POZytywna zmiana* za usunięcie szpetnych reklam

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

Z najwi?ksz? przyjemno?ci? przyznajemy POZytywn? zmian?* na r?ce Pana Wojciecha Augustyniaka dla Fundacji Nie?ciszalni, prowadz?cej szko?? rysunku i muzyki rozrywkowej Republika Rytmu za usuni?cie szpetnych reklam z otoczenia oraz samej powierzchni budynku przy D?browskiego 17 i zast?pieniu ich estetycznym stojakiem.

Projekt zas?uguje na najwy?sze uznanie, gdy? zosta? przeprowadzony za pozwoleniem i partycypacj? wszystkich firm wynajmuj?cych lokale pod w/w adresem, administracji oraz lokatorów, a jego konsekwencj? jest uzyskanie stanu ?adu przestrzennego otoczenia budynku. Wyeksponowano pi?kno architektury zabytkowej kamienicy, umieszczaj?c jednocze?nie przed ni? estetyczny stojak reklamowy, który zach?ca do zapoznania si? z ofert? zamieszczonych na nim podmiotów. Zabieg ten stanowi o wiele skuteczniejsz? form? reklamy ni? setki buy thc inhaler krzykliwych banerów czy w?tpliwej jako?ci szyldów.

S?owa uznania kierujemy zatem do wszystkich osób dzia?aj?cych na obszarze posesji, które projekt zaakceptowa?y i zrealizowa?y. Nie sposób nie doceni? tak?e autorki inspiracji do zmiany, Pani Architekt Marii Fenrych, która w ramach w?asnej akcji „Miasto Reklamacja” sporz?dzi?a komputerowe wizualizacje przyk?adowych budynków w Poznaniu pozbawionych szpec?cych reklam.

Rado?ci? napawa informacja, i? otoczenie kamienicy ma si? wzbogaci? o ciekaw? kompozycj? zieleni. To wspania?a wiadomo??!

Jeste?my pe?ni podziwu, stawiaj?c dzia?ania w/w osób, instytucji oraz firm za wzór do na?ladowania. Zyskali?my kawa?ek pi?knej przestrzeni, pe?nej szacunku dla ka?dego z jej u?ytkowników. Ogromne brawa i podzi?kowania.

Zarz?d Stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »