pkpPoni?ej przedstawiamy notatk? prasow?, któr? otrzymali?my od projektantów nowej koncepcji kompleksu z budynkiem starego dworca i placu dworcowego – PIG Architekci. Wyja?nia ona par? kwestii zwi?zanych z nowoprojektowanym kompleksem.

Pozna?, 15.09.2015.

Informacja prasowa

Nowa inwestycja w centrum Poznania 

Rozbudowa ZCK zak?ada stworzenie centrum komunikacyjnego dla miasta, odbudow? przestrzeni publicznej oraz zintegrowanie nowej inwestycji z istniej?cymi obiektami. Wielofunkcyjny kompleks, którego budow? zaplanowano w trzech etapach, b?dzie mia? docelowo ok. 40 000m2 powierzchni u?ytkowej.

 

Pozna? Office Center jest rozwini?ciem koncepcji stworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, zapocz?tkowanego w 2009 r. budow? dworca PKS oraz dworca PKP Pozna? G?ówny nad peronami 1, 2, 3 po??czonego z galeri? handlow?.

Wed?ug autorów koncepcji, nadrz?dnym celem projektu jest optymalizacja rozwi?za? komunikacyjnych i funkcjonalnych oraz powi?zanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny, czytelny i intuicyjny uk?ad. W pierwszym etapie inwestycji powstanie przestrze? do obs?ugi pasa?era, k?adka mi?dzyperonowa, umo?liwiaj?ca komunikacj? mi?dzy poszczególnymi cz??ciami obiektu, oraz opcjonalnie hotel lub biura wraz z cz??ci? us?ugow?. 

 

Plan przewiduje równie? zagospodarowanie Placu Dworcowego. Projekt urbanistyczny kompleksu, który powstanie w miejscu dawnego dworca Pozna? G?ówny zosta? przygotowany wspólnie przez Urz?d Miasta, zarz?d spó?ki PKP, firm? Trigranit oraz pracowni? PIG Architekci.

 

Przyj?te rozwi?zania maj? maksymalnie skróci? drog? pasa?era i czas dotarcia na miejsce. Istotnym punktem projektu jest trzykondygnacyjne do?wietlone atrium, zlokalizowane w miejscu dawnej hali dworca Pozna? G?ówny. ??czy ono k?adk? mi?dzyperonow? na poziomie +1, centrum obs?ugi pasa?erskiej po??czone z istniej?cym tunelem na poziomie -1 oraz powierzchni? dla pasa?erów i go?ci obiektu, do którego mo?na si? dosta? z Placu Dworcowego na poziomie parteru.

 

K?adka mi?dzyperonowa zaprojektowana zosta?a nad peronami 4, 5, 6 wraz z zej?ciem w kierunku Dworca Zachodniego i ulicy G?ogowskiej od strony zachodniej i ??czy si? z dworcem PKP Pozna? G?ówny oraz galeri? handlow? od strony wschodniej. K?adka zostanie wyposa?ona w schody ruchome w obydwu kierunkach oraz windy dla niepe?nosprawnych zapewniaj?ce komunikacj? z ka?dym peronem. Z k?adki zapewniono równie? bezpo?redni dost?p zarówno do centrum obs?ugi pasa?erskiej jak i pasa?u biurowego ??cz?cego obiekty w po?udniowej cz??ci inwestycji.

Poziom przej?cia podziemnego zosta? zarezerwowany wy??cznie dla funkcji obs?ugi pasa?erskiej. Dzi?ki temu w jednym miejscu, na jednej kondygnacji, znajd? si? kasy, biletomaty, informacja, poczekalnia, przechowalnia baga?u, toalety oraz punkty us?ugowe i gastronomiczne. Poziom parteru jest ??cznikiem pomi?dzy Placem Dworcowym, peronami 1 i 4, k?adk? mi?dzyperonow? oraz poziomem tunelu i funkcjami obs?ugi pasa?erskiej wraz z biletomatami.

 

Istotnym elementem projektu jest odseparowanie komunikacji pieszej od komunikacji ko?owej. Efekt ten osi?gni?to dzi?ki przypisaniu poszczególnych funkcji konkretnym poziomom i zapewnieniu dodatkowej komunikacji pomi?dzy nimi. Tak?e w tym celu Plac Dworcowy podzielono na dwie odr?bne strefy. Nawi?zano w ten sposób do za?o?enia przedwojennego, w którym plac dzieli?y tory doje?d?aj?cego do po?owy tramwaju. W cz??ci podjazdowej od strony mostu Dworcowego buy valtrex zapewniono podjazd dla taksówek i odprowadzaj?cych, przystanki autobusowe oraz ramp? zjazdow? do parkingów podziemnych.

 

Plac Dworcowy w projekcie ma funkcj? spoiwa ??cz?cego komunikacj? piesz? z komunikacj? ko?ow?. Wprowadzono tu rozwi?zania, które pozwol? uczyni? go atrakcyjnym miejscem sp?dzania wolnego czasu zarówno dla podró?nych, jak i dla mieszka?ców Poznania. W po?udniowej cz??ci placu ograniczono bowiem ruch ko?owy. B?d? tam tereny zieleni, tafle wody z fontann?, ?awki, kawiarniane ogródki i stacj? rowerów miejskich. Zagospodarowanie placu sprzyja organizacji wydarze? kulturalnych – zaplanowano miejsce na plenerowe galerie i przestrze? wydarze? artystycznych „art-wall”.

 

W celu umo?liwienia konsultacji oraz wp?ywu Poznaniaków na inwestycj? zaproponowano dwa warianty rozwi?zania fasady od strony Placu Dworcowego:

 

W pierwszym wariancie zdecydowano si? na ods?oni?cie i wyeksponowanie zachowanej ceglanej ?ciany elewacji frontowej, która ma symbolizowa? fasad? dawnego dworca. Wkomponowanie jej w ca?o?? projektu i umieszczenie za strukturalna szklan? fasad? w celu zachowania pami?ci o historycznym budynku. Projekt nie przewiduje odbudowy starego dworca zniszczonego w czasie wojny. Warto?ci? tej koncepcji jest jej autentyczno?? – pokazanie naznaczonego przez czas i liczne przemiany fragmentu dawnego gmachu, który jest pomnikiem w?asnej historii. Ten sam materia? (ceg?a licówka), co na zachowanej ceglanej fasadzie, zastosowano na bocznych elewacjach ni?szych kondygnacji, jednak ukszta?towano je w nowej interpretacji w sposób nowoczesny, odmienny od starej zabudowy. We wn?trzu holu zostanie zachowany równie? monumentalny polichromowany relief z 1962 r. autorstwa znanego pozna?skiego twórcy Edmunda ?ubowskiego.

 

Drugi wariant zak?ada odbudow? nieistniej?cej, historycznej fasady przedwojennego dworca wraz z neorenesansowym portykiem. Historyczny budynek dworca zosta? zaprojektowany pod koniec XIX wieku w stylu arkadowym (inspirowanym stylem neoroma?skim i neorenesansowym). Budynek wybudowano w latach 1874-1879 i w tej formie zachowa? si? do wojny. W latach 1944-1945 w wyniku trzech bombardowa? dworzec zosta? kompletnie zniszczony, a po wojnie odbudowany ju? w nowej formie. Zrekonstruowana elewacja frontowa dworca mia?aby stan?? przed k?adk? dla pieszych, by?aby zatem wysuni?ta o oko?o 7 m w stron? Placu Dworcowego.

 

Ca?? inwestycj? podzielono na trzy etapy. W pierwszym ma powsta? Plac Dworcowy, przestrze? obs?ugi pasa?erskiej zajmuj?ca oko?o 3,4 tys. m2 wraz z cz??ci? us?ugowo-handlow? i gastronomiczn? na oko?o 2 tys. m2, k?adka mi?dzyperonowa, opcjonalnie z hotelem na 160 pokoi, biurowiec o powierzchni oko?o 12,5 tys. m2 oraz parkingi. Dwa kolejne etapy zak?adaj? rozbudow? kompleksu o kolejne budynki biurowe po oko?o 12,5 tys. m2 ka?dy po??czone z pierwszym etapem szerokim, pieszym pasa?em na poziomie +1 oraz parkingami poni?ej. Docelowo, w trzech etapach, planuje si? stworzenie oko?o 40000m2 ??cznej powierzchni biurowej i us?ugowej.

Inwestorem projektu jest firma Trigranit oraz PKP, które zrealizowa?y pierwsz? cz??? inwestycji. G?ównym Projektantem zosta?a renomowana pracownia architektoniczna PiG Architekci specjalizuj?ca si? w projektowaniu du?ych obiektów u?yteczno?ci publicznej: lotniskach, stadionach, zespo?ach biurowych, handlowych i mieszkaniowych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powiązane Posty

Aktualności

List do Premier RP w sprawie Poznania Głównego

Dnia 27 sierpnia 2017 r. wystosowaliśmy list otwarty do Pani Premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc w kwestii sytuacji Poznania Głównego. Okazuje się bowiem, że po „wyeliminowaniu” Trigranitu nic się nie dzieje – problemy Czytaj więcej…

Estetyka

Pozytywna zmiana

W święto miasta, imieniny jego patronów św. Piotra i Pawła, chcielibyśmy wyróżnić trzy pozytywne zmiany jakie zaszły w ostatnim okresie w naszym mieście, remontu i reorganizacji ruchu na ul. Słowackiego, otwarcia nowej części Wartostrady oraz Czytaj więcej…

Aktualności

Nowe władze IdP

Szanowni Sympatycy, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania istnieje już 11 lat. Zgodnie ze Statutem jego władze są kadencyjne i wybierane przez Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia. Miło nam poinformować, iż pod koniec kwietnia br. wybraliśmy nowy Zarząd Czytaj więcej…