po remoncie D?browskiego 33Szanowni Pa?stwo!

Zwyci??czyni? pi?tej edycji konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 roku „DOBRY REMONT” g?osami internautów wybrana zosta?a kamienica przy ul. D?browskiego 33 zdobywaj?c 30 % g?osów. Uprzejmie dzi?kujemy za udzia? w g?osowaniu oraz zainteresowanie tematyk? konkursu.

Jednocze?nie Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu, pani Joanna Bielawska-Pa?czy?ska przyzna?a dwie nagrody specjalne:

  • Siedzibie Radia Merkury przy ul. Berwi?skiego 5 – za kompleksowe i profesjonalne podej?cie do kwestii konserwacji i restauracji elewacji oraz wn?trz willi.
  • Kamienicy przy ul. Krysiewicza 5 – za pieczo?owite odtworzenie pierwotnego wygl?du kamienicy oraz za niezwyk?? dba?o?? i wytrwa?o?? w?a?cicieli budynku w przywracaniu i eksponowaniu jego zabytkowych warto?ci.

Z kolei pe?nomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki, przyzna? wyró?nienie w kategorii remontów budynków wspó?czesnych budynkowi przy ul. Chociszewskiego 44-44B, za wzorowo przeprowadzony remont z dba?o?ci? o detal buy nexium tablets online architektoniczny i w?a?ciwy dobór kolorystyki.

TEGOROCZNA DEDYKACJA – przypomnienie

Mijaj? 3 lata odk?d wyburzono po?o?on? przy ul. Krysiewicza tzw. „Kamienic? ?elazko”. Jedna z edycji naszego konkursu dedykowana by?a odbudowie w pierwotnej formie tego atrakcyjnie po?o?onego budynku. Niestety, od tamtej pory pusta dzia?ka straszy, a je?li wierzy? medialnym zapowiedziom – mo?e straszy? jeszcze bardziej. Zamiast wyczekiwanej kamienicy powsta? ma tam parking…

W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj?, pi?t? edycj? konkursu dedykowali?my ponownie „Kamienicy ?elazko”, licz?c na zmian? tego smutnego stanu rzeczy – nie przez dos?owne zabetonowanie i zalanie asfaltem, ale przywrócenie budynku w dawnej okaza?o?ci.

Sk?adamy te? serdeczne podzi?kowania dla przewodnicz?cego komisji konkursowej – Adama Adamczyka za ogromny wysi?ek w?o?ony w przygotowanie konkursu oraz zebranie materia?u ikonograficznego.

O terminie wr?czenia nagród, ufundowanych przez firm? Mieszkania w Kamienicach, poinformujemy Pa?stwa po ustaleniu daty z laureatami.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po „wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy Czytaj więcej…

Estetyka

Pozytywna zmiana

W święto miasta, imieniny jego patronów św. Piotra i Pawła, chcielibyśmy wyróżnić trzy pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym mieście, remontu i reorganizacji ruchu na ul. Słowackiego, otwarcia nowej części Wartostrady oraz Czytaj więcej…

Aktualności

Nowe władze IdP

Szanowni Sympatycy, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd Czytaj więcej…