Poznań Startup Weekend Smart Cities 12-14.06!

Opublikowane przez IdP w dniu


Miasto inteligentne – zmieni? Pozna? w 54 godziny

Za 2 tygodnie w dniach 12-14 czerwca br., w Poznaniu w Starym Browarze po raz kolejny spotkaj? si? entuzja?ci nowych technologii i miejscy aktywi?ci, którzy podejm? niecodzienne wyzwanie podczas Pozna? Startup Weekend. Postanowili?my obj?? patronat nad tym wydarzeniem, którego uczestnicy w 54 godziny opracuj? inteligentne rozwi?zania wspieraj?ce funkcjonowanie miasta.

Kilka s?ów o idei

Smart cities to inaczej mówi?c inteligentne i dobrze zaplanowane miasta sprzyjaj?ce mieszka?com w ich codziennym funkcjonowaniu i realizacji ich potrzeb. Za?o?eniem spotkania Pozna? Startup Weekend Smart Cities jest wypracowanie rozwi?za?, które realnie mog? zmieni? nasze miasto. Powstan? one w trakcie dyskusji, swoistej „burzy mózgów” przeprowadzonej mi?dzy uczestnikami, którzy dobior? si? nast?pnie w tematyczne zespo?y robocze. Przy wsparciu mentorów, których zadaniem b?dzie dzielnie si? wiedz? i do?wiadczeniem, zespo?y robocze rozwin? autorskie projekty konkretnych rozwi?za?. Fina?em wydarzenie b?dzie niedzielna prezentacja efektów prac przed jury, w którym znajd? si? m.in.: Marc Wesselink ze Startupbootcamo czy Bart?omiej buy soma europe Gola ze SpeedUp Venture Capital Group. Tegoroczna edycja, dzi?ki uprzejmo?ci Gra?yny Kulczyk odb?dzie si? ponownie w pozna?skim Starym Browarze (S?odownia).

W?ród mentorów wydarzenia znajd? si? m. in.: Piotr Pietrzak z IBM Polska, Tomasz Kopacz z Microsoftu, Magdalena Wysocka z Google, Sebastian Grabowski z Orange Polska czy Jakub Weber z T-Mobile.

Do uczestnictwa w wydarzeniu organizatorzy zapraszaj? wszystkich tych, którzy maj? pomys? na to, jak zmieni? Pozna?. Wa?na jest pasja i ch?? tworzenia czego? razem. “Szczególnie liczymy na studentów i absolwentów uczelni technicznych i plastycznych, ale miejsce znajdzie si? tak?e dla pasjonatów komunikacji i liczb, no i spo?eczników. Nie mamy ?adnych ogranicze? wiekowych ani bran?owych. Wa?ne ?eby tworzy?y si? zespo?y osób, które uzupe?niaj? si? kompetencjami” – kontynuuje Paulina Skrzypi?ska, jedna z organizatorek.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do wzi?cia udzia?u w Pozna? Startup Weekend Smart Cities. Rekrutacja uczestników trwa. Szczegó?y:

Kontakt do organizatorów:
Paulina Skrzypi?ska
kom: 506-250-163
email: paulina.skrzypinska.poz@gmail.com

Kategorie: Aktualności