Informacja prasowa dot. starego dworca PKP

Opublikowane przez IdP w dniu

pkpPoni?ej przedstawiamy notatk? prasow?, któr? otrzymali?my od projektantów nowej koncepcji kompleksu z budynkiem starego dworca i placu dworcowego – PIG Architekci. Wyja?nia ona par? kwestii zwi?zanych z nowoprojektowanym kompleksem.

Pozna?, 15.09.2015.

Informacja prasowa

Nowa inwestycja w centrum Poznania 

Rozbudowa ZCK zak?ada stworzenie centrum komunikacyjnego dla miasta, odbudow? przestrzeni publicznej oraz zintegrowanie nowej inwestycji z istniej?cymi obiektami. Wielofunkcyjny kompleks, którego budow? zaplanowano w trzech etapach, b?dzie mia? docelowo ok. 40 000m2 powierzchni u?ytkowej.

 

Pozna? Office Center jest rozwini?ciem koncepcji stworzenia Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, zapocz?tkowanego w 2009 r. budow? dworca PKS oraz dworca PKP Pozna? G?ówny nad peronami 1, 2, 3 po??czonego z galeri? handlow?.

Wed?ug autorów koncepcji, nadrz?dnym celem projektu jest optymalizacja rozwi?za? komunikacyjnych i funkcjonalnych oraz powi?zanie wszystkich elementów inwestycji w praktyczny, czytelny i intuicyjny uk?ad. W pierwszym etapie inwestycji powstanie przestrze? do obs?ugi pasa?era, k?adka mi?dzyperonowa, umo?liwiaj?ca komunikacj? mi?dzy poszczególnymi cz??ciami obiektu, oraz opcjonalnie hotel lub biura wraz z cz??ci? us?ugow?. 

 

Plan przewiduje równie? zagospodarowanie Placu Dworcowego. Projekt urbanistyczny kompleksu, który powstanie w miejscu dawnego dworca Pozna? G?ówny zosta? przygotowany wspólnie przez Urz?d Miasta, zarz?d spó?ki PKP, firm? Trigranit oraz pracowni? PIG Architekci.

 

Przyj?te rozwi?zania maj? maksymalnie skróci? drog? pasa?era i czas dotarcia na miejsce. Istotnym punktem projektu jest trzykondygnacyjne do?wietlone atrium, zlokalizowane w miejscu dawnej hali dworca Pozna? G?ówny. ??czy ono k?adk? mi?dzyperonow? na poziomie +1, centrum obs?ugi pasa?erskiej po??czone z istniej?cym tunelem na poziomie -1 oraz powierzchni? dla pasa?erów i go?ci obiektu, do którego mo?na si? dosta? z Placu Dworcowego na poziomie parteru.

 

K?adka mi?dzyperonowa zaprojektowana zosta?a nad peronami 4, 5, 6 wraz z zej?ciem w kierunku Dworca Zachodniego i ulicy G?ogowskiej od strony zachodniej i ??czy si? z dworcem PKP Pozna? G?ówny oraz galeri? handlow? od strony wschodniej. K?adka zostanie wyposa?ona w schody ruchome w obydwu kierunkach oraz windy dla niepe?nosprawnych zapewniaj?ce komunikacj? z ka?dym peronem. Z k?adki zapewniono równie? bezpo?redni dost?p zarówno do centrum obs?ugi pasa?erskiej jak i pasa?u biurowego ??cz?cego obiekty w po?udniowej cz??ci inwestycji.

Poziom przej?cia podziemnego zosta? zarezerwowany wy??cznie dla funkcji obs?ugi pasa?erskiej. Dzi?ki temu w jednym miejscu, na jednej kondygnacji, znajd? si? kasy, biletomaty, informacja, poczekalnia, przechowalnia baga?u, toalety oraz punkty us?ugowe i gastronomiczne. Poziom parteru jest ??cznikiem pomi?dzy Placem Dworcowym, peronami 1 i 4, k?adk? mi?dzyperonow? oraz poziomem tunelu i funkcjami obs?ugi pasa?erskiej wraz z biletomatami.

 

Istotnym elementem projektu jest odseparowanie komunikacji pieszej od komunikacji ko?owej. Efekt ten osi?gni?to dzi?ki przypisaniu poszczególnych funkcji konkretnym poziomom i zapewnieniu dodatkowej komunikacji pomi?dzy nimi. Tak?e w tym celu Plac Dworcowy podzielono na dwie odr?bne strefy. Nawi?zano w ten sposób do za?o?enia przedwojennego, w którym plac dzieli?y tory doje?d?aj?cego do po?owy tramwaju. W cz??ci podjazdowej od strony mostu Dworcowego buy valtrex zapewniono podjazd dla taksówek i odprowadzaj?cych, przystanki autobusowe oraz ramp? zjazdow? do parkingów podziemnych.

 

Plac Dworcowy w projekcie ma funkcj? spoiwa ??cz?cego komunikacj? piesz? z komunikacj? ko?ow?. Wprowadzono tu rozwi?zania, które pozwol? uczyni? go atrakcyjnym miejscem sp?dzania wolnego czasu zarówno dla podró?nych, jak i dla mieszka?ców Poznania. W po?udniowej cz??ci placu ograniczono bowiem ruch ko?owy. B?d? tam tereny zieleni, tafle wody z fontann?, ?awki, kawiarniane ogródki i stacj? rowerów miejskich. Zagospodarowanie placu sprzyja organizacji wydarze? kulturalnych – zaplanowano miejsce na plenerowe galerie i przestrze? wydarze? artystycznych „art-wall”.

 

W celu umo?liwienia konsultacji oraz wp?ywu Poznaniaków na inwestycj? zaproponowano dwa warianty rozwi?zania fasady od strony Placu Dworcowego:

 

W pierwszym wariancie zdecydowano si? na ods?oni?cie i wyeksponowanie zachowanej ceglanej ?ciany elewacji frontowej, która ma symbolizowa? fasad? dawnego dworca. Wkomponowanie jej w ca?o?? projektu i umieszczenie za strukturalna szklan? fasad? w celu zachowania pami?ci o historycznym budynku. Projekt nie przewiduje odbudowy starego dworca zniszczonego w czasie wojny. Warto?ci? tej koncepcji jest jej autentyczno?? – pokazanie naznaczonego przez czas i liczne przemiany fragmentu dawnego gmachu, który jest pomnikiem w?asnej historii. Ten sam materia? (ceg?a licówka), co na zachowanej ceglanej fasadzie, zastosowano na bocznych elewacjach ni?szych kondygnacji, jednak ukszta?towano je w nowej interpretacji w sposób nowoczesny, odmienny od starej zabudowy. We wn?trzu holu zostanie zachowany równie? monumentalny polichromowany relief z 1962 r. autorstwa znanego pozna?skiego twórcy Edmunda ?ubowskiego.

 

Drugi wariant zak?ada odbudow? nieistniej?cej, historycznej fasady przedwojennego dworca wraz z neorenesansowym portykiem. Historyczny budynek dworca zosta? zaprojektowany pod koniec XIX wieku w stylu arkadowym (inspirowanym stylem neoroma?skim i neorenesansowym). Budynek wybudowano w latach 1874-1879 i w tej formie zachowa? si? do wojny. W latach 1944-1945 w wyniku trzech bombardowa? dworzec zosta? kompletnie zniszczony, a po wojnie odbudowany ju? w nowej formie. Zrekonstruowana elewacja frontowa dworca mia?aby stan?? przed k?adk? dla pieszych, by?aby zatem wysuni?ta o oko?o 7 m w stron? Placu Dworcowego.

 

Ca?? inwestycj? podzielono na trzy etapy. W pierwszym ma powsta? Plac Dworcowy, przestrze? obs?ugi pasa?erskiej zajmuj?ca oko?o 3,4 tys. m2 wraz z cz??ci? us?ugowo-handlow? i gastronomiczn? na oko?o 2 tys. m2, k?adka mi?dzyperonowa, opcjonalnie z hotelem na 160 pokoi, biurowiec o powierzchni oko?o 12,5 tys. m2 oraz parkingi. Dwa kolejne etapy zak?adaj? rozbudow? kompleksu o kolejne budynki biurowe po oko?o 12,5 tys. m2 ka?dy po??czone z pierwszym etapem szerokim, pieszym pasa?em na poziomie +1 oraz parkingami poni?ej. Docelowo, w trzech etapach, planuje si? stworzenie oko?o 40000m2 ??cznej powierzchni biurowej i us?ugowej.

Inwestorem projektu jest firma Trigranit oraz PKP, które zrealizowa?y pierwsz? cz??? inwestycji. G?ównym Projektantem zosta?a renomowana pracownia architektoniczna PiG Architekci specjalizuj?ca si? w projektowaniu du?ych obiektów u?yteczno?ci publicznej: lotniskach, stadionach, zespo?ach biurowych, handlowych i mieszkaniowych.