ELEGANCKI POZNAŃ GŁÓWNY

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo! W za??czniku zamieszczamy list otwarty do inwestorów nowego dworca Pozna? G?ówny (TriGranit oraz PKP S.A.) z wa?nymi pytaniami o estetyk? tego obiektu pt.: „Elegancki Pozna? G?ówny”.
Jeste?my zaniepokojeni niskim poziomem estetyki – wykonanych przez PLK, dotychczasowych nawierzchni peronowych i wyposa?enia ich w ma?? architektur? buy levaquin oraz elementy infrastruktury informacyjnej.
Uwa?amy, ?e budowany dworzec powinien by? wizytówk? miasta i inwestorów na d?ugie lata, dlatego potrzebna jest dba?o?? o szczegó?y, które zachwyc? ka?dego pasa?era jednocze?nie czyni?c jego pobyt na dworcu wygodnym i przyjemnym.  

 


 

Pdf do ?ci?gni?cia.

Kategorie: Estetyka