W niedziel? 17 kwietnia 2016 r. zako?czy?y si? konsultacje spo?eczne w sprawie przebudowy ulicy D?browskiego (odcinek Przybyszewskiego – Rynek Je?ycki). Wys?ali?my nasze uwagi do tego projektu, proponuj?c tak?e podj?cie szerszej dyskusji nad dwoma tematami:
– 1) utworzeniem przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30
– 2) wzmocnieniem funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju  potencja?u turystycznego, dzi?ki stworzeniu w jego po?udniowej cz??ci strefy pieszej (która daje mo?liwo?? zagospodarowania cz??ci przestrzeni  na ogródki kawiarniane).

Nasze propozycje maj? lu?ny charakter, zach?camy do dyskusji. Poni?ej tre?? naszych uwag wys?anych do ZTM w dn. 17 kwietnia 2016 r.

Szanowni Pa?stwo!

Z zainteresowaniem zapoznali?my si? z koncepcj? planowanych zmian na ul. D?browskiego i Rynku Je?yckim. Pozytywnie oceniamy plan tej modernizacji. Chcieliby?my jednak zwróci? uwag? na istotne kwestie:
– 1) warto dosun?? przej?cia dla pieszych do naro?ników, ?eby piesi mogli ‚i?? na wprost’
– 2) celem estetyzacji przestrzeni warto postawi? ma?ej wielko?ci znaki drogowe zamiast normalnych
– 3) na Rynku Je?yckim i na ul. Ko?cielnej koniecznym jest poszerzenie przej?? dla pieszych do 6 metrów
– 4) na ul. Kraszewskiego – warto doda? przej?cie dla pieszych przy naro?niku ulicy buy genuine proscar uk Rynek Je?ycki
– 5) warto zastosowa? przew??enia jezdni przed przej?ciami dla pieszych

Do szerszej dyskusji chcieliby?my zg?osi? dwie propozycje:
– a) utworzenie przy Rynku Je?yckim strefy tempo 30 i tym samym np. stawia? znaki strefowe zamiast ogranicze? do 30 km/h.

– b) wzmocnienie funkcji handlowych Rynku Je?yckiego poprzez wspieranie rozwoju jego potencja?u turystycznego. Mo?na tego dokona? poprzez stworzenie w po?udniowej cz??ci Rynku Je?yckiego strefy pieszej, zostawiaj?c wjazd tylko i wy??cznie dla samochodów dostawców oraz mieszka?ców posesji (w prosty sposób np. na wysuwane s?upki – podobne znajduj? si? na ul. Wielkiej w kierunku Starego Rynku). Zyskana przestrze? piesza mo?e by? zagospodarowana w cz??ci na ogródki kawiarniane. Rynek Je?ycki jako centrum bardzo ciekawej dzielnicy zyska w ten sposób nowych klientów – turystów, którzy nie tylko przysi?d? w knajpce, ale wydadz? swoje pieni?dze na zakupach na targowisku. Ten sam mechanizm zadzia?a przy mieszka?cach z innych cz??ci miasta – Rynek Je?ycki zyska nowy magnes: knajpki i kawiarnie przyci?gn? nowych klientów z samego Poznania i okolic. Pojawienie si? tych osób b?dzie tylko i wy??cznie z korzy?ci? dla handluj?cych na targowisku.


1 Comment

Web Hosting · Sierpień 25, 2017 o 9:39 am

Koncepcje przebudowy ul. Dabrowskiego przygotowano z zamiarem zwiekszenia efektywnosci systemu transportu zbiorowego, przeciwdzialania skutkom rosnacego zatloczenia motoryzacyjnego oraz ksztaltowania zachowan komunikacyjnych mieszkancow. Proponowany wariant ma na celu wypromowanie transportu publicznego, jako atrakcyjnej alternatywy wobec motoryzacji indywidualnej, z zapewnieniem dostepu do niego osobom niepelnosprawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po „wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy Czytaj więcej…

Estetyka

Pozytywna zmiana

W święto miasta, imieniny jego patronów św. Piotra i Pawła, chcielibyśmy wyróżnić trzy pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym mieście, remontu i reorganizacji ruchu na ul. Słowackiego, otwarcia nowej części Wartostrady oraz Czytaj więcej…

Aktualności

Nowe władze IdP

Szanowni Sympatycy, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd Czytaj więcej…