?ukasz Koz?owskiW marcu br. stowarzyszenie podj??o decyzj? o nie startowaniu w wyborach samorz?dowych i skupieniu si? na dotychczasowej dzia?alno?ci. Postanowili?my promowa? dobre pomys?y oraz wspiera? wa?ne inwestycje takie jak np. pomys? tramwaju na Naramowice czy wytyczenie przej?cia na dworzec z przystanku na ul. Matyi, nawet je?li oznacza to nieprzychylno?? ze strony w?adz miasta. Kierujemy si? tylko i wy??cznie interesem Poznania, którego jeste?my mieszka?cami, co pozwala nam krytycznie i z dystansem podchodzi? do lokalnych polityków i urz?dników.

Jednocze?nie statut stowarzyszenia pozwala ka?demu cz?onkowi na anga?owanie si? w dzia?alno?? polityczn?, zgodnie z w?asnymi pogl?dami.
Z tej mo?liwo?ci postanowi? skorzysta? ?ukasz Koz?owski, b?d?cy cz?onkiem IdP od prawie 5 lat. Od samego pocz?tku ?ukasz zajmowa? si? tematami:
– rewitalizacji centrum
– estetyki
– rozwoju lotniska (wspó?tworzy klub „Latamy z POZnania!”)
– transportu zbiorowego (bra? udzia? w spotkaniach odno?nie usprawnie? komunikacyjnych z urz?dnikami)
buy xanax codziennymi problemami swojego fyrtla czyli Wildy, aktywnie dzia?aj?c tak?e w lokalnym stowarzyszeniu „WILdzianie”, proponuj?c zmiany (np. zintegrowanie przystanków na Rynku Wildeckim) czy te? pomys?y na przysz?o?? (zagospodarowanie Wolnych Torów)

Doceniamy merytoryk?, otwarto?? na dialog i jego ogrom spo?ecznej pracy. Swoj? postaw? zdoby? nasze zaufanie i nie w?tpimy, ?e jest najlepszym kandydatem na Radnego Miasta Poznania. Wspieramy naszego koleg? – do tego co robi, faktycznie podchodzi z pasj?.
?ukasz startuje na Wildzie, D?bcu, ?wierczewie i Starym Mie?cie (Okr?g 1, Lista nr 4, Miejsce 3).

Jednocze?nie wzywamy do udzia?u w wyborach samorz?dowych w dniu 16 listopada 2014 r. Od Prezydenta i Radnych zale?y funkcjonowanie ca?ego miasta i sposób wydawania pieni?dzy z bud?etu. Nie pozwólmy, aby kto? zdecydowa? za nas, a tak si? dzieje w?a?nie wtedy, kiedy mieszka?cy rezygnuj? z udzia?u w g?osowaniu.

Liczy si? ka?dy g?os!

Kategorie: Aktualności