8 czerwca 2008 „Apel otwarty do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie projektu tzw. Kurtyny Kozakiewicza”

Opublikowane przez IdP w dniu

Pozna?, 8 czerwca 2008 r.

Apel otwarty stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania” do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie projektu tzw. „Kurtyny Kozakiewicza”

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Pa?stwo!

Jeste?my oburzeni decyzj? Pana Wiceprezydenta Jerzego St?pnia, zamykaj?c? drog? do powstania w Poznaniu tzw. kurtyny ziemnej w parku Drw?skich autorstwa Jaros?awa Kozakiewicza. Ca?a sprawa tocz?ca si? ju? od jakiego? czasu, negatywnie rzutuje na dobre imi? naszego miasta i ma znamiona skandalu.

Projekt „kurtyny” jest ciekawym pomys?em na o?ywienie parku Drw?skich. To szansa na stworzenie jeszcze bardziej przyjaznej przestrzeni publicznej dla okolicznych mieszka?ców. To równie? okazja do prezentacji w mie?cie nowatorskiego rozwi?zania artystycznego twórcy o najwy?szej ?wiatowej renomie. Projekt zyska? mecenat Wielkopolskiej Zach?ty. Zaplanowany w s?siedztwie nowoczesnych budynków Andersii i PFC, w bliskiej odleg?o?ci od Starego Browaru, doskonale wpisuje si? w nowoczesny trend architektury w tej cz??ci miasta.

Protestujemy przeciwko jednostronnym personalnym decyzjom miejskich urz?dników – Marii Strza?ko i Andrzeja Nowaka oraz przeciwko cenzurze, któr? wy?ej wymienieni chc? blokowa? dzia?ania artystom. Znamienn? jest ich postawa, jak?e ró?na prezentowanej niegdy? przez pozna?skich rajców, którzy daj?c woln? r?k? artystom, pozwalali na powstawanie symboli miasta b?d?cych obiektem zachwytu tak jego mieszka?ców jak i turystów (np. renesansowy ratusz Jana Baptysty Quadro z XVI w.).

Jak?e niezrozumiale brzmi? s?owa Pana Wiceprezydenta w li?cie skierowanym do Pana Voelkela, przytoczonym przez „Gazet? Wyborcz?”: „…z uwagi, i? propozycja Pana Jaros?awa Kozakiewicza dotyczy ringu Stübbena, przestrzeni wa?nej dla miasta, proponuj? poddanie jej dyskusji w gronie specjalistów. By? mo?e buy keflex online canada dyskusja ta przyniesie rozwi?zania satysfakcjonuj?ce obie strony”.

Znamienny jest  brak konsekwencji  widoczny np. poprzez brak reakcji Pana Wiceprezydenta na decyzj? WUiA wydaj?c? zgod? na budow? kompleksu mieszkaniowego, przes?aniaj?cego widok na Cytadel? na ko?cu Alei Niepodleg?o?ci (ko?o hotelu Polonez) czy te? na postawienie p?otu nad brzegiem Warty, odgradzaj?cego dost?p mieszka?com Poznania do rzeki (budynki Atanera w starym porcie).

Niech równie znamiennym b?dzie brak reakcji Pana Wiceprezydenta oraz Pani Konserwator, na rzeczy tak podstawowe, ?e a? banalne np. jaskrawo-pomara?czowe kosze na ?mieci, stawiane na obszarze Starego Miasta. Gdzie podzia?a si? „troska” Pana Wiceprezydenta i pozosta?ych urz?dników o „przestrze? wa?n? dla miasta” w tych decyzjach?

W zwi?zku z powy?szym apelujemy do Pana Prezydenta Ryszarda Grobelnego o odwo?anie decyzji swojego zast?pcy.

Wzywamy ponadto do podj?cia natychmiastowych kroków zmierzaj?cych do odwo?ania z pe?nionej funkcji MKZ Pani Marii Strza?ko. Jej dzia?alno?? budzi najwy?szy niepokój i ?le rokuje sprawom jako?ci estetyki i przestrzeni publicznej w naszym mie?cie. Jej decyzje s? cz?sto niezrozumia?e i prezentuj? jednostronne podej?cie do postrzegania przestrzeni oraz architektury. Pani Konserwator zdaje si? nie rozumie? misji, któr? jej powierzono. Wydaje si?, ?e zapomnia?a, i? ?yje w niemal 600-tysi?cznym mie?cie, w którym trzeba szuka? konsensusu ze wszystkimi stronami. W takiej sytuacji nie widzimy dla jej dalszej dzia?alno?ci najmniejszych przes?anek.

Panie Prezydencie! Prosz? si? wykaza? odwag?, z któr? oddali? Pan swoiste „veto” Pani Marii Strza?ko w sprawie wykorzystania prz?s?a starego Rocha do budowy mostu Biskupa Jordana!

Dla dobra Poznania.

<

p class=”MsoNormal”> 

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *