IdP w sieci Wspólna Przestrzeń

Uprzejmie informujemy, i? nasze stowarzyszenie zdecydowa?o si? przyst?pi? do sieci „Wspólna Przestrze?” oraz ?ci?le wspó?pracowa? z organizacjami do niej nal???cymi.   Deklaracja utworzenia sieci Wspólna Przestrze?Przestrze? ??czy ludzi W imieniu swoim i reprezentowanych organizacji ni?ej podpisane osoby zgadzaj? si? stworzy? Więcej…

IdP na Facebooku

Dołącz do sympatyków stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” na Facebooku. Otrzymuj najnowsze informacje bezpośrednio na Twój profil. Zapraszamy! http://www.facebook.com/inwestycjedlapoznania

SUKCES MIESZKAŃCÓW!

Szanowni Państwo! Gratulujemy i dziękujemy każdemu, kto wspomógł swoimi działaniami Obywatelski Protest Komunikacyjny! ZTM ugiął się pod społeczną krytyką i odstąpił od realizacji nieodpowiedzialnych planów, które oznaczały degradację komunikacji publicznej w naszym mieście. Podziękowania należą się również mediom za zrozumienie Więcej…

PETYCJA DO WYSŁANIA NA ADRES ZTM POZNAŃ

Szanowny Pan Zbigniew Rusak Dyrektor ZTM Pozna?   Szanowny Panie, stanowczo protestuj? przeciwko planom ograniczenia kursowania tramwajów w Poznaniu.   Ju? dzisiaj odczuwam na co dzie? dyskomfort spowodowany zmianami dokonanymi w rozk?adzie wakacyjnym. Rzadsze kursy tramwajów skutecznie utrudniaj? mi poruszanie Więcej…

OBYWATELSKI PROTEST KOMUNIKACYJNY

Szanowni Pa?stwo!   Jeste?my zbulwersowani wprowadzeniem przez ZTM wakacyjnego rozk?adu jazdy, który skutecznie utrudnia ?ycie pasa?erom i zniech?ca do korzystania z komunikacji publicznej w Poznaniu.   Ze zgroz? przyj?li?my nieoficjalne plany dalszych zmian maj?cych na celu trwa?? degradacj? miejskiego systemu Więcej…

Wesprzyjmy Muzeum Narodowe w Poznaniu!

Szanowni Pa?stwo! Chcieliby?my wyrazi? swoje poparcie dla akcji zapocz?tkowanej przez Radio Merkury, maj?cej na celu uzyskanie ?rodków na rozbudow? i modernizacj? Muzeum Narodowego w Poznaniu. Projekt ten bra? udzia? w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura Więcej…