Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku – konkurs

Opublikowane przez IdP w dniu

brest_lead

Stowarzyszenie „Inwestycje dla Poznania” zaprasza do udzia?u w g?osowaniu w konkursie na Najlepsz? renowacj? elewacji kamienicy w Poznaniu w 2010 r. „DOBRY REMONT”

 

Idea
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego Poznania, którego bogactwo przejawia si? w ciekawej architekturze budynków, ze szczególnym uwzgl?dnieniem pi?knych kamienic powsta?ych w XIX i XX wieku, ale i tych m?odszych, niedocenianych cz?sto przyk?adów przedwojennego jak i powojenngo modernizmu, jest i b?dzie w najbli?szych kilkunastu latach ogromnym wyzwaniem dla w?adz, mieszka?ców i inwestorów. Pozna? posiada bardzo bogat? substancj? zabytkow?, któr? warto zachowa? dla przysz?ych pokole? w oryginalnej formie. Zadaniem konkursu jest promocja idei kompleksowego podej?cia do dbania o zabytki, uwzgl?dniaj?cego w najwy?szy sposób wymogi ochrony konserwatorskiej i zastosowanie wysokiej jako?ci materia?ów.

Jest to druga edycja naszego konkursu. Wyniki zesz?orocznej edycji znajduj? si? tutaj. Rok temu zwyci?sk?, najlepsz? renowacj? w wyniku g?osowania zosta?a kamienica na rogu ulicy Wroc?awskiej 15 / Go??biej 6.

Tegoroczna edycja plebiscytu uzyska?a patronat Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pani Marii Strza?ko. Warto wspomnie?, ?e konkurs o podobnej idei odby? si? tak?e w Szczecinie, jego rezultaty mo?na znale?? na stronie Stowarzyszenia Europejskiego i Nowoczesnego Szczecina.

W 2010 roku naliczyli?my 125 remontów obiektów zabytkowych w Poznaniu. G?osowaniu podlegaj? wybrane remonty z dwóch kategorii – renowacje kamienic (47 obiektów) oraz termomodernizacje (52 obiektów).

Kategoria g?ówna – renowacje kamienic

W tej kategorii wybieramy najlepiej odnowion? kamienic? w naszym mie?cie, nad któr? prace zako?czono w 2010 roku. Spo?ród 47 renowacji wykonanych w ubieg?ym roku w Poznaniu, komisja konkursowa wybra?a najlepszych 15, na które mo?na odda? swój g?os.
Szczególn? uwag? przy ocenie remontów zwrócono na:
– wierno?? oryginalnej, zabytkowej architekturze
– kolorystyk?
– jako?? wykonania robót
– “pozytywny kontrast” zrewitalizowanego budynku w stosunku do jego stanu sprzed renowacji
– odbiór prac przez Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Nowa kategoria – termomodernizacje!
Tegoroczna edycja konkursu posiada bardziej rozbudowan? formu??. Nowo?ci? jest dodatkowe g?osowanie na najlepsz? termomodernizacj? w mie?cie. Jest to inny rodzaj robót rz?dz?cy si? innymi prawami, zmieniaj?cy cz?sto architektur? budynku, dlatego nale?y go rozpatrywa? w innych kategoriach. W tej kategorii spo?ród 52 zako?czonych w zesz?ym roku termomodernizacji, komisja konkursowa wybra?a 12 najlepszych, na które mo?na odda? swój g?os.

 

Nagrody
Inwestorzy –  zwyci?skich w g?osowaniu: renowacji oraz termomodernizacji otrzymaj? ufundowane przez firm? „Mieszkania w Kamienicach”, grawerowane tabliczki do wywieszenia przy wej?ciu do budynków. Dodatkowo ze wzgl?du na skal? i z?o?ono?? prac remontowych w realizacjach z 2010 r. komisja konkursowa, jak i MKZ przyzna wyró?nienia autorom szczególnie cennych renowacji.

 

Wi?cej zdj??
Z kolei na Forum Polskich Wie?owców mo?na obejrze? wszystkie remonty i termomodernizacje z 2010 r. Jest tam równie? zamieszczona rozszerzona i dok?adniejsza dokumentacja zdj?ciowa renowacji oraz termomodernizacji konkursowych a tak?e pozosta?ych, pozakonkursowych, kategorii remontów. Zapraszamy do zapoznania si? z nimi pod adresem: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=83521390. Szczególnie polecamy obejrze? renowacje gmachów publicznych, które cz?sto ze wzgl?du na skal? budowli i przeprowadzonych przy nich prac robi? najwi?ksze wra?enie.

 

Wa?ne has?a
Co oznacza MKZ?
Jest to skrót oznaczaj?cy Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Co to jest odbiór prac MKZ? Dokonanie odbioru oznacza, ?e Miejski Konserwator Zabytków uzna? renowacj? za wykonan? prawid?owo, zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
Przy ka?dym z remontów znajduje si? symbol oznaczaj?cy rodzaj uwagi MKZ:
A
– prace wykonano bardzo dobrze zgodnie z wszystkimi zasadami konserwatorskimi – mówi?c krótko: „MKZ szczególnie poleca” 🙂 ,
B – prace wykonane prawid?owo z odbiorem konserwatorskim,
C – prace wykonane prawid?owo, bez odbioru konserwatorskiego,
X – prace wykonano ?le b?d? bez pozwolenia,
? – brak danych.

 

G?osowanie
Ka?dy kto chce wzi?? udzia? w plebiscycie, mo?e odda? swój g?os w dwóch sondach – na renowacj? i na termomodernizacj?, znajduj?cych si? na stronie Stowarzyszenia: www.idp.org.pl  (Renowacja elewacji, Termomodernizacja)
G?osowanie trwa do niedzieli, 2 pa?dziernika w??cznie.

Poni?ej znajduje si? lista wszystkich obiektów zabytkowych w Poznaniu, które w 2010 r. zosta?y poddane pracom remontowym z podzia?em na kategorie:

Zapraszamy do udzia?u!
Przewodnicz?cy komisji konkursowej Adam Adamczyk

 

Wszystkie propozycje konkursowe przedstawia poni?sza mapa:

RENOWACJE KAMIENIC (47):(wi?cej zdj??)

Propozycje konkursowe(=>g?osuj!):

Centrum:

1. 27 grudnia 11 / Kantaka – Spo?em C


Przed buy arimidex online cheap remontem:

27Grudnia13rgKantaka-Spoem-przedremontem-01.jpg

Po remoncie:

27Grudnia13rgKantaka-Spoem-poremoncie-01.jpg

 

2. Libelta 1 B

Przed remontem:

Po remoncie:

 

3. Rybaki 2 / Kwiatowa 11 B

Przed remontem:

Rybaki 2 / Kwiatowa 11 przed

Po remoncie:

Rybaki 2 / Kwiatowa 11 po

 

Stare Miasto:

4. Franciszka?ska 3 / Sieroca – wikarówka A

Przed remontem:

Po remoncie:

 

5. Stary Rynek 56 – Kamienica Z?ociska, SARP A

Przed remontem:

Stary Rynek 56 - Kamienica Z?ociska, SARP przed

Po remoncie:

Stary Rynek 56 - Kamienica Z?ociska, SARP po

 

6. Stary Rynek 60 / Wroc?awska C

Przed remontem:

Stary Rynek 60 / Wroc?awska przed

Po remoncie:

Stary Rynek 60 / Wroc?awska  po

 

7. Stary Rynek 66 A

Przed remontem:

Stary Rynek 66 przed

Po remoncie:

Stary Rynek 66 po

 

?azarz:

8. Grottgera 3 A

Przed remontem:

Po remoncie:

9. Jarochowskiego 18 – Szpital ?w. Rodziny C

Przed remontem:

Jarachowskiego 18 przed remontem

Po remoncie:

Jarachowskiego 18 po remoncie

 

10. Matejki 57 – siedziba ZKZL B

Przed remontem:

Po remoncie:

 

11. Sczanieckiej 10 B

Przed remontem:

Sczanieckiej 10 - przed

Po remoncie:

Sczanieckiej 10 - po

 

12. Siemiradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7 A

Przed remontem:

Siemieradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7 przed

Po remoncie:

Siemieradzkiego 2 / Che?mo?skiego 7 po

 

13. Wyspia?skiego 12 / Che?mo?skiego 23 – Villa Historica A

Przed remontem:

Wyspia?skiego 12 / Che?mo?skiego 23 przed

Po remoncie:

Wyspia?skiego 12 / Che?mo?skiego 23 po

 

14. Wyspia?skiego 16 / Kossaka 1 B

Przed remontem:

Wyspia?skiego 16 / Kossaka 1
Po remoncie:

Wyspia?skiego 16 po

 

Je?yce:

15. Ko?cielna 3A

Przed remontem:

Po remoncie:

 

Pozosta?e pozycje:
Centrum: 
16. Cicha 19 / Niepodleg?o?ci A
17. Kopernika 7 / ??kowa 19 X
18. ?w. Marcin 63 C
Stare Miasto: 
19. Dominika?ska 3 B
20. Góra Przemys?a – Kuchnia Królewska B
21. Kramarska 15 / ?ydowska B
22-23. Stary Rynek 71 i 72 A
24. Szewska 10 / Stawna 10 – kamienica Gminy ?ydowskiej A
25. Wroniecka 18 / Mokra B
?azarz
26. Bukowska 16 /  Grunwaldzka – sala gimnastyczna I LO C
27. Che?mo?skiego 5 X
28. Limanowskiego 25 X
29. Lodowa 8 X
30. Orzeszkowej 4 C
Wilda
31. 28 czerwca 174 C
32. Kosi?skiego 14 C
33. Pami?tkowa 21 X
34. Przemys?owa 27 X
35. Ró?ana 17 – budynek Wy?szej Szko?y Bankowej C
36. Sikorskiego 34 X
37. Traugutta 32 C
Je?yce
38. Bukowska 25 / Kraszewskiego B
39. D?browskiego 8 C
40. D?browskiego 68 / Wawrzyniaka C
41. D?browskiego 70 / Wawrzyniaka C
42. D?browskiego 81/85 – Wiepofama X
43. Pozna?ska 44 B
44. Zeylanda 3 C
So?acz
45. Wojska Polskiego 47 / Góralska X
Inne dzielnice
46-47 G?ogowska 123-125  X

 

TERMOMODERNIZACJE (52): (wi?cej zdj??)
Pozycje konkursowe(=>g?osuj!):
 
Centrum
48. Ko?ciuszki 108-110 ?
Przed remontem:
Po remoncie:
Ko?ciuszki 108-110 po remocie

?azarz
49. ?ukaszewicza 44 X
Przed remontem:

Po remoncie:
?ukaszewicza 44 po remoncie
50-51. Niegolewskich 15 / Kasprzaka oraz Kasprzaka 1-7 X
Niegolewskich 15 / Kasprzaka
Przed remontem:
Niegolewskich 15/ Kasprzaka przed remontem

Po remoncie:
Niegolewskich 15/ Kasprzaka po remoncie

Kasprzaka 1-7

Przed remontem

Kasprzaka 1-7 przed

Po remoncie

Kasprzaka 1-7 po remocie

52. Sczanieckiej 11 C
Przed remontem:
Szczanieckiej 11 przed remontem

Po remoncie:
Szczanieckiej 11 po remoncie

53. Wyspia?skiego 15A/17 B
Przed remontem:
Wyspiaskiego 15 przed remontem

Po remoncie:
Wyspiaskiego 15 po remoncie

Wilda
54. Górna Wilda 61-63 C
Przed remontem:
Górna Wilda 61-63 Przed remontem

Po remoncie:
Górna Wilda 61-63 Po remoncie

55. Umi?skiego 19 C
Przed remontem:
Umi?skiego 19 przed remontem

Po remoncie:
Umi?skiego 19 po remoncie

Je?yce
56. Jackowskiego 54/56 ?
Przed remontem:
Jackowskiego 58 przed remontem

Po remoncie:
Jackowskiego 58 po remoncie

57-58. Polna 80/84 oraz Polna 86 / Marceli?ska B
Polna po remoncie
Polna 86 / Marceli?ska
Przed remontem

Po remoncie
Polna / Marceli?ska po remocie

Polna 80/84:
Przed remontem

Po remoncie:

Polna / Marceli?ska przed remontem

D?biec
59. Racjonalizatorów 2-4 ?
Przed remontem:
Racjonalizatorów przed remontem
Autor: Filip Pijanowski

Po remoncie:
Racjonalizatorów po remoncie
Pozosta?e pozycje
Centrum
60. 23 lutego 14 / Nowowiejskiego 12 ?
61. Miel?y?skiego 23 ?
62. Tylne Chwaliszewo 2 ?
?azarz
63. Chociszewskiego 39 X
64. Hetma?ska 1 / Reymonta X
65. Hetma?ska 36/38 / Nehringa X
66. Jarochowskiego 14 B
67. Lodowa 8 / Ch?odna 7/9 X
68. Lodowa 36 ?
69. Mottego 3 X
70. Potworowskiego 3 X
71. Rynek ?azarski 17/18 / Lodowa 2 C
72-75. kamienice administrowane przez Osiedla ?azarz: Dmowskiego 2/6 , Dmowskiego 38-38A-40, Lodowa 19 / Stablewskiego, Stablewskiego 10-16 ?
Wilda
76. Ch?apowskiego 27 X
77. Pami?tkowa 10 X
78. Rolna 47 ?
Je?yce
79-82. osiedle pomi?dzy ulicami D?browskiego, Przybyszewskiego, Szamarzewskiego, Kassyusza – D?browskiego 116/120, Kad?ubka 3/5, Przybyszewskiego 11/13, Przybyszewskiego 27/35 ?
83. Polna 10 / Galla Anonima 2 X
84. Polna 16/18 X
D?biec
85. Jaworowa 58-66 ?
86. Racjonalizatorów 6-12 ?
So?acz
87. Nad Wierzbakiem 35A/37/39 ?
88. Nad Wierzbakiem 38 X
89. Podolska 13 X
90. Wojska Polskiego 17 ?
91. Wo?y?ska 20 / Wojska Polskiego ?
Pozosta?e dzielnice
92. Cze?nikowska 17/19 ?
93-94. Dojazd 4, 5 ?
95. Gda?ska 6/8 ?
96. Owsiana 32 / Starowiejska / Zbo?owa ?
97. Szamotulska 71/75 ?
98-99. Wojska Polskiego 68 – zespó? budynków – osiedle ?
GMACHY PUBLICZNE (8):(wi?cej zdj??)
Centrum
100. Niepodleg?o?ci 10 / Taylora – Uniwersytet Ekonomiczny budynek g?ówny B
101. Niepodleg?o?ci 16 / Ko?ciuszki – Urz?d Wojewódzki X
102. Plac Wolno?ci 15 / Nowowiejskiego 1 A
103. Ratajczaka 44 / Plac Wolno?ci 11/13 – Arkadia – remont parteru A
104. ?w. Marcin 87 – Akademia Muzyczna – tylne skrzydz?o ?
105. Zielona 8 X
?azarz
106. ?ukaszewicza 9/13 – Szko?a Podstawowa nr 9 B
107. Szylinga 2 – Komenda Miejska Policji A
 
REMONTY CZ??CIOWE (8):(wi?cej zdj??)
108. Dzia?y?skich 2 – od?wie?enie szczytu B
109. Mottego 1 / Kolejowa 44 ?
110. Krysiewicza 5 – odtworzenie drugiej latarni B
111. Niegolewskich 1 / Rynek ?azarski 3 ?
112. ?ukaszeiwcza 19 / Mottego 6 B
113. Stary Rynek 78/79 / Franciszka?ska – Pa?ac Dzia?y?skich ?
114. Wielka 24/25D C
115. Wierzbi?cice 31A C

PRZEBUDOWY (5):(wi?cej zdj??)

116. Fabryczna 3 – przebudowa elewacji ?
117. Gajowa 12 – rozbudowa kamienicy ?
118. Reymonta 19 / Wyspia?skiego – hotel Platinum Palace Residence C
119. Wierzbowa 5 – Maexpa C
120. Ratajczaka 14 – rozbudowa WSA B

INNE (5):(zdj?cia)

121. Góra Przemys?a – mury zamkowe – odcinek B A
122. ulica Szewska – nawierzchnia ?
123. Bukowska 248/254 – przeniesienie bramy folwarku Edwardowo ?
124. s?upy og?oszeniowe B
125. Ko?cielna 15 – przebudowa oficyny kamienicy ?

{fcomment}
Kategorie: Architektura

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder