JAKI DWORZEC POZNAŃ GŁÓWNY?

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Panowie
Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania
Jacek Prze?luga, Cz?onek Zarz?du PKP S.A.
list do wiadomo?ci:
Tomasz Lisiecki, Prezes Trigranit Development Polska

Zbigniew Szafra?ski, Prezes Zarz?du PKP PLK S.A.


JAKI DWORZEC POZNA? G?ÓWNY?

Szanowni Panowie!

Na ?amach mediów lokalnych, toczycie spór o rzecz ma?o istotn?, zapominaj?c o samych pasa?erach, którzy na co dzie? z budowanego obiektu b?d? korzysta?. Trzeba sobie jasno powiedzie?: miar? nowoczesno?ci Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Pozna? G?ówny b?dzie nie nazwa (jakkolwiek odbieramy okre?lenie „City Center”), ale jego wyposa?enie w przyjazn? dla u?ytkownika infrastruktur? oraz dobra informacja u?atwiaj?ca poruszanie si? po ca?ym obszarze!

W chwili obecnej – po ocenie dotychczasowych prac na wyremontowanym peronie trzecim – mo?na stwierdzi?, ?e stan ten jest zatrwa?aj?cy! Mówi?c j?zykiem m?odzie?owym, to b?dzie najwi?ksza „wtopa” dla wizerunku tak miasta jak i PKP oraz inwestora centrum handlowego – firmy Trigranit, a przede wszystkim olbrzymie niedogodno?ci w u?ytkowaniu kompleksu dworca przez pasa?erów. Apelujemy do szanownych Panów – u?yjcie ca?ej swojej mocy i zmie?cie niekorzystny obraz rzeczywisto?ci. Jest jeszcze czas na odpowiednie dzia?ania.

Zaledwie krótka wizyta na wyremontowanym peronie trzecim dostarcza bardzo negatywnych wra?e?:
– 1) Kiepskiej jako?ci kostka typu „bauma” jest krzywo po?o?ona i w pewnych miejscach ju? si? zapada (jak ma?o czasu up?yn??o od zako?czenia prac). Powierzchnia peronu wygl?da ma?o estetycznie i jest niewygodna – przede wszystkim dla pasa?erów niepe?nosprawnych oraz podró?uj?cych z baga?em na kó?kach – zastosowana kostka nie poprawia komfortu u?ytkowania najbardziej ucz?szczanego (po Warszawie Centralnej) dworca Polski. Dodajmy, ?e nawierzchnie wykonane z tego typu kostki s? wysoce nietrwa?e i niepraktyczne do stosowania w obiektach o du?ym nat??eniu ruchu. Oznacza? to b?dzie niepotrzebne dodatkowe koszty poniesione na remont tej?e nawierzchni w niedalekiej przysz?o?ci.

– 2) Siermi??na ma?a architektura wyposa?enia peronowego, nie do?? ?e brzydka to zupe?nie niefunkcjonalna – du?a cz??? nowych ?awek (a w?a?ciwie drucianych „siedzisk”) jest ju? zniszczona. Trzeba doda?, ?e nie s? to dzia?ania chuliganów, ale zu?ycie materia?u. Siedziska s? wykonane z siatki drucianej, co sprawia, ?e nie wytrzymuj? d?u?szego naporu – jak szacujemy ci??aru wi?kszego ni? 70 kg. Uzupe?nieniem brzydoty peronu s? nieestetyczne kosze na ?mieci oraz odchodz?ca farba z elementów informacyjnych (tablice z nazw? dworca). Wyposa?enie peronu jest zatem kompletnie nieprzystosowane do obs?ugi du?ej ilo?ci podró?nych i zupe?nie nie pasuje do wizerunku „miasta designu”, gdzie studiuje 140 tysi?cy studentów.

– 3) Niepe?ny system informacji zastosowanej na peronie, bardziej przybli?a nas do nazwy „Dworce Chaosu” ni? „City Center”. O jakiej nowoczesno?ci mówimy, skoro np. wy?wietlacze czy tablice informacyjne nie maj? t?umaczenia na j?zyk angielski? Przecie? Pozna? G?ówny to dworzec, na który przyje?d?a mnóstwo poci?gów mi?dzynarodowych. Standard stosowania j?zyka angielskiego jako cipro weight gain pomocniczego w obiektach komunikacyjnych jest powszechnie obowi?zuj?cym na ca?ym ?wiecie.

Na co dzie? macie Panowie wiele obowi?zków. Nie zawsze jeste?cie w stanie mie? wgl?d w istotne sprawy – czas na pewno nie jest tu sprzymierze?cem. Pragniemy Panów zatem serdecznie zaprosi? do ogl?dzin dworca pozna?skiego i peronu trzeciego. Sami przekonacie si?, ?e jego stan ur?ga wszelkim standardom. Jest to o tyle zadziwiaj?ce, i? wyremontowany peron Dworca Letniego na tej samej stacji, prezentuje si? bardzo dobrze i móg?by by? uznany za wzór wykonania dla pozosta?ych peronów – mamy na my?li jako?? nawierzchni oraz elementy ma?ej architektury.


Tymczasem mo?e by? zupe?nie inaczej:

-a) Zastosujmy na peronach ZCK nawierzchni? na wzór Dworca Letniego w Poznaniu – mo?na tam zobaczy? nawierzchni? przyjazn? dla pasa?era i do tego estetyczn?. Inne wzorce: Kraków G?ówny, Warszawa Centralna, Wroc?aw G?ówny.
-b) Wykonajmy elementy ma?ej architektury z trwa?ych materia?ów. Niech b?d? wygodne i funkcjonalne. Mo?emy zaproponowa? zagospodarowanie przestrzeni peronów artystom. Swego czasu w mie?cie du?? popularno?ci? cieszy?y si? tzw. „artystyczne ?awki”. Mamy szans? uzyska? ciekawe i praktyczne efekty. Pa?stwo staniecie si? w ten sposób mecenasami sztuki, artystyczne wyposa?enie peronowe mo?e sta? si? wzorcem dla innych miast na ca?ym ?wiecie.
-c) Zainwestujmy w porz?dny i czytelny system identyfikacji wizualnej zawieraj?cy informacje po polsku i angielsku. To b?dzie miar? naszej nowoczesno?ci i otwarto?ci, a nie przedrostek typu „city center”.
-d) Zastanówmy si? – mo?e warto zerwa? z niechlubn? tradycj? pomy?ek na polskich stacjach. Do dzisiaj podajemy numery peronów zamiast torów, z których odje?d?aj? poci?gi. Tymczasem jest to bardzo niepraktyczne (wie to ka?dy, kto chocia? raz korzysta? z dowolnego dworca w Polsce) i myl?ce (te pytania – wjedzie z tej czy z drugiej strony?). Proponujemy zmian? tego z?ego przyzwyczajenia – w?a?nie w Poznaniu, na nowym ZCK.


Jeste?my przekonani, ?e mo?ecie Panowie du?o zdzia?a? – wspólnie z inwestorem galerii handlowej, firm? Trigranit oraz wykonawc? przebudowy peronów PKP PLK S.A. (niniejsze zaproszenie do ogl?dzin dworca zostanie wys?ane tak?e do prezesów Tomasza Lisieckiego i Zbigniewa Szafra?skiego). Wystarczy odrobina dobrej woli. W Waszych r?kach los wa?nego obiektu – nie tylko dla samego miasta Poznania, ale dla ca?ej Polski.
Prosimy wykorzystajcie t? szans?!

 

Jako dzie? zwiedzania proponujemy poniedzia?ek 19 wrze?nia br., godzina 12.00. Spotkanie na przystanku autobusowym linii 51, czyli po wschodniej stronie placu przydworcowego. Gdyby termin Panom nie pasowa?, jeste?my do dyspozycji w innych dniach.

Uprzejmie prosimy o odpowied? drog? mailow?, lub kontakt telefoniczny.

Licz?c na owocne spotkanie, pozostajemy z wyrazami szacunku

w imieniu cz?onków stowarzyszenia „Inwestycje dla Poznania”

<

p style=”line-height: 115%;”>Pawe? Sowa, prezes
Tomasz Owczarczak, wiceprezes

Kategorie: Estetyka