Opinia projektu przystanków wiedeńskich na ulicy Strzeleckiej.

Projekt jest dost?pny m.in. na stronie fb Rady Osiedla Stare Miasto: https://www.facebook.com/rada.osiedla.stare.miasto/posts/879146008796344

Przystanek ??kowa:

1. Przed betonow? kostk? ostrzegawcz? koloru ?ó?tego powinien znajdowa? si? czarny pas kompensacyjny z kostki nova granit koloru grafitowego. Analogicznie do rozwi?zania znanego ju? z przystanku tramwajowego Pl. Wiosny Ludów.

2. Postuluje si? stworzenie dodatkowego przej?cia dla pieszych po po?udniowej stronie przystanku zgodnie z pkt 9 PLANTAP: „Zaleca si?, aby stosowa? przystanki dwustronne, z przej?ciami dla pieszych z obu stron przystanku. Nie dotyczy to sytuacji, w których z któregokolwiek kierunku ruch pieszy si? nie odbywa.” 


Przystanek Plac Wiosny Ludów:
1. Po stronie buy premarin from mexico budynku Kupca Pozna?skiego konieczne jest zastosowanie pasa kompensacyjnego z kostki nova granit koloru grafitowego zgodnie z ustaleniami Katalogu nawierzchni Chodników.

(więcej…)

Translate »