List do Pana Mariusza Wiśniewskiego – Przewodniczącego Komisji Rewitalizacji

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowny Panie Radny!

W mediach pojawi?y si? kolejne informacje na temat dzia?a? Komisji Rewitalizacji ( „Radni ruszyli z rewitalizacj?. Zaczn? od ?awek”, Gazeta Wyborcza, 05.01.11). Z zainteresowaniem ?ledz?c poczynania komisji ale tak?e debat? na temat bud?etu miasta, w której równie? bierzemy udzia?, chcieliby?my poprosi? o odpowied? na poni?sze pytania.

-Wspomniany jest projekt poprawki bud?etowej, przeznaczenia 40tys. na kupno 30 ?awek. S?uszna jest teza, ?e tych ?awek brakuje. Nie mniej, mamy nadziej?, ?e ?awki swoim stylem, wygl?dem b?d? odpowiada? otoczeniu i chocia?by na Starym Rynku i w okolicy nie pojawi? si? „zielone ?awki” jak obecnie istniej?ce, które w ?aden sposób nie pasuj? do klimatu miejsca. Tak wi?c, nasze pytanie brzmi, jak b?d? wygl?da? przysz?e, proponowane ?awki?

-Wspomniane s? tak?e inne pomys?y, takie jak np. ograniczenie ruchu w centrum do 30km/h. Pragniemy zauwa?y?, ?e je?li chodzi o wprowadzanie strefy „Tempo 30”, do której nale?y d??y?, nie sprowadza si? to tylko do ograniczenia pr?dko?ci na terenie centrum ale tak?e do dodatkowych inwestycji w infrastruktur? zwi?kszaj?cych bezpiecze?stwo i powoduj?cych, ?e wprowadzenie tej strefy nie ogranicza si? tylko do postawienia znaków, których kierowcy przecie? nie zawsze przestrzegaj?. W zwi?zku z tym kiedy lasix generic drug b?dzie mo?liwe zapoznanie si? z propozycjami jak wprowadzi? stref? „Tempo 30”, a tak?e kiedy mo?na spodziewa? si? wdra?ania tej idei?

-Wymienione jest wprowadzenie poprawek do bud?etu na nowe ?awki oraz prace zwi?zane z przygotowaniem systemu grantów. Jakie inne dzia?ania chc? pa?stwo, jako komisja, podj?? w roku obecnym, a tak?e, wobec uchwalanego w?a?nie bud?etu, jakie b?dzie ?ród?o finansowania tych inicjatyw?

-Czy zostan? podj?te jakie? dzia?ania w zwi?zku z obecnym stanem ulicy Pó?wiejskiej (notorycznie zaparkowane nielegalnie samochody przez co ulica traci swój charakter deptaku)?

-We wcze?niej wspomnianym artykule podany zostaje te? temat tworzenia nowych deptaków. Kiedy mo?na spodziewa? si? oddania pieszym ulicy Wroc?awskiej? Temat ten przecie? istnieje ju? od dawna. Czy s? te? planowane (i kiedy) dzia?ania stworzenia deptaków w ci?gu takich ulic jak Paderewskiego, Wielka, Wroniecka?

Obszar jaki obejmuje w swoich dzia?aniach Komisja Rewitalizacji jest szeroki. Jeste?my gotowi do wspó?pracy na tym polu, mamy te? swoje pomys?y i przemy?lenia. Dlatego byliby?my ch?tni, aby spotka? si? z Panem w bliskiej przysz?o?ci i przedstawi? nasze pomys?y, porozmawia? na tematy jakimi b?dzie si? zajmowa? Komisja.

 

Z wyrazami szacunku
W imieniu cz?onków Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania
Arkadiusz Borkowski, sekretarz Stowarzyszenia

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *