Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!


Miasto inteligentne – zmieni? Pozna? w 54 godziny

Pozna? Startup Weekend - logo_PSW logo full

Za 2 tygodnie w dniach 12-14 czerwca br., w Poznaniu w Starym Browarze po raz kolejny spotkaj? si? entuzja?ci nowych technologii i miejscy aktywi?ci, którzy podejm? niecodzienne wyzwanie podczas Pozna? Startup Weekend. Postanowili?my obj?? patronat nad tym wydarzeniem, którego uczestnicy w 54 godziny opracuj? inteligentne rozwi?zania wspieraj?ce funkcjonowanie miasta.

Kilka s?ów o idei

Smart cities to inaczej mówi?c inteligentne i dobrze zaplanowane miasta sprzyjaj?ce mieszka?com w ich codziennym funkcjonowaniu i realizacji ich potrzeb. Za?o?eniem spotkania Pozna? Startup Weekend Smart Cities jest wypracowanie rozwi?za?, które realnie mog? zmieni? nasze miasto. Powstan? one w trakcie dyskusji, swoistej „burzy mózgów” przeprowadzonej mi?dzy uczestnikami, którzy dobior? si? nast?pnie w tematyczne zespo?y robocze. Przy wsparciu mentorów, których zadaniem b?dzie dzielnie si? wiedz? i do?wiadczeniem, zespo?y robocze rozwin? autorskie projekty konkretnych rozwi?za?. Fina?em wydarzenie b?dzie niedzielna prezentacja efektów prac przed jury, w którym znajd? si? m.in.: Marc Wesselink ze Startupbootcamo czy Bart?omiej buy soma europe Gola ze SpeedUp Venture Capital Group. Tegoroczna edycja, dzi?ki uprzejmo?ci Gra?yny Kulczyk odb?dzie si? ponownie w pozna?skim Starym Browarze (S?odownia). (więcej…)

Apel o szybszą publikację projektu budżetu miasta na 2015 rok

herb PoznaniaSz. P.
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Panie Prezydencie!

Stojąc u progu kampanii wyborczej do samorządu miejskiego jako przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zwracamy się o przyspieszenie procesu opracowania projektu budżetu miasta na 2015 rok, w celu jak najszerszego naświetlenia sytuacji finansowej Poznania.

Doświadczenie z ostatnich lat pokazuje, że prace nad budżetem trwają aż do ostatniej chwili przed ustawowym terminem jego przesłania do Rady Miasta. W tym roku kalendarz wyborczy układa się w bardzo niekorzystny sposób dla jawności debaty o finansach publicznych. Ostatni dzień roboczy przed ustawowym dniem publikacji budżetu wypada w wigilię ciszy wyborczej. Tak późne ujawnienie planów finansowych miasta uniemożliwi dogłębne zapoznanie się z nimi oraz rzeczową dyskusję nad ich stanem.

(więcej…)

Centra handlowe a rynek pracy w sektorze handlu

handel str tytu?owa„Zbyt du?a liczba centrów handlowych oraz obiektów wielkopowierzchniowych ma niekorzystny wp?yw na rynek pracy w sektorze handlu, przyczyniaj?c si? do zmniejszenia liczby miejsc pracy ogó?em oraz zmian w strukturze zatrudnienia – trac? ma?e podmioty czyli osoby fizyczne prowadz?ce w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.”

Takie wyniki przynosi nasza analiza, z któr? mo?na si? zapozna? tutaj: Miejsca pracy w sektorze handlu w Poznaniu w latach 1991-2014.

(więcej…)

Obawy budżetowe 2013

Projekt budżetu – Poznań 2013: KOMENTARZ SPOŁECZNY Wraz ze Stowarzyszeniem My-Poznaniacy oraz Sekcją Rowerzystów Miejskich chcieliśmy aktywnie włączyć się w kształtowanie budżetu miejskiego na rok 2013. Już w zeszłym roku, i w latach poprzednich, wskazywaliśmy, że czasu na odniesienie się do budżetu i zgłębienie jego nieprzejrzystej struktury było za mało. W tym roku tego czasu było jeszcze mniej. Dodając do tego fakt, że radni miasta Czytaj dalej…

Projekt Budżetu 2013

Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami dotycz?cymi projektu bud?etu Miasta Poznania na rok 2013. Niestety czasu na zg?aszanie poprawek jest bardzo ma?o – mog? to zrobi? do 3 grudnia br. w??cznie Radni. Zach?camy do kontaktu z Radnymi, których Pa?stwo jako wyborcy wybierali?cie, by przekaza? im swoje cheap generic lexapro online sugestie i przemy?lenia.   Za??czniki: PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2013 – 2031 Materia?y Czytaj dalej…

Podsumowanie roku 2011

logoZa nami rok 2011, warto więc posumować w paru zdaniach działalność stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Przede wszystkim, cieszy nas rosnące zainteresowanie mieszkańców swoim miastem, co przekłada się m.in na wzrost zainteresowania działalnością takich grup jak nasza. Miarodajnym wskaźnikiem, który to potwierdza jest liczba fanów naszego profilu na facebooku. Na dzień dzisiejszy przekracza ona 1500. Otrzymujemy też więcej maili od naszych sympatyków w porównaniu do lat ubiegłych.
Poza głównym profilem, stowarzyszenie prowadzi także dwa tematyczne, wspierające nasze akcje. Oba fanpage mają związek z bardzo szeroko pojętym transportem i komunikacją. Pierwszy z nich istniejący od ponad dwóch lat, to oczywiście klub „Latamy z POZnania!„, który gromadzi już ponad 5400 fanów. Jak również nowy – „Jaki Poznań Główny?”, inicjujący działania ku poprawie jakości jednej z najważniejszych obecnie w Poznaniu inwestycji, Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Poznań Główny. „Jaki Poznań Głowny?” wsparło już blisko 500 osób. Za wszystkie „lubię to!” serdecznie dziękujemy! Wszystkie te liczby motywują nas do dalszego działania, potwierdzają, że w Poznaniu jest wiele osób, które podzielają bliskie nam idee. Pod koniec artykułu wymieniamy inicjatywy, które skupiły naszą uwagę w 2011 roku.

Warto jednak również, poza suchymi faktami, napisać kilka słów komentarza:

(więcej…)

Wybory do Rad Osiedlowych – nasi kandydaci

Szanowni Pa?stwo, Ju? 20 marca Wybory do Rad Osiedli. Uprzejmie informujemy, ?e z naszego Stowarzyszenia startuje w wyborach dwóch kandydatów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z ich sylwetkami oraz udzia?u w wyborach oraz równie? do oddania swego g?osu w?a?nie na nich. 😉 Jednocze?nie zach?camy do skorzystania z wyszukiwarki lokali wyborczych oraz listy kandydatów, któr? przygotowali?my z okazji zbli?aj?cych si? wyborów, dost?pn? pod adresem ww.idp.org.pl/osiedla/. Mamy nadziej?, Czytaj dalej…

List do Radnych w sprawie poprawek do budżetu miasta 2011

Szanowni Państwo! Chcemy wyrazić niepokój związany z projektem budżetu miasta na 2011 rok. Rezygnacja z inwestycji poprawiających jakość oraz dostępność komunikacji miejskiej jest bardzo szkodliwa. Ścieżka rozwoju na jaką wchodzi miasto w naszym odczuciu nie powinna być dalej realizowana. Korki są zmorą mieszkańców Poznania. Chcąc je wyeliminować i ułatwić mieszkańcom poruszanie się po mieście, musimy postawić na rozwój komunikacji publicznej i przeznaczyć na nią Czytaj dalej…

Podziękowanie

Zdecydowali?my zlikwidowa? Komitet Wyborczy Stowarzyszenia z przyczyn formalnych, które uniemo?liwi?y nam rejestracj? kandydatów na listach do Rady Miasta. Z przykro?ci? stwierdzamy, ?e polskie prawo promuje partie polityczne oraz tworzy niejasne zasady i regu?y gry, niedostosowane do realiów codziennego ?ycia. Ma?o w nich miejsca na wspieranie demokracji obywatelskiej i u?atwianie mieszka?com brania spraw we w?asne r?ce.   Bardzo dzi?kujemy za udzielone nam poparcie Czytaj dalej…