IdP w sieci Wspólna Przestrzeń

Opublikowane przez IdP w dniu

Uprzejmie informujemy, i? nasze stowarzyszenie zdecydowa?o si? przyst?pi? do sieci „Wspólna Przestrze?” oraz ?ci?le wspó?pracowa? z organizacjami do niej nal???cymi.

 

Deklaracja utworzenia sieci Wspólna Przestrze?
Przestrze? ??czy ludzi

W imieniu swoim i reprezentowanych organizacji ni?ej podpisane osoby zgadzaj? si? stworzy? sie? „Wspólna Przestrze?” oraz reprezentowa? j? publicznie.

„Wspólna Przestrze?” to inicjatywa organizacji i ?rodowisk dzia?aj?cych na rzecz jako?ci przestrzeni. Zajmujemy si? bardzo ró?nymi aspektami kultury przestrzeni: architektur? krajobrazu, transportem zrównowa?onym, krajobrazem kulturowym, rewitalizacj? itp. Dzia?amy w ró?nych ?rodowiskach: lokalnie w?ród mieszka?ców, sektorze NGO, w?ród naukowców, pos?ów lub ministrów. ??czy nas ch?? buy nolvadex wp?ywu na tworzenie kultury przestrzennej naszego otoczenia: pi?knego krajobrazu i harmonijnej, funkcjonalnej zabudowy miast, sprawnej komunikacji itp.

„Wspólna Przestrze?” jest tworzona po to, by razem dzia?a? lepiej. Jej g?ówne cele to:
– promocja naszych postulatów i wyznawanych przez nas warto?ci
– gromadzenie wiedzy i edukacja
– udzielanie wzajemnego wsparcia i wspó?dzia?anie
– inspiracja i wymiana dobrych praktyk
– stworzenie silnego ?rodowiska opiniotwórczego

II Zjazd Wspólna Przestrze?
Lublin 24 pa?dziernika 2009, Brama Grodzka

 

Tomasz Owczarczak – reprezentant IdP na Zjazd
Pawe? Sowa – Prezes Stowarzyszenia

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »