Konkurs Dobry Remont 2018 – regulamin

Regulamin konkursu na najlepszy remont zabytkowej kamienicy ”Dobry remont”

§1

Informacje ogólne

1) Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania (IdP). Konkurs odbywa się pod patronatem, i przy współudziale, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ) w Poznaniu.

2) Nagroda przyznawana jest raz do roku za zrealizowany remont zabytkowej kamienicy na terenie miasta uznany przez głosujących uczestników za najlepszy spośród przedstawionych propozycji. Nagroda wręczana jest inwestorom.

3) Celem konkursu jest promocja idei kompleksowego podejścia do dbania o zabytki, uwzględniającego w najwyższym stopniu wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jakości materiałów.

4) Przewiduje się tylko jedną nagrodę główną.

5) Nagrodę główną stanowi pamiątkowa tabliczka elewacyjna. Nagrodę otrzymuje zwycięzca głosowania.

6) Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Nagrody.

7) Organizatorzy zapewniają honorowanie praw autorskich.

§2

Warunki zgłoszenia do Nagrody

1) Zgłoszenia obiektu do Nagrody mogą składać: członkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, przedstawiciele BMKZ.

2) Warunkiem skutecznego zgłoszenia obiektów jest:

a) wskazanie zaprojektowanego i zrealizowanego obiektu architektonicznego na terenie miasta Poznania, oddanego do użytku w terminie poprzedzającym przyznanie Nagrody;

b) podanie nazwy obiektu, jego adresu;

c) zachowanie nieprzekraczalnego terminu do dnia 30 października danego roku.

3) Ostateczna lista obiektów biorących udział w konkursie (głosowanie internetowe) zostanie wytypowana przez przedstawicieli BMKZ spośród obiektów przezeń nadzorowanych, z poszanowaniem kryteriów wskazanych w ust. 2.

4) Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji wszystkich materiałów nadesłanych w konkursie, a także możliwość ich publikacji- nieodpłatnie.

5) Organizator ma prawo do nieodpłatnego korzystania z materiałów nadesłanych w konkursie na następujących polach eksploatacji:

a) prawa do prezentacji materiałów w całości lub części bez ograniczeń co do miejsca, czasu i formy, a także możliwości ich reprodukcji i publikacji za pomocą dowolnej techniki;

b) wprowadzanie do pamięci komputera w celach niekomercyjnych.

6) Ustalenia zapisów poprzedzających nie naruszają autorskich praw osobistych autorów prac.

7) Edycja Nagrody nie dochodzi do skutku w przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch obiektów lub jeśli zgłoszone obiekty nie odpowiadają warunkom przyznawania Nagrody.

§3

Przebieg konkursu

1) Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie za przyzwoleniem dorosłego opiekuna.

2) Każdemu uczestnikowi przysługuje jeden głos.

3) Głosowanie odbędzie się na stronie internetowej i w terminach wskazanych przez organizatorów.

4) Ogłoszenie wyników Nagrody obejmuje:

a) przedstawienie obiektów nominowanych do Nagrody (wybranych w pierwszym etapie);

b) przedstawienie obiektu, który uzyskał nagrodę główną, oraz wręczenie nagrody Inwestorowi najlepszej realizacji wybranej przez głosujących.

5) Publikacje o wynikach Nagrody powinny zawierać zarówno informację o obiekcie.

6) Od decyzji organizatorów i głosujących nie przysługuje odwołanie. Jest ona ostateczna.

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nir nie mógł zapobiec, w szczególności w sytuacji zaistnienia zdarzeń losowych w trym siły wyższej.

§4

Nagrody

1) Nagroda przysługuje właścicielom będących inwestorami nagrodzonego obiektu (Laureat).

2) Laureat ma prawo odmówienia przyjęcia nagrody.

3) W razie przyjęcia nagrody Laureat nie ma obowiązku zawieszenia tabliczki na elewacji budynku, jednakże jeśli się na to zdecyduje:

a) lokalizację zawieszenia należy wyznaczyć w porozumieniu z MKZ i za jego zgodą;

b) tabliczka powinna wisieć do czasu, aż straci to swoją zasadność, czyli utraty świeżości estetycznej, lub do momentu zażądania jej zdjęcia przez MKZ.

4) W razie nieprzyjęcia nagrody przez zwycięzcę głosowania organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania innego Laureata spośród obiektów z listy konkursowej lub rezygnację z przyznania nagrody głównej.

5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wręczenia naród dodatkowych oraz innych wyróżnień, wg własnego uznania.

§5

Uwagi końcowe

1) Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady regulaminu oraz wyrażają zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), w celach związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i realizacją Konkursu.

2) Wszystkie sprawy sporne oraz te nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez organizatora konkursu.

Translate »