Katalog Chodników

Opublikowane przez IdP w dniu

Szanowni Pa?stwo!
Po przej?ciu ponad 70 km chodników, wykonaniu ponad 1000 zdj?? oraz analizie 3 GB materia?ów, z przyjemno?ci? prezentujemy wyniki naszej kilkumiesi?cznej pracy. 
Powsta? dokument b?d?cy projektem przysz?ego katalogu nawierzchni chodników dla obszaru centrum Poznania (Ostrów Tumski, ?ródka, Stare Miasto, ?ródmie?cie i Dzielnica Zamkowa). Jego zadaniem jest nie tylko estetyczne uporz?dkowanie ulic i chodników, ale równie? obni?enie kosztów realizacji remontów poprzez dok?adne planowanie zakupów (wiedza ile, gdzie i jakich materia?ów potrzeba).
Projekt w dniu dzisiejszym zosta? przedstawiony na Komisji Rewitalizacji, na której get off avodart zebra? pierwsze pozytywne opinie. Poni?szy dokument stanowi punkt wyj?cia do stworzenia finalnej wersji katalogu, który mamy nadziej? w krótkim czasie dope?ni inne tworzone aktualnie opracowanie, czyli katalog mebli miejskich. 
Katalog stworzyli?my dzia?aj?c na p?aszczy?nie Forum Przestrzeni, w ramach wspó?pracy z ko?ami studenckimi. Serdecznie dzi?kujemy Studentom za pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji. 
Powy?sze podzi?kowania kierujemy do: 

Ko?a Naukowego Studentów Architektury (Politechnika Pozna?ska) 
Studenckiego Ko?a Naukowego Gospodarki Przestrzennej  (Uniwersytet Ekonomiczny)
Ko?o Naukowe Studentów Budownictwa (Politechnika Pozna?ska)

 

POBIERZ PDF

 

 

Kategorie: Urbanistyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »