Grunt to dobry REMONT! – wręczenie nagród

Opublikowane przez IdP w dniu

Przez ca?y 2009 r. u?ytkownicy Forum Polskich Wie?owców (www.skyscrapercity.comdokumentowali trwaj?ce w Poznaniu renowacje oraz remonty starych kamienic. Pod koniec roku zestawiono efekty tej pracy i internauci dokonali wyboru trzech najlepszych renowacji lub rekonstrukcji elewacji kamienicy w Poznaniu w 2009 r. Zag?osowa? móg? ka?dy, nale?a?o jedynie zarejestrowa? si? na forum.

Plebiscyt zosta? zorganizowany przez u?ytkowników polskiego oddzia?u tego mi?dzynarodowego Forum, po?wi?conego architekturze, urbanistyce, inwestycjom, rewitalizacji oraz rozwojowi miast. By?a to jego pierwsza edycja, w kolejnych latach planowane s? kolejne. Warto wspomnie?, i? podobny plebiscyt (pierwszy w Polsce) mia? miejsce te? w Szczecinie.

Do plebiscytu wybrano 30 z ok. 70 inwestycji uko?czonych w zesz?ym roku w Poznaniu, obejmuj?cych renowacj? lub rekonstrukcj? elewacji kamienicy lub innego zabytku.

Ka?demu z g?osuj?cych w dokonaniu wyboru pomaga?y zdj?cia obiektów sprzed i po renowacji, a branymi buy generic singulair canada przez nich pod uwag? czynnikami by?y m. in.:

– wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze

– kolorystyka

– jako?? wykonania robót

– “pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji

Inwestorom trzech renowacji z najwi?ksz? ilo?ci? g?osów (kolejno: Wroc?awska 15 / Go??bia 6 – WM Investment sp. z o.o.; Zamek Cesarski – Centrum Kultury Zamek; Nowowiejskiego 23 – Zarz?d Komunalnych Zasobów Lokalowych) wr?czone zostan? ufundowan? przez sponsora, firm? „Mieszkania w Kamienicach”, grawerowan? tabliczk? do wywieszenia na elewacji a ich wykonawcy (Iron Tower Investment, Pracownie Konserwacji Zabytków w Poznaniu, Adexbud) nagrodzeni zostan? pami?tkowymi statuetkami.

Link do strony z wynikami, na której mo?na obejrze? tak?e zdj?cia wszystkich zesz?orocznych renowacji: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1061343

Zapraszamy!

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder