sitessex.com

Najlepsza renowacja elewacji kamienicy w 2011 roku – konkurs (edycja trzecia)

Wyspiaskiego_12_Chemoskiego_23_-_Villa_Historica_-_02__mini

Szanowni Pa?stwo!

Rozpoczynamy trzeci? edycj? konkursu na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2011 r. „DOBRY REMONT”. Mi?o nam poinformowa?, ?e konkurs po raz kolejny odbywa si? pod patronatem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Joanny Bielawskiej – Pa?czy?skiej.

 

Idea

Tak jak w poprzednich edycjach konkursu, chcemy promowa? ochron? dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze ponad 6 tysi?cy budynków. Ten ciekawy zbiór obiektów uwzgl?dnienia zarówno pi?kne kamienice powsta?e w XIX i XX wieku, ale i te m?odsze, rzadko doceniane przyk?ady przedwojennego jak i powojennego modernizmu. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie, wykorzystuj?c jednocze?nie ca?y jej potencja?. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

 

(więcej…)

Nowy parking w centrum miasta, pilnuje sam Mickiewicz!

Plac Adama Mickiewicza każdy w Poznaniu zna. To w końcu obowiązkowy punkt wycieczek, miejsce do krzty przesycone symboliką narodową i wolnościową. Okazuje się jednak, że tę dobrze skądinąd zagospodarowaną przestrzeń, można jeszcze dodatkowo wyeksploatować, nadając nową, nietypową, intrygującą wręcz funkcję.  Ale po kolei.  Postarajmy się zrozumieć kontekst i oddać to Więcej…

Katalog nawierzchni

FORUM PRZESTRZENI Sze?? miesi?cy temu wspólnie z blogiem Ulepsz Pozna? powo?ali?my do ?ycia FORUM PRZESTRZENI. Platforma, w ramach której ro?ni ludzie i organizacje mog? wspólnie tworzy? i realizowa? projekty na rzecz rozwoju Poznania. Idea dokonania inwentaryzacji chodników idealnie wpisa?a si? w profil dzia?alno?ci FORUM PRZESTRZENI. IDEA KATALOGU Idea katalogu zrodzi?a Więcej…

Odnaleziono trzech nocnych „artystów” – POTSE, PIVE i ENEMY !

Jak donosz? cz?onkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, po wielu staraniach odnaleziono zaginionych panów, którzy niegdy? z nieposkromion? pasj? oznaczali swoje terytorium obejmuj?ce ca?y Pozna?. Ich silne, pe?ne ekspresji i emocji przywi?zanie do ka?dego fragmentu czystego, pozna?skiego muru, wyra?aj? poprzez sztuk? tak alternatywn?, ?e nie potrafi znale?? g??bszego zrozumienia w?ród mieszka?ców Więcej…

TAK dla Pasażu Kultury – list otwarty

Poniżej zamieszczamy list otwarty ws. pasażu kultury skierowany do dyrektora Muzeum Narodowego pana
Wojciecha Suchockiego.
—————————————————————————————————–
pasaz012012
Szanowny Panie Dyrektorze,
Jesteśmy zaniepokojeni Pańską negatywną decyzją wobec powstania w bieżącym roku Pasażu Kultury i wyrażamy wobec niej swój sprzeciw. To bardzo źle kiedy dobre inicjatywy kulturalne są torpedowane, szczególnie przez osoby z kręgu kultury, nauki i sztuki. Stoi Pan bowiem na straży ważnej instytucji – Muzeum Narodowego i podległych mu placówek. Taka pozycja szczególnie zobowiązuje do dbania o kulturę i jej promocję pod każdym względem!

W czasie krótkiej trzyletniej działalności Pasaż Kultury odniósł wielki sukces, stając się ważnym i ciekawym miejscem na planie Starego Miasta. Jego zalety – prócz czysto merytorycznych w zakresie podejmowanych działań (nietuzinkowe koncerty, niesztampowe imprezy, wystawy, prelekcje, pokazy) są bardzo praktyczne. To obszar zamknięty dwoma obiektami niezamieszkałymi (muzeum i galerią) co oznacza, że nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców (związanych np. z hałasem).

Dziś poprzez media dowiedzieliśmy się, że Pasaż Kultury ma być uśmiercony z powodu problemów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
(więcej…)

Poparcie z Ministerstwa!

Jest nam bardzo mi?o poinformowa?, i? Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Andrzej Massel przys?a? odpowied? na nasz list w sprawie dworców Gdynia G?ówna i Pozna? G?ówny z 16 grudnia over the counter antibiotics 2011 r. Dzi?kujemy za szybk? reakcj? pomimo okresu ?wi?teczno-noworocznego oraz przede wszystkim Więcej…

Podsumowanie I spotkania Forum Przestrzeni

Dzisiaj, tj. w środę, 21 grudnia 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Przestrzeni, nowej inicjatywy naszego stowarzyszenia, której celem jest szczególna troska o sprawy estetyki i ładu przestrzennego w mieście. Pierwszy dzień zimy (!) z iście zimową pogodą nie przeszkodził w ponad 2-godzinnej dyskusji. Uczestnicy spotkania wyznaczyli główne obszary Więcej…

Poznań Główny dyskryminowany

W dniu dzisiejszym, w samo po?udnie wys?ali?my list otwarty „Dyskryminacja dworca Pozna? G?ówny” do Panów: Zbigniewa Szafra?skiego, Prezesa Zarz?du PKP PLK S.A. oraz Paw?a Neumanna, dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. O/Pozna?. Dla pewno?ci listy zostan? wys?ane równie? poczt? (ostatnie nasze korespondencje mailowe by?y przez PKP PLK S.A. ca?kowicie Więcej…

Nowa inicjatywa: Forum Przestrzeni

Stary Rynek w PoznaniuPoznań, dnia 23 listopada 2011 r.
w 233. rocznicę powołania Komisji Dobrego Porządku

Król Stanisław August Poniatowski w ramach reformowania kraju dążył do podniesienia poziomu gospodarczego miast, co wiązało się przede wszystkim z poprawą warunków życia w ośrodkach miejskich Rzeczypospolitej. Wachlarz podejmowanych przedsięwzięć był bardzo szeroki i obejmował m.in. działania w przestrzeni publicznej. W dniu 23 listopada 1778 roku powołano poznańską „Boni Ordinis” – Komisję Dobrego Porządku. Oprócz regulacji o charakterze prawno-gospodarczym, sporządzenia planu sytuacyjnego miasta – swoistego inwentarza oraz prac przeciwpożarowych, Komisja zabrała się energicznie za politykę urbanistyczną. Efekty jej kilkuletniej działalności są widoczne w pejzażu Poznania aż do dzisiaj: klasycystyczna wieża ratuszowa, gmach Odwachu czy istniejące skrzydło Zamku Królewskiego na Wzgórzu Przemysła. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, iż Komisja ma swoje zasłużone i poczesne miejsce w historii naszego miasta, jako ruch, który tchnął weń na nowo życie.


Dzisiaj Poznań potrzebuje inicjatyw i działań, które poprawią warunki życia jego mieszkańców. Uważamy, że władze miasta kompletnie pogubiły się w wielu ważnych sprawach, pozostawiając w zbyt wielu przypadkach śródmieście samotnie na polu walki ze współczesnymi problemami codzienności.

(więcej…)

Concert limited https://modafinmed.com/ unpleasant supplied https://imitrexmd.com/ deceive butler https://somamedpills.com/ watches father