Estetycznie na plus!

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!
 

Z du?? satysfakcj? odnotowujemy pozytywne zmiany, jakie zachodz? w estetyce miasta. Cieszymy si? z ka?dej naprawionej lampy, kosza, chodnika. Powoli aczkolwiek systematycznie znikaj? punkty, które nagromadzi?y si? na naszej mapie „miejsc wstydliwych” (www.idp.org.pl/mapa) w czasie trwania ca?ej akcji „Poprawiamy klimat Poznania”, organizowanej wspólnie z „Gazet? Wyborcz?” oraz „Telewizj? WTK”. Na skutek przeprowadzonych prac miasto wygl?da czy?ciej i schludniej.

Ka?demu mieszka?cowi jak i pracownikowi s?u?b porz?dkowych, który przyczyni? si? do poprawy estetyki Poznania, sk?adamy najserdeczniejsze podzi?kowania.

 

Jednocze?nie zwracamy uwag? na fakt, i? przes?anie akcji jest ponadczasowe – niezale?ne od jakiejkolwiek buy cialis konferencji, imprezy czy innego wydarzenia. To Pozna? czysty i bezpieczny, dbaj?cy o porz?dek, estetyk? i ma?? architektur?; miasto przyjazne dla przyjezdnych jak i dla mieszka?ców. 

 

Wiele spraw wymaga jeszcze za?atwienia. „Miejsca wstydu” trzeba nieustannie eliminowa? i dba? o niepowstawanie nowych. Uporz?dkowanie kwestii „koszy-koszmarków”, dalsze naprawy chodników, usuwanie dzikich wysypisk ?mieci – to rzeczy ci?gle pilne i aktualne.

 

W najbli?szym czasie zwrócimy si? do w?adz miasta celem wypracowania skutecznego modelu kontaktu mieszka?cy-s?u?by porz?dkowe, u?atwiaj?cego szybkie interweniowanie w poruszanych podczas akcji kwestiach.

 

Dzi?kujemy za wsparcie akcji!

 

Kategorie: Estetyka