Bank dokumentów

Przez dekadę istnienia Stowarzyszenia intensywnienie pracując nad zagadnieniami miejskimi zetknęliśmy się z pokaźną liczbą materiałów będących wytworem władzy. Próbując prowadzić merytoryczną dyskusję na każdym kroku korzystamy z przysługującego nam konstytucyjnego prawa do informacji publicznej, pytając o wszystko, żądając wyjaśnień, grzecznie prosząc o dokumenty. W naszym archiwum uzbierała się ich cała masa. Publikujemy więc 35 ciekawych plików będących zawartością naszego repozytorium dokumentów miejskich. Zawiera ono projekty, studia wykonalności, analizy, audyty oraz umowy których autorem albo zamawiającym są organy władzy publicznej. Według nas tego typu dokumenty powinny być z automatu dostępne publicznie dla wszystkich bez konieczności korzystania z konstytucyjnego prawa do dostępu do informacji publicznej.

document-pictogramW teorii każdy mieszkaniec naszego kraju ma nieograniczony dostęp do informacji o działalności władzy. Konstytucja daje każdemu takie prawo. Organy władzy publicznej mają obowiązek prowadzić Biuletyny Informacji Publicznej umieszczając w nich z własnej inicjatywy każdą ważną dla mieszkańców informację. W praktyce ograniczają się one do publikowania oficjalnych dokumentów: uchwał, zarządzeń, programów i strategii oraz komunikatów, obwieszczeń i rejestrów. Wszystkie te rzeczy podaje się w taki sposób, że zwykły mieszkaniec nie ma szans ich zrozumieć. Nie dają one pełnego obrazu działalności władzy. Administracja produkuje natomiast niesamowite ilości informacji, które najczęściej przechowywane są w szufladach. Decyzje, umowy, raporty, studia, projekty, programy, opracowania – to jest właśnie najciekawsza i najwięcej mówiąca wiedza na temat tego co się dzieje w mieście. Tylko mały jej procent trafia “sam z siebie” do internetu, tak aby każdy mógł się z nim zapoznać

Poniżej publikujemy 35 plików. Część z nich została pozyskana z potrzeby chwili i nie posiada większej wartości w dłuższym okresie. Są jednak takie dokumenty, które nawet po latach są ciekawą lekturą. (Uwaga: niektóre dokumenty ważą nawet 64 MB, uważaj na transfer mobilny!)

 1. Studium wykonalności dla projektu „Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna”, Poznań 2009, Bussines Service Company Ltd
 2. Studium opłacalności budowy naramowickiej trasy tramwajowej, Poznań 2001, Biuro Inżynierii Transportu
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu”, Poznań 2013, Teresa Kwiek-Walasiak, Michał Stryszyk
 4. Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w Poznaniu, Poznań 2012, Teresa Kwiek-Walasiak
 5. Studium przedinwestycyjne dla modelowego powiązania regionalnego portu lotniczego transportem szynowym z regionem, na przykładzie połączenia z/do Portu Lotniczego Poznań – Ławica, Poznań 2012, Biuro Inżynierii Transportu
 6. Koncepcja połączenia dworca kolejowego z lotniskiem Ławica, Poznań 2007, BBF
 7. Ekspertyza techniczna dwóch wiaduktów w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego nad ul. Inflancką w Poznaniu, Poznań 2011, Politechnika Poznańska Zakład Budowy Mostów
 8. Analizy ruchu pieszego, potoków pasażerskich transportu zbiorowego oraz analizy mikrosymulacyjne warunków ruchu samochodowego na układzie komunikacyjnym w związku z uruchomienie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny wraz z częścią handlową, Poznań 2011, Biuro Inżynierii Transportu
 9. Umowy partycypacyjne z inwestorem Galerii Łacina
 10. Umowy partycypacyjne z inwestorami CH Hetman-Metropolis
 11. Opracowanie dotyczące przedsięwzięcia, polegającego na przedłużeniu trasy tramwajowej z pętli do węzłaa Polska/Dąbrowskiego, oraz na budowie zachodniego dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P&R w Poznaniu, Poznań 2005, Consplan
 12. Określenie szacunkowych kosztów dla inwestycji polegającej na przedłużeniu trasy tramwajowej z pętli Ogrody do węzłaa Polska/Dąbrowskiego oraz budowie dworca przesiadkowego transportu publicznego wraz z parkingiem P & R, 2008, TEBODIN-SAP-PROJEKT
 13. Projekt koncepcyjny przejścia podziemnego Głogowska/Roosevelta, Poznań 2010, Fojud-Pöyry
 14. Ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich 2013, Poznań 2013, ZDM
 15. Analiza warunków ruchu pieszego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Poznań Główny, Kraków 2013, Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych
 16. Sprawozdanie z audytu wewnętrznego pn. “Wyjaśnienie rozbieżności w przekazanych przez ZTM danych dotyczących ilości i wartości sprzedaży biletów długookresowych w pażdzierniku 2012r”, Poznań 2014, Biuro Audytu Wewnętrznego UM Poznań
 17. Spis lokali użytkowych Miasta Poznania – Śródmieście, Poznań 2013, UM Poznań
 18. Umowa partycypacyjna ZCK wraz z załącznikami
 19. Umowa ws. warunków realizacji inwestycji drogowej przy ZCK
 20. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego do koncepcji przejścia dla pieszych w poziomie jezdni przy skrzyżowaniu ulic St. Matyi, Towarowa w Poznaniu, Gdańska 2013, dr inż. Lech Michalski
 21. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn. „Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu do obsługi Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Poznań 2011, Zarząd Transportu Miejskiego
 22. Projekt docelowej organizacji ruchu na Rondzie Kaponiera, Poznań 2014, Zarząd Dróg Miejskich
 23. Sprawozdanie z audytu wewnętrznego pn. Rewitalizacja placu Adama Asnyka, Poznań 2014, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta
 24. Umowa partycypacyjna Volkswagen Poznań
 25. Umowa partycypacyjna Nickel św. Wawrzyńca
 26. Model ruchu komunikacji miejskiej 2014, Zarząd Transportu Miejskiego, Poznań 2015
 27. Model ruchu komunikacji miejskiej 2025, Zarząd Transportu Miejskiego, Poznań 2015
 28. Optymalizacja rozkładu linii transportowych z uwzględnieniem proponowanych w Planie transportowym Aglomeracji Poznańskiej zmian sieci transportowej, 2014, URS Polska
 29. Wskazanie do Realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego- Ługańska-Ostrowska-Bodawska, Poznań 2014, Zarząd Dróg Miejskich
 30. Umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa skrzyżowania Krzywoustego-Ługańska-Ostrowska-Bodawska, Poznań 2014, Zarząd Dróg Miejskich
 31. Wskazanie do Realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego w Poznaniu – dokumentacja studialna, Poznań 2014, Zarząd Transportu Miejskiego
 32. Wskazanie do Realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przystanków wiedeńskich w Poznaniu, Poznań 2014, Zarząd Transportu Miejskiego
 33. Opis Techniczny Kładka Międzyperonowa
 34. Umowa na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej pn. Rozwiązanie transportowe dla Naramowic, Poznań 2014, Zarząd Transportu Miejskiego
 35. Karta Informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, biurowych oraz biurowo usługowych wraz z parkingami podziemnymi/naziemnymi, infrastrukturą techniczną i drogową, terenami zieleni oraz elementami maęej architektury przy ul. Matyi, 2014, Polskie Koleje Państwowe SA