sitessex.com

Konkurs Dobry Remont 2013

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy piątą edycję konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2013 r. „DOBRY REMONT”. Miło nam poinformować, że konkurs po raz kolejny odbywa się pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pałczyńskiej. Ponadto po raz pierwszy patronat obejmuje również pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Wizerunku Miasta, pan Piotr Libicki.

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promować ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia się w architekturze kilku tysięcy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzględnienia zarówno piękne kamienice powstałe w XIX i XX wieku, jak i te młodsze, rzadko doceniane przykłady przedwojennego oraz powojennego modernizmu. Poznań posiada bardzo bogatą substancję zabytkową, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń w oryginalnej formie, wykorzystując jednocześnie cały jej potencjał. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podejścia do dbania o zabytki, uwzględniającego w najwyższym stopniu wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

Jest to już piąta edycja naszego konkursu. Wyniki poprzednich edycji znajdują się tutaj (2009), tutaj (2010), tutaj (2011) oraz tutaj (2012). Rok temu w wyniku głosowania, miano najlepszej renowacji otrzymała kamienica przy na rogu ul. Kwiatowej 3 / Rybaki, znana z mieszczącej się w niej restauracji Manekin.

Jak wiele remontuje się w Poznaniu?

W 2013 roku naliczyliśmy 136 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. (więcej…)

Wzorcowy szyld – edycja trzecia

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w trzeciej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.


Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której weszli reprezentanci instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy viagra Koordynator ds. estetyki Miasta Poznania, Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 6 finalistów, spo?ród 37 zg?osze?.
Zapraszamy do g?osowania w poni?szej ankiecie w terminie do 9 listopada 2014 roku do godziny 24.


Og?oszenie wyników nast?pi 12 listopada br.

(więcej…)

Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto

Ktalog_tytułowaZ nieukrywaną przyjemnością prezentujemy Katalog Nawierzchni Chodników etap I – Stare Miasto. Jest to owoc naszych blisko dwuletnich prac.

Zaczęło się dość niewinnie, na jednym z wielu spacerów przez Stare Miasto. Każda z takich przechadzek wymusza na nas prowadzenie bacznych obserwacji, aby bez kontuzji pokonać drogę do celu, a przy okazji skłania nas do refleksji nad obecnym stanem chodników w ścisłym centrum miasta.

(więcej…)

Rozstrzygnięcie konkursu DOBRY REMONT 2012

Szanowni Państwo! Zwycięzcami czwartej edycji konkursu na Najlepszą renowację elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 roku „DOBRY REMONT” zostały:     w kategorii głównej: renowacje, kamienica przy ul. Kwiatowej 3/Rybaki (24,3 % głosów) w kategorii: termomodernizacje, budynek przy ul. Galla Anonima 18/20 (29,2 % głosów) Uprzejmie dziękujemy za udział w Więcej…

Konkurs Dobry Remont 2012

Szanowni Pa?stwo! Rozpoczynamy czwart? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2012 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej. Idea Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa Więcej…

Wybierzmy najlepszy szyld!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w drugiej edycji konkursu na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? Więcej…

Konkurs Wzorcowy Szyld – edycja 2013

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w drugiej edycji konkursu, którego celem jest kontynuacja promocji pozytywnych wzorców reklamy w przestrzeni miejskiej. Chaos reklamowy w Poznaniu i w Polsce dostrzega coraz wi?cej osób,potrzebne s? zatem dzia?ania zach?caj?ce ludzi do pozytywnego dzia?ania na rzecz naszej wspólnej przestrzeni. „Wzorcowy Szyld” jest organizowany wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Ulepsz Pozna?. 

Wzorem pierwszej edycji, z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i u?wiadomi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy Wam pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania.

Co mo?na zrobi?, by czynnie wesprze? ide? konkursu? (etapy)

I etap: Do 27 pa?dziernika 2013 r. w??cznie, do godziny 24.00, zbiera? b?dziemy propozycje konkursowe. Wysy?ajcie swoje typy, w postaci zdj?cia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje si? szyld i do kogo buy diflucan nale?y, na adres ulepszpoznan@gmail.com. Przy wyborze propozycji prosimy o wzi?cie pod uwag? nast?puj?cych elementów:

1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelno??;
2. Wpisanie si? szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
3. Forma, czyli jako?? materia?u, wielko??, kolorystyka, sposób monta?u, pod?wietlenie itp.

(więcej…)

Zapełniamy Mirki!

Wiosenne porz?dki na rega?ach? Podziel si? ciekawymi tytu?ami z Mirkami. Mirki czyli Miejskie buy acyclovir 800 Rega?y Ksi??kowe istniej? od zesz?ego roku dzi?ki inicjatywie grupy Ulepsz Pozna?. Spotka?y si? z ?ywym zainteresowaniem wielu mieszka?ców Poznania, jak i przybywaj?cych do naszego miasta turystów. Niestety po d?ugiej zimie stoj? nieco pustawe. Sprawmy, Więcej…

Wzorcowy Szyld 2012 – głosowanie finałowe

logo_konkursu_Wzorcowy_SzyldSzanowni Pa?stwo!

Serdecznie zapraszamy do fina?owego g?osowania w pierwszym w historii miasta konkursie na naj?adniejszy i najlepiej wpisuj?cy si? w nasz? przestrze? miejsk? szyld reklamowy „Wzorcowy szyld”. Chc?c zwróci? uwag? na istot? estetyki przestrzeni miejskiej w Poznaniu, postanowili?my, wzorem dzia?a? prowadzonych przez Forum Rozwoju Lublina, spojrze? na problem z nieco innej perspektywy. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania. Z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i uzmys?owi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza.

Zgodnie z regulaminem komisja konkursowa, w sk?ad której wesz?o po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), buy levitra in england Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybra?a 5 finalistów, spo?ród 60 zg?osze?.

(więcej…)

POZytywna zmiana* za usunięcie szpetnych reklam

POZytywna_zmiana_dla_Republiki_Rytmu_Fundacja_NieciszalniSzanowni Pa?stwo!

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? przyznajemy POZytywn? zmian?* na r?ce Pana Wojciecha Augustyniaka dla Fundacji Nie?ciszalni, prowadz?cej szko?? rysunku i muzyki rozrywkowej Republika Rytmu za usuni?cie szpetnych reklam z otoczenia oraz samej powierzchni budynku przy D?browskiego 17 i zast?pieniu ich estetycznym stojakiem.

Projekt zas?uguje na najwy?sze uznanie, gdy? zosta? przeprowadzony za pozwoleniem i partycypacj? wszystkich firm wynajmuj?cych lokale pod w/w adresem, administracji oraz lokatorów, a jego konsekwencj? jest uzyskanie stanu ?adu przestrzennego otoczenia budynku. Wyeksponowano pi?kno architektury zabytkowej kamienicy, umieszczaj?c jednocze?nie przed ni? estetyczny stojak reklamowy, który zach?ca do zapoznania si? z ofert? zamieszczonych na nim podmiotów. Zabieg ten stanowi o wiele skuteczniejsz? form? reklamy ni? setki buy thc inhaler krzykliwych banerów czy w?tpliwej jako?ci szyldów.

S?owa uznania kierujemy zatem do wszystkich osób dzia?aj?cych na obszarze posesji, które projekt zaakceptowa?y i zrealizowa?y. Nie sposób nie doceni? tak?e autorki inspiracji do zmiany, Pani Architekt Marii Fenrych, która w ramach w?asnej akcji „Miasto Reklamacja” sporz?dzi?a komputerowe wizualizacje przyk?adowych budynków w Poznaniu pozbawionych szpec?cych reklam.

(więcej…)

Concert limited https://modafinmed.com/ unpleasant supplied https://imitrexmd.com/ deceive butler https://somamedpills.com/ watches father