7 powodów by zagłosować na Jacka Jaśkowiaka

Opublikowane przez IdP w dniu

Jacek Ja?kowiakMi?o na pokrótce przedstawi? 7 istotnych z naszego punktu widzenia powodów, dla których popieramy kandydatur? Jacka Ja?kowiaka i postanowili?my da? mu kredyt zaufania.

1. OTWARTO??

Jest otwarty na argumenty innych osób, jest dobrym i merytorycznym partnerem, ch?tnym do dyskusji o rozwoju miasta. Chce s?ucha? innych osób, a to bardzo wa?na cecha, której brakowa?o w Poznaniu w ostatnich latach.

2. TRANSPORT PUBLICZNY

Ma nowoczesne podej?cie do transportu publicznego w mie?cie i rozumie jego znaczenie. Stawia na rozbudow? systemu komunikacji publicznej (w tym trasy tramwajowe mi?dzy innymi na Naramowice). Chce wykorzysta? do tego ?rodki z Unii Europejskiej.

3. HANDEL I GOSPODARKA

Zauwa?a problem nadmiernego rozrostu galerii handlowych i centrów handlowych, które dobijaj? lokalny handel, zabieraj?c miejsca pracy wielu mieszka?com. Jest za wspieraniem drobnej przedsi?biorczo?ci oraz wspó?prac? z biznesem.

4. DROGI

Deklaruje budow? dróg, które uwolni? najwa?niejsze obszary Je?yc i ?azarza od ruchu tranzytowego, umo?liwiaj?c odnow? tych dzielnic (ul. ?w. Wawrzy?ca oraz ul. Dolna G?ogowska).

5. SUBURBANIZACJA I CENTRUM

Jest ?wiadomy negatywnego procesu suburbanizacji, rozumie problem wyludniania si? miasta (do którego nie przywi?zuj? zbytniej wagi obecne w?adze miasta). Co wi?cej ma plan na przywrócenie blasku zaniedbanemu ?ródmie?ciu. Zdaje sobie spraw? z b??dów pope?nionych w ostatnich latach na tym obszarze.

6. INWESTYCJE DLA LUDZI

W Poznaniu brakuje tak zwanych „drobnych” inwestycji, zwi?zanych z codziennym ?yciem wielu mieszka?ców. Mowa tu o ?awkach, zieleni, równych chodnikach, sensownie ustawionej sygnalizacji ?wietlnej lub najprostszych rozwi?zaniach, zgodnych z logik? i ludzkimi zachowaniami (np. ten s?ynny przypadek braku przej?cia dla pieszych na najkrótszej drodze mi?dzy nowym dworcem PKP a przystankiem tramwajowym).

7. INNOWACYJNO?? I DOBRE WZORCE

Wielokrotnie powtarza?, ?e Pozna? musi sta? si? innowacyjny, kreowa? pomys?y, po to by nad??y? za zmieniaj?cym si? ?wiatem. Chce czerpa? z do?wiadcze? miast niemieckich (np. Drezno, Lipsk, Hanower, Hamburg), które przechodzi?y kiedy? przez bardzo podobne procesy i problemy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj w Poznaniu. To wa?ne, bo dobre wzorce pomog? nam unikn?? wielu b??dów.

PS. Wymieniani w mediach potencjalni kandydaci na wiceprezydentów – zast?pców pana Ja?kowiaka budz? optymizm. Radni ?ukasz Miku?a, Mariusz Wi?niewski czy wspominany czasem Tomasz Lewandowski to najlepsi radni poprzedniej kadencji. Chcieliby?my, aby takie osoby odpowiada?y za rz?dy w mie?cie.

Jednocze?nie z ca?? odpowiedzialno?ci? deklarujemy rozliczanie kandydata ze z?o?onych obietnic. To nasz obywatelski obowi?zek i nie mamy zamiaru z niego zrezygnowa?.

Zapraszamy do g?osowania, tak?e tych spo?ród naszych sympatyków, którzy nie podzielaj? naszego pogl?du. Wybory ju? w niedziel?, 30 listopada 2014.

Kategorie: Aktualności

Translate »