Zamiar doci?gni?cia tramwaju do ul. Falistej budzi sprzeczne opinie. Wielu wskazuje, ?e nie jest ona priorytetem, a w?adze powinny si? skupi? na rozwi?zywaniu realnych problemów transportowych. Realizacja tej inwestycji to raczej budowa nowej p?tli ko?cowej z wyd?u?onym odcinkiem torów dojazdowych ni? budowa nowej trasy tramwajowej w pe?ni tego s?owa znaczeniu. Powstanie tej trasy przy okazji przebudowy torów na Górnym Tarasie Rataj jest realnym znakiem zmiany polityki dotycz?cej postrzegania tramwajów jako powszechnego ?rodka transportu.

Og?aszaj?c plany budowy nowego odcinka torów tramwajowych Prezydent Ja?kowiak  zaskoczy? wszystkich. Otó? w obliczu komunikacyjnego armagedonu na Naramowicach czy dogorywaj?cych ulic ?ródmie?cia, pierwsz? ca?kowicie od nowa wybudowan? tras? tramwajow? kadencji nowych w?adz b?dzie nic nie znacz?cy kawa?ek torów na przedmie?ciach. Nic bardziej mylnego.

Problem z now? tras? do ul. Falistej jest bardziej z?o?ony, a zarazem prosty w swej materii. W zesz?ym roku weszli?my w now?, siedmioletni? perspektyw? bud?etow? Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Przygotowuj?c si? do niej poprzednie w?adze miasta zacz??y od powo?ania spó?ki Pozna?skie Inwestycje Miejskie. Jeszcze przed wyborami powierzono jej przygotowanie ponad 50 projektów. Wi?kszo?? dotyczy?a mniejszych prac jak remont szko?y czy przebudowa ulic lokalnych. Razem z nimi przekazano spó?ce zadanie przygotowanie przebudowy tras tramwajowych w ró?nych cz??ciach miasta. Jednym z projektów, którym mia? zaj?? si? PIM, by? remont torów na Górnym Tarasie Rataj. Prawie dok?adnie rok temu spó?ka wyst?pi?a do Zarz?du Transportu Miejskiego o opinie na temat tego jak ma wygl?da? trasa na Ratajach po przebudowie. W swoich uwagach ZTM szczegó?owo zakre?li? zakres prac remontowych. Równocze?nie podrzuci? równie? do?? innowacyjny pomys?, którego realizacja przynios?a by bardzo du?e oszcz?dno?ci finansowe ale jednocze?nie przekre?la?aby d?ugofalowe plany rozwoju sieci tramwajowej w Poznaniu.

Docelowy uk?ad transportowy miasta, drogowy i komunikacji publicznej, wyznacza Studium Uwarunkowa? i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Dokument ten, cho? kilkukrotnie aktualizowany, w niezmienny sposób pokazuje jak ma rozwija? si? sie? tramwajowa w perspektywie dekad. Jego autorzy, z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, przygotowuj?c rekomendacje dotycz?ce budowy nowy tras tramwajowych dog??bnie przeanalizowali funkcjonowanie przewozów komunikacj? miejsk? na terenie Poznania. Zauwa?ono wówczas, ?e cz??? linii tramwajowych na niektórych odcinkach nie cieszy si? du?? popularno?ci? oraz ?e nie ma technicznych mo?liwo?ci skrócenia ich tras bez pogarszania oferty przewozowej. Jednym z takich przypadków by?a linia nr 5, pomi?dzy przystankami na Rondzie ?egrze, a p?tl? Stomil. Puste przejazdy tramwajów pomi?dzy nimi mia?y raczej charakter technologiczny w celu zawrócenia na p?tli. Pieni?dze wydawane wi?c na przejazdy do Stomilu nie dawa?y ?adnych efektów w postaci zapewniania mieszka?com dogodnych warunków podró?owania, a system transportowy by? znacznie mniej wydajny. Przek?ada?o si? to na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz na ceny biletów z których wspó?finansowane s? przewozy.

?wiadomo?? problemu pustych przejazdów „pi?tki” we w?adzach by?a do?? du?a, zaczynaj?c od Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacyjnego przez Zarz?d Transportu get seroquel for free Miejskiego, urz?dników odpowiedzialnych za transport w Urz?dzie Miasta, ko?cz?c na kierownictwie miasta. ZTM jeszcze w poprzedniej kadencji w swoich wytycznych do projektu przebudowy torów tramwajowych na Górnym Tarasie Rataj dla Pozna?skich Inwestycji Miejskich wskaza? na innowacyjny, nieuwzgl?dniony w Studium, pomys? umo?liwienia zawracania tramwajów na Rondzie ?egrze. Rozwi?zanie to skróci?oby puste przebiegi Pi?tki o 1,5 kilometra w jedn? stron? daj?c niebywa?e oszcz?dno?ci na kosztach przejazdów tramwajów. Jednocze?nie spowodowa?by rzeczywiste zarzucenie budowy trasy tramwajowej do p?tli przy ul. Falistej. W ten sposób przy okazji zwyk?ego remontu torów tramwajowych zmieniono by zapisy polityki przestrzennej miasta bez ?adnej dyskusji nas sensowno?ci? takiego rozwi?zania. Pomys? taki by?by kontynuacj? dzia?a? w?adz poprzedniej kadencji, które sprowadza?y si? do kosztownego „odtwarzania” istniej?cej sieci tramwajowej bez wprowadzania ?adnych nowych odcinków usprawniaj?cych jej funkcjonowanie. Przyk?adem tego podej?cia by?a rezygnacja z budowy przy okazji remontu Kaponiery trasy tramwajowej w ul. Szylinga. Jej istnienie w znacz?cy sposób zmniejszy?oby chaos zwi?zany z objazdami tramwajów podczas remontu ronda. Przy okazji zwi?kszy?aby si? mo?liwo?? prowadzenia dogodnych objazdów podczas wypadków, awarii lub prac remontowych na g?ównym ci?gu transportowym wzd?u? ul. Roosevelta. Mówi?c nie?adnie, zwi?kszy?aby si? redundancja sieci, a co za tym idzie jej odporno?? na wyst?pienie zdarze? nadzwyczajnych.

Budowa tramwaju do ul. Falistej w prosty sposób rozwi?zuje problem pustych przejazdów „pi?tki” do p?tli Stomil. Licz?ca oko?o 700 metrów trasa ko?cz?ca si? p?tl? przy blokach MSM Enklawa skraca dystans dotychczas pokonywany przez tramwaj o po?ow?. Oznacza to realne oszcz?dno?ci, cho? mniejsze ni? w przypadku pomys?u ZTM. Przy okazji obs?uguje jednak oko?o 3000 mieszka?ców i kilka zak?adów pracy oraz umo?liwia obs?ug? komunikacyjn? terenów przeznaczonych pod zabudow?. W przysz?o?ci liczba mieszka?ców korzystaj?cych z tramwaju jeszcze wzro?nie. St?d te? zmniejszenie dotychczasowych przejazdów tylko o po?ow? z 1,5 km do 700m w jedn? stron? mo?e by? zyskiem dla systemu komunikacji publicznej, a nie strat?.

Og?oszenie o planach budowy trasy tramwajowej w ul. Unii Lubelskiej wywo?a?o fal? komentarzy. Cze?? zgadza?a si? co do racjonalno?ci budowy tego odcinka podczas przebudowy torów na Górnym Tarasie Rataj. Inni wskazywali, ?e s? wa?niejsze priorytety jak trasa na Naramowice, w ul. Ratajczaka czy na os. Kopernika. Jednak tramwaj do ul. Falistej to nie nowa trasa sensu stricte tylko now? p?tl? tramwajow? z wyd?u?onym odcinkiem torów dojazdowych, która przy okazji obs?uguje kilka bloków. Nie mo?na jej porównywa? do Tramwaju na Naramowice, a zw?aszcza przeciwstawia? ich sobie. Koszt budowy naramowickiej trasy tramwajowej liczony jest w setkach milionów z?otych. Natomiast realizacja torów tramwajowych do ul. Falistej zamknie si? kwot? kilkunastu milionów z?otych. Wrzucenie jej do wi?kszego projektu przebudowy torów na Górnym Tarasie Rataj daje niebywa?? okazj? do szybkiego uzupe?nienia sieci transportowej w tej cz??ci miasta, bez odk?adania projektu ad acta, daj?c przy okazji realne oszcz?dno?ci na kosztach przewozów.