Konkurs Wzorcowy Szyld – edycja 2013

Opublikowane przez IdP w dniu

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w drugiej edycji konkursu, którego celem jest kontynuacja promocji pozytywnych wzorców reklamy w przestrzeni miejskiej. Chaos reklamowy w Poznaniu i w Polsce dostrzega coraz wi?cej osób,potrzebne s? zatem dzia?ania zach?caj?ce ludzi do pozytywnego dzia?ania na rzecz naszej wspólnej przestrzeni. „Wzorcowy Szyld” jest organizowany wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Ulepsz Pozna?. 

Wzorem pierwszej edycji, z morza tandety i pstrokacizny chcemy wy?owi? pere?ki i u?wiadomi? poznaniakom, ?e estetyczny i nieagresywny szyld mo?e by? ciekawym uzupe?nieniem budynku. Chcemy Wam pokaza?, ?e szyld mo?e przyci?ga? i upi?ksza? przestrze?, która nas otacza. Zamiast krytykowa? i pi?tnowa? z?e przyk?ady chcieliby?my wyró?ni? te dobre, które stanowi? powinny wzór do na?ladowania.

Co mo?na zrobi?, by czynnie wesprze? ide? konkursu? (etapy)

I etap: Do 27 pa?dziernika 2013 r. w??cznie, do godziny 24.00, zbiera? b?dziemy propozycje konkursowe. Wysy?ajcie swoje typy, w postaci zdj?cia oraz krótkiego opisu, gdzie znajduje si? szyld i do kogo buy diflucan nale?y, na adres ulepszpoznan@gmail.com. Przy wyborze propozycji prosimy o wzi?cie pod uwag? nast?puj?cych elementów:

  1. Poziom estetyczny szyldu, w tym jego czytelno??;
  2. Wpisanie si? szyldu w kontekst, w tym jego umiejscowienie na konkretnym obiekcie;
  3. Forma, czyli jako?? materia?u, wielko??, kolorystyka, sposób monta?u, pod?wietlenie itp.

II etap: Do 4 listopada br. spo?ród wszystkich zebranych propozycji komisja konkursowa w sk?ad której wchodzi po 2 reprezentantów instytucji organizuj?cych konkurs (Ulepsz Pozna?, Uniwersytet Artystyczny, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania), Przewodnicz?cy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, Miejski Konserwator Zabytków oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania wybierze 5 finalistów.

III etap: Od 6 listopada do 13 listopada br. (do godziny 20.00) na stronie Stowarzyszenia “Inwestycje dla Poznania” odb?dzie si? otwarte g?osowanie internetowe, które wy?oni zwyci?zc? naszego konkursu.

Og?oszenie wyników nast?pi 15 listopada br.

UWAGA: Konkurs obejmuje dzielnice: Stare Miasto, Wild?, Je?yce, ?azarz, a w tym roku równie? obszar ?ródki!

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »