Jaki zamek można zbudować za 18 mln zł?

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!

 

Przetarg na wybór generalnego wykonawcy Zamku Królewskiego ju? trwa, podobnie jak gor?ca dyskusja na temat kontrowersyjnej formy odbudowy. Tymczasem pomijana jest inna istotna kwestia: co w?a?ciwie mo?na zbudowa? za 18 mln z??

 

Nasuwaj? si? w?tpliwo?ci, czy za takie pieni?dze uda si? postawi? budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych. Zwa?ywszy na to, ?e zamek b?dzie budynkiem bardzo nietypowym (z wie??, na zabytkowych fundamentach, z bogat? dekoracj? architektoniczn?) nie jest to wcale kwota du?a.

 

Zamiast skupia? si? na jednej makiecie i kilku wizualizacjach warto zada? pytanie o szczegó?y techniczne:

– Czy pod warstw? cegie? b?dzie ?elbetowy rdze??

– Czy kamienne detale zostan? zast?pione styropianowymi imitacjami?

– Co z punktu widzenia “dbania o dziedzictwo wa?nego dla historii Polski miejsca”, czyli tego który tak?e wg deklaracji inicjatorów odbudowy jest tu najwa?niejszy, stanie si? z oryginalnymi pozosta?o?ciami zamku – fundamentami, piwnicami i fragmentami murów?

Po stuleciach istnienia s? one w kiepskim stanie i na pewno bez ich powa?nego buy benicar hct 20 12.5 mg remontu i wzmocnienia nie da si? stawi? na nich budynku. Wspó?czesna in?yniera potrafi zdzia?a? cuda, ale wszystko rozbija si? o koszty… a ?e bud?et jest ma?y wi?c nasuwaj? si? w?tpliwo?ci i obawy co do ich godnego potraktowania.

 

Apelujemy wi?c do inwestora, czyli Muzeum Narodowego w Poznaniu, o udost?pnienie dokumentacji projektowo-budowlanej. Okazja i mo?liwo?ci ku temu s?, wystarczy doda? te materia?y do og?oszenia o przetargu zamieszczonego na stronie internetowej MN.

 

Nie ma ?adnej przeszkody prawnej, wszystko zale?y jedynie od dobrej woli. Rozwieje to wiele w?tpliwo?ci. Do tego budowa finansowana jest w wi?kszo?ci przez pozna?skiego podatnika – ma on wi?c prawo wiedzie?, na co dok?adnie zostan? wydane jego pieni?dze.

 

Budowniczowie zamku sprzed wieków wydali na ten cel sporo pieni?dzy. Na odbudow? zamku w takiej czy innej formie architektonicznej mo?na mie? ró?ne zapatrywanie, ale na postawienie czego? z lichych materia?ów zgody by? nie mo?e.

 

Adam Adamczyk,
Stowarzyszenie “Inwestycje dla Poznania”
koordynator Ochrony Dziedzictwa Architektury

Kategorie: Architektura

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder