List ws. nieprawidłowego parkowania na ulicy Dominikańskiej

Opublikowane przez IdP w dniu

Poni?ej publikujemy list przes?any do nas przez Rafa?a Jankowiaka – przewodnika turystycznego po Poznaniu. Jednocze?nie informujemy, ?e Stra? Miejska umo?liwia równie? zg?aszanie interwencji przy pomocy internetu.
Witam!

Jako prewodnik pozna?ski zwracam si? do Pa?stwa PO RAZ KOLEJNY z pro?b? o uporz?dkowanie nielegalnego parkowania samochodów na ul. Dominika?skiej (pó?nocna strona pomi?dzy Garbarami i ul. Szewsk?) na parkingu przeznaczonym dla autokarów turystycznych.
W mionion? sobot? (jak widac doskonale na sze?ciu za??czonych zdj?ciach) mi?dzy 12 a 14 ca?y w/w odcinek ulicy, a tym samym ca?y parking dla autokarów by? zastawiony samochodami osobowymi.
Dziwi mnie szczerze fakt, i? Stra? Miejska, maj?c z swojej siedziby na Pl. Kolegiackim na ulic? Dominika?sk? zaledwie kilkaset metrów nie pofatygowa?a si?, aby na ok 20 nielegalnych samochodach zarobi? zapewne kilka tysi?cy z?otych na mandatach! Wiem doskonale, ?e SM nie jest w stanie by? wsz?dzie, ale chyba buy propecia przy tej odleg?o?ci mo?na oczekiwa? REGULARNEGO patrolu.

Jest mi po prostu przed odwiedzaj?cymi nasze miasto turystami niezwykle wstyd, i? Star? Miejska poznania, miasta s?yn?cego rzekomo z porz?dku, nie potrafi zapanowa? nad tak prost? spraw? jak nielegalnie parkuj?ce samochody w samym centrum. My?l?, ?e je?li która? z kolejnych grup zapyta mnie o to, ode?l? po odpowied? do Komendanta SM!

Uprzejmie prosz? o potwierdzenie otrzymania tej wiadomo?ci i informacj?, o której godzinie w najbli?sze weekendy (lub wieczory w dni robocze – bo wówczas problem jest najwiekszy) mog? oczekiwa? patrolu Stra?y Miejskiej na ul. Dominika?skiej.

Z powa?aniem :
Rafa? Jankowiak
przewodnik pozna?ski

Za??czniki :
Dominik060210.jpg
Dominik060210(2).jpg
Dominik060210(3).jpg
Dominik060210(4).jpg
Dominik060210(5).jpg
Dominik060210(6).jpg

Do wiadomo?ci :
1) Pozna?ska Lokalna Oragnizacja Turystyczne
2) Stowarzyszenie “Inwestycje dla Poznania”
3) Redakcje : “Gazety Wielkopolskiej” i “G?osu Wielkopolskiego”

 

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder