Odnaleziono trzech nocnych „artystów” – POTSE, PIVE i ENEMY !

Opublikowane przez IdP w dniu

Jak donosz? cz?onkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania, po wielu staraniach odnaleziono zaginionych panów, którzy niegdy? z nieposkromion? pasj? oznaczali swoje terytorium obejmuj?ce ca?y Pozna?. Ich silne, pe?ne ekspresji i emocji przywi?zanie do ka?dego fragmentu czystego, pozna?skiego muru, wyra?aj? poprzez sztuk? tak alternatywn?, ?e nie potrafi znale?? g??bszego zrozumienia w?ród mieszka?ców miasta. Mimo tego, ten rodzaj sztuki ulicznej oddzia?uje silnie na zmys?y „mainstreamowych” u?ytkowników przestrzeni miejskiej. Pobudza emocje, uwalnia pierwotne instynkty. Typowy poznaniak widz?c na zabytkowej kamienicy ?wie?utk? pami?tk? pozostawion? w nocy przez jednego z poszukiwanych panów, podziwia j? zawsze z wypiekami na twarzy, czuje niespotykan? wcze?niej pasj?, by w ko?cu instynktownie wyrazi? j? s?owami: „k***a!”.

 

Niepoj?te jest, w jaki sposób tajemniczy arty?ci potrafi? z pomoc? kilku kresek przedstawi? pe?en obraz, popularnego w sztuce motywu kobiety lekkich obyczajów.  Wszyscy je widz? w artystycznych podpisach POTSE, PIVE i ENEMY. Niew?tpliwie jest to wyraz ich g??bokiej mi?o?ci do miasta oraz wszystkich jego mieszka?ców. Bardziej dociekliwi twierdz?, ?e tak w?a?nie POTSE, PIVE i ENEMY buy levaquin realizuj? swoje nocne pragnienia, gdy? widocznie NIE MOG? si? spe?ni? w bardziej naturalny, charakterystyczny dla m??czyzn sposób…

 

Chc?c si? tego dowiedzie? przeprowadzono zakrojon? akcj? poszukiwawcz? by odnale?? naszych nie?mia?ych dobroczy?ców. I oto uda?o si?! Jak si? okazuje, trzej panowie nie mogli znale?? ju? wolnej powierzchni p?askiej w granicach Poznania, gdy? wszystkie ju? wykorzystali do realizowania swojego libido.

 

Dlatego post?puj?c zgodnie z najnowszymi trendami, wyruszyli w romantyczn? podró? w poszukiwaniu domku ze sko?nym daszkiem pod lasem, z w?asnym psem, kotem, kapciami i telewizorem. W ko?cu znale?li krain? zwan? suburbiami gdzie „domki przy lesie” ci?gn? si? a? po horyzont we wszystkich kierunkach ?wiata.  Na wsi odnale?li swój nowy dom, now? przestrze?, nowych przyjació?, którzy w pe?ni rozumiej? ich pasje, gdy? sami od dawna znakuj? swoje ma?e, lecz kochane terytorium. A? si? ?za w oku kr?ci! Ka?dy musi znale?? swoje miejsce na ?wiecie. Pozostaje nam tylko ?yczy? POTSE, PIVE i ENEMY wiele szcz??cia z ich nowymi przyjació?mi.

Kategorie: Estetyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Translate »