowej interpretacji w sposób nowoczesny, odmienny od starej zabudowy. We wn?trzu holu zostanie zachowany równie? monumentalny polichromowany relief z 1962 r. autorstwa znanego pozna?skiego twórcy Edmunda ?ubowskiego.

 

Drugi wariant zak?ada odbudow? nieistniej?cej, historycznej fasady przedwojennego dworca wraz z neorenesansowym portykiem. Historyczny budynek dworca zosta? zaprojektowany pod koniec XIX wieku w stylu arkadowym (inspirowanym stylem neoroma?skim i neorenesansowym). Budynek wybudowano w latach 1874-1879 i w tej formie zachowa? si? do wojny. W latach 1944-1945 w wyniku trzech bombardowa? dworzec zosta? kompletnie zniszczony, a po wojnie odbudowany ju? w nowej formie. Zrekonstruowana elewacja frontowa dworca mia?aby stan?? przed k?adk? dla pieszych, by?aby zatem wysuni?ta o oko?o 7 m w stron? Placu Dworcowego.

 

Ca?? inwestycj? podzielono na trzy etapy. W pierwszym ma powsta? Plac Dworcowy, przestrze? obs?ugi pasa?erskiej zajmuj?ca oko?o 3,4 tys. m2 wraz z cz??ci? us?ugowo-handlow? i gastronomiczn? na oko?o 2 tys. m2, k?adka mi?dzyperonowa, opcjonalnie z hotelem na 160 pokoi, biurowiec o powierzchni oko?o 12,5 tys. m2 oraz parkingi. Dwa kolejne etapy zak?adaj? rozbudow? kompleksu o kolejne budynki biurowe po oko?o 12,5 tys. m2 ka?dy po??czone z pierwszym etapem szerokim, pieszym pasa?em na poziomie +1 oraz parkingami poni?ej. Docelowo, w trzech etapach, planuje si? stworzenie oko?o 40000m2 ??cznej powierzchni biurowej i us?ugowej.

Inwestorem projektu jest firma Trigranit oraz PKP, które zrealizowa?y pierwsz? cz??? inwestycji. G?ównym Projektantem zosta?a renomowana pracownia architektoniczna PiG Architekci specjalizuj?ca si? w projektowaniu du?ych obiektów u?yteczno?ci publicznej: lotniskach, stadionach, zespo?ach biurowych, handlowych i mieszkaniowych.

Uwagi do projektu zmian na Św. Marcinie i Ratajczaka

Postulowane przez IdP zmiany w projekcie mają na celu zwiększenie funkcjonalności proponowanego układu rowerowego, a przede wszystkim zapewnienie większej ilości relacji, przy niezwiększonych nakładach finansowych na przebudowę. Postulowane zmiany pozwolą zrealizować postulat włączenia ruchu rowerowego z Wildy w kierunku placu Wolności i dalej (plac Cyryla, ul. Gwarna) czy w kierunku św. Marcina (Alfy). Proponowany w projekcie układ ma istotne wady, które nie poprawiają realizacji wielu podstawowych kierunków ruchu na objętych zmianami ulicach. Niemniej należy podkreślić, że zaprezentowany projekt to dobry i istotny krok w kierunku zapewnienia spójności dróg rowerowych w centrum Poznania. Natomiast uwzględnienie proponowanych przez nas uwag zwiększy dostępność dla rowerów celów w ścisłym centrum miasta. Czytaj dalej Uwagi do projektu zmian na Św. Marcinie i Ratajczaka