Propozycja zmian na Placu Wolności

Opublikowane przez IdP w dniu

Plac Wolno?ci, Pozna?, propozycja zmian w strefie uspokojonego ruchu

Wspólnie z przedstawicielami stowarzysze? My-Poznaniacy i SRM przeprowadzili?my wizj? lokaln? na obszarze, który wkrótce ma by? obj?ty stref? uspokojonego ruchu. Jednym z owoców tego spotkania jest propozycja wprowadzania zmian po po?udniowej stronie Placu Wolno?ci. Propozycja zak?ada:

  • wytyczenie kontrapasa rowerowego w miejscu istniej?cego lewoskr?tu w ul. Ratajczaka i miejsc postojowych,
  • wytyczenie przej?cia dla pieszych w po?owie placu,
  • zw??enie jezdni przy skrzy?owaniu z al. Marcinkowskiego i umieszczenie w tym miejscu stojaków rowerowych i zieleni,
  • likwidacj? sygnalizacji ?wietlnej dla pieszych,
  • przeniesienie miejsc postojowych (m.in. kopert dla osób niepe?nosprawnych) na pó?nocn? stron? jezdni,
  • zw??enie jezdni za pomoc? klombów z zieleni?,
  • zamontowanie ?awek i elementów ma?ej architektury.

Poni?ej wizualizacje zmian oraz krótka animacja przygotowane przez nasze stowarzyszenie.

{slimbox images/stories/strefa30/plac-podejscie1.jpg, images/stories/strefa30/plac-podejscie1_s.jpg, Plac Wolno?ci – propozycja zmian; images/stories/strefa30/plac-podejscie2.jpg, images/stories/strefa30/plac-podejscie2_s.jpg, Plac Wolno?ci – propozycja zmian; images/stories/strefa30/plac-podejscie3.jpg, images/stories/strefa30/plac-podejscie3_s.jpg, Plac Wolno?ci – propozycja zmian; images/stories/strefa30/plac-podejscie4.jpg, images/stories/strefa30/plac-podejscie4_s.jpg, Plac Wolno?ci – propozycja zmian; images/stories/strefa30/plac-podejscie5.jpg, images/stories/strefa30/plac-podejscie5_s.jpg, Plac Wolno?ci – propozycja zmian}

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder