Propozycja zagospodarowania skweru przy ul. 23 Lutego

Opublikowane przez IdP w dniu

Skwer u zbiegu ulic 23 Lutego i Nowowiejskiego od pewnego czasu ulega stopniowej degradacji. Kiedy? nieczynna stacja benzynowa, pó?niej zaniedbany trawnik, dzi? b?otnisty, dziki parking.

?al nam tego miejsca, bo ze wzgl?du na sw? specyficzn? i ruchliw? lokalizacj?, móg?by sta? si? atrakcyjn? przestrzeni? publiczn?, miejscem odpoczynku i spotka? okolicznych mieszka?ców. Przygotowali?my wi?c projekt zagospodarowania tej przestrzeni. Mamy nadziej?, ?e zapocz?tkuje on dyskusj? o przysz?o?ci tego miejsca.

Zdajemy sobie spraw? z tego, ?e aby miejsce publiczne ?y?o, musi zosta? zaprojektowane z uwzgl?dnieniem potrzeb okolicznych mieszka?ców. Takiej analizy nie przeprowadzali?my, dlatego wybór funkcji skweru nale?y ju? do mieszka?ców. W naszej ocenie mo?e to by? po prostu funkcjonalnie i przyjemnie zaprojektowany skwer z ?awkami, plac zabaw, boisko do koszykówki czy ewentualnie wybieg dla psów.

Nasza wizja to skwer z kilkoma ?awkami po?ród zieleni, z umieszczon? w centralnym miejscu dost?pn?, intryguj?c? i zach?caj?c? do interakcji rze?b?, mo?e z elementem fontanny. Nietrywialna buy celebrex rze?ba mo?e sta? si? magnesem przyci?gaj?cym turystów i sta? si? symbolem w rodzaju Starego Marycha.

Ze wzgl?du na blisko?? Uniwersytetu Artystycznego, lokali rozrywkowych i wielu punktów handlowo-us?ugowych warto umie?ci? na terenie skweru kilka stojaków rowerowych. By? mo?e, przy okazji renowacji skweru by?aby tak?e mo?liwo?? zagospodarowania ?lepej ?ciany i umieszczenia na niej interesuj?cego muralu.

Projekt przygotowali?my w trzech wersjach – ró?ni?cych si? mi?dzy sob? wielko?ci? modernizowanego obszaru, jego funkcj? oraz kosztami. Warianty ró?ni? si? tak?e zakresem ingerencji w istniej?cy uk?ad drogowy oraz ilo?ci? likwidowanych miejsc parkingowych. Wspólnymi elementami wszystkich wariantów s?: aran?acja zieleni (drzewa, krzewy) w obr?bie skweru, zamontowanie ?awek, stojaków rowerowych oraz umieszczenie w centralnym miejscu rze?by lub instalacji artystycznej.

Zapraszamy do zapoznania si? z projektem.

Projekt – wariant B;

Projekt – wariant B;

Projekt – wariant B;

Projekt – wariant C;

Projekt – wariant C;

Projekt – wariant C;

Szkic projektu – wariant A;

Stan obecny

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *