Siłownia Zewnętrzna w Ogrodzie Jordanowskim nr 1

Opublikowane przez IdP w dniu

Kwitnie wspó?praca pomi?dzy Stowarzyszeniem Inwestycje dla Poznania a Radami Osiedli, w szczególno?ci mamy na my?li Rad? Osiedla Stare Miasto.

 

W ubieg?ym roku nawi?zali?my kontakt z Panem Zbigniewem Burkietowicz, który jest przewodnicz?cym Zarz?du Osiedla Stare Miasto i jednocze?nie pe?ni funkcj? Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr1 w Poznaniu. Rada Osiedla zaplanowa?a budow? na terenie ogrodu si?owni zewn?trznej i zaproponowa?a wspó?prac? oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania tudzie? projektu takiej si?owni. Bardzo ch?tnie przy??czyli?my si? do realizacji tej ciekawej idei. Dokonali?my wizji, niezb?dnych pomiarów i po pewnym czasie wrócili?my z gotowym projektem.

 

Bardzo mi?o nam by?o, gdy ów projekt znalaz? uznanie w oczach can i buy prilosec in canada Pana Burkietowicza oraz przedstawicieli Rady Osiedla Stare Miasto.  Jeszcze przyjemniej jest obecnie, gdy mo?emy obserwowa? pierwsze owoce wspólnej pracy, gdy? pomys? z fazy projektowej przeszed? w?a?nie do fazy realizacji. Poni?ej prezentujemy projekt wraz z fotografiami z placu budowy.

 

Ca?a koncepcja zostanie zrealizowana w kilku etapach, najpierw pojawi? si? urz?dzenia ?wiczeniowe oraz okalaj?cy je chodnik. W dalszych etapach pojawi si? równie? ma?a architektura.

Korzystaj?c z okazji chcieliby?my podzi?kowa? za mo?liwo?? uczestnictwa w tym projekcie oraz zobowi?za? do dalszej wspó?pracy w tworzeniu naszego miasta.

 

 

 

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder
Translate »