Katalog nawierzchni

Opublikowane przez IdP w dniu

SDC14552FORUM PRZESTRZENI

Sze?? miesi?cy temu wspólnie z blogiem Ulepsz Pozna? powo?ali?my do ?ycia FORUM PRZESTRZENI. Platforma, w ramach której ro?ni ludzie i organizacje mog? wspólnie tworzy? i realizowa? projekty na rzecz rozwoju Poznania. Idea dokonania inwentaryzacji chodników idealnie wpisa?a si? w profil dzia?alno?ci FORUM PRZESTRZENI.

IDEA KATALOGU

Idea katalogu zrodzi?a si? podczas jednej z wielu przechadzek po Starym Mie?cie. Spacer ulicami Garbary, Dominika?sk?, Szewska i ?ydowsk? zwróci? uwag? na ró?norodno?? stanu i rodzaju nawierzchni chodników. Wówczas uda?o si? doliczy? 9 ró?nych nawierzchni.
W tym momencie powsta?a idea dokonania inwentaryzacji obszaru Starego Miasta, stworzenia elektronicznej mapy, przeanalizowania sytuacji i docelowo zaproponowania katalogu posadzek miejskich.

INWENTARYZACJA

Obszar inwentaryzacji pokry? si? w du?ym stopniu z granicami ringu Stübbena. Zosta? dodatkowo poszerzony o obszar ?rodki, Zagórza i Ostrowa Tumskiego. W sumie ok. 3 km2 powierzchni  i ponad 66 km chodników. Tym bardziej cieszy nas fakt wspó?udzia?u w projekcie kó? naukowych pozna?skich uczelni. Cz?onkowie Studenckiego Ko?a Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym, Ko?a Naukowego Studentów Architektury i Ko?a Naukowego Studentów Budownictwa z Politechniki Pozna?skiej, w sumie oko?o 15 osób wyruszy?o na miasto i dokona?o inwentaryzacji obszaru. Razem zebrali?my blisko 3 GB materia?u fotograficznego (ponad 1000 zdj??!) dokumentuj?cego ka?dy chodnik obszaru opracowania. Uda?o nam si? zidentyfikowa? 16 ró?nych rodzajów nawierzchni. Pocz?wszy od asfaltu, betonowej kostki i p?yt, sko?czywszy na granitach i praktycznie wszystkich kombinacjach wy?ej wymienionych. Zdecydowanie ta sytuacja wymaga poprawy.

MAPA

Przy pomocy profesjonalnego oprogramowania GIS stworzyli?my map? sk?adaj?ca si? z pi?ciu warstw:

 1. Rodzaje nawierzchni chodników

 2. Stan nawierzchni chodników

 3. Jezdnie pokryte brukiem

 4. Rozmieszczenie ?mietników

 5. Rozmieszczenie ?awek

Mapa zawiera wszystkie skatalogowane rodzaje chodników z uwzgl?dnieniem ich stanu technicznego. Na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto rozszerzyli?my inwentaryzacj? o rozmieszczenie ?awek i ?mietników. Materia? ma pomóc w optymalnym rozmieszczeniu tych niezwykle istotnych elementów ma?ej architektury i w?a?ciwym spo?ytkowaniu przewidzianych na ten cel w bud?ecie Rady Osiedla ?rodków.
Pierwsza sesja radnych Starego Miasta po?wi?cona ma?ej architekturze ju? si? odby?a. Niezwyk?? buy diflucan rado?? sprawi? nam widok radnych pochylonych nad naszymi mapami, g?owi?cych si? nad najlepsz? lokalizacj? dla nowych ?awek i ?mietników. Cieszymy si?, ?e mo?emy w jakim? stopniu pomóc w podnoszeniu jako?ci przestrzeni naszego Starego Miasta.

KATALOG NAWIERZCHNI

Aktualnie znajdujemy si? na etapie analizy materia?ów i wyci?gania pierwszych wniosków. Chcemy docelowo stworzy? katalog nawierzchni i posadzek, który uwzgl?dnia?by uwarunkowania historyczne i przestrzenne najstarszej cz??ci naszego miasta. Mamy ogromn? nadziej? na zacie?nienie wspó?pracy z Zarz?dem Dróg Miejskich oraz Miejsk? Konserwator Zabytków, Pani? Joann? Bielawsk?-Pa?czy?sk?, która bardzo pozytywnie odnios?a si? do projektu. Niezwykle wa?ne jest dla nas równie? zdanie osób, które podobne prace projektowe wykonywa?y ju? lata temu! Uda?o nam si? dotrze? m.in. do prof. UAP Wies?awa Krzy?aniaka, który wyrazi? ch??  podzielenia si? z nami swoj? nieocenion? wiedz?. Liczymy tak?e na wsparcie Rady Osiedla Stare Miasto. Wierzymy, ?e wspólnie uda nam si? osi?gn?? zamierzony cel.

NASZYM ZDANIEM

Chodniki s? bardzo wa?nym elementem przestrzeni, któr? w du?ym stopniu kszta?tuj?. Ka?dy z nas potrafi wskaza? charakterystyczny chodnik na ?w. Marcinie, czy typowe dla najstarszych ulic szerokie p?yty granitowe otoczone drobniejsz? kostk?. Gdy wkraczamy na takie chodniki wiemy i? jeste?my w miejscu szczególnym. Tego typu rozwi?zania przyjmowane s? w ka?dym mie?cie, które d??y do podkre?lenia swojego dziedzictwa i wielowiekowej historii. Nie mo?emy si? zgodzi?, aby takie miejsca definiowa?a betonowa kostka brukowa znana z parkingów marketów czy stacji paliw. Chcieliby?my jednak w tym miejscu podkre?li?, i? jest wiele dobrych rozwi?za? w centrum miasta, które wystarczy nale?ycie rozpropagowa?. Widzimy i? sam Zarz?d Dróg Miejskich podejmuje w tym kierunku usilne starania. Dowodem niech b?dzie ?wie?o wyremontowany chodnik na ulicy Szewskiej czy w?a?nie realizowany chodnik na placu Cyryla Ratajskiego.
Rodzaj nawierzchni powinien ?ci?le odwo?ywa? si? do historycznych i przestrzennych uwarunkowa?. Chcieliby?my dla przyk?adu aby „miasto ?redniowieczne” wyró?nia? jeden typ chodnika, ró?ny od np. Dzielnicy Cesarskiej. Dzi?ki temu ka?dy turysta, czy mieszkaniec, po uzyskaniu odpowiedniej informacji, b?dzie móg? ?atwo odnale?? si? w przestrzeni naszego miasta.

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder