Drzewa na ul. Poznańskiej

Opublikowane przez IdP w dniu

Mieszkanka Je?yc – pani Ma?gorzata wys?a?a nam kopi? listu napisanego do Zarz?du Dróg Miejskich w sprawie urz?dzenia zieleni na ul. Pozna?skiej. Polecamy lektur?!

 

“Zarz?d Dróg Miejskich
Ul. Wilczak 16
61-623 Pozna?

Dotyczy: drzew na ul. Pozna?skiej w Poznaniu

Szanowni Pa?stwo,

Z du?? rado?ci? powita?am wprowadzenie Strefy P?atnego Parkowania na Je?ycach, poniewa? od razu zako?czy?y si? problemy ze znalezieniem miejsca do zaparkowania na ulicy Pozna?skiej, która – ze wzgl?du na blisko?? rynku i ul D?browskiego (ju? wcze?niej obj?tej SPP) by?a codziennie zapchana parkuj?cymi samochodami. Teraz jest inaczej i widok pustych miejsc parkingowych nasun?? mi pewien pomys?: zamiast samochodów – drzewa.


Mam na my?li g?ownie odcinek pomi?dzy ulicami Strza?kowskiego i Myln? a Kochanowskiego. Od strony pó?nocnej (ul. Je?yckiej) samochody stoj? prostopadle do ulicy, od strony buy synthroid 175 mcg po?udniowej (ul. D?browskiego) – równolegle. Po tej stronie miejsc jest wi?c mniej, a chodnik – w?ski.


Z moich obserwacji wynika, ?e gdyby samochody parkuj?ce od strony po?udniowej przestawi? na drug? stron? ulicy, zmie?ci?yby si? tam bez problemu wszystkie. Dlatego mam propozycj?: mo?e warto zlikwidowa? miejsca od strony po?udniowej i w ich miejscu poszerzy? chodnik (który zreszt? tam jest, tyle ?e zaj?ty przez samochody, wi?c nie wi??e si? to z du?ymi kosztami) i posadzi? ziele??


Pozna?ska jest jedn? z brzydszych ulic na Je?ycach – nie do??, ?e rozje?d?ana przez skracaj?ce sobie drog? do centrum samochody, to jeszcze zupe?nie pozbawiona zieleni (nie licz?c w?t?ego skwerku w pobli?u skrzy?owania z ulic? ?urawi?). Zast?pienie miejsc parkingowych drzewami niew?tpliwie wp?ynie na estetyk? tej ulicy i podniesie jako?? ?ycia mieszka?ców – poza funkcjami estetycznymi drzewa przecie? t?umi? ha?as i produkuj? tlen.


Wiele si? ostatnio mówi w Poznaniu o o?ywieniu centrum – ziele? na ul. Pozna?skiej idealnie wpisze si? w t? ide?.


Kto? mo?e powiedzie?: zmniejszenie o kilkana?cie miejsc Strefy P?atnego Parkowania to mniejszy zysk dla miasta. W tym przypadku to nieprawda, poniewa? na Pozna?skiej wiele miejsc jest niewykorzystanych, wi?c za nie nikt nie p?aci.


Jestem przekonana, ?e posadzenie drzew na ulicy Pozna?skiej sprawi, ?e b?dzie ona ?adniejsza i bardziej cicha, a mieszka?com b?dzie si? na niej lepiej mieszka?o.

Kategorie: Estetyka