Nowa Komenda Miejska Policji

Opublikowane przez IdP w dniu

Dobiega ko?ca modernizacja budynku nowej komendy miejskiej Policji w Poznaniu przy ulicy Szylinga. Budynek powsta?y w 1880 roku w którym pocz?tkowo mie?ci?y si? koszary 6 Pu?ku Grenadierów przeszed? ca?kowit? modernizacj?(pod nadzorem konserwatora zabytków). Wymienione zosta?y stropy, okna i wszystkie instalacje. Wn?trze zyska?o zupe?nie now? aran?acj? dostosowan? do potrzeb poszczególnych wydzia?ów. W gmachu o powierzchni blisko 10 tys. m2 b?dzie pracowa?o 450 policjantów. Na szczególn? buy augmentin duo forte uwag? zas?uguje termomodernizacja wykonana od wewn?trz co pozwoli?o zachowa? historyczny wygl?d elewacji, która do ko?ca roku zostanie wyczyszczona.

Lokalizacja:

kmp

Galeria zdj??:

 

Poni?sze zdj?cie i filmik przedstawiaj? ekran monitoringu obejmuj?cy wiele kamer w ca?ym obiekcie.

monitoring

 

Kategorie: Architektura

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder